Νέα διαβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας για την Attica Group από την ICAP

Νέα διαβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας για την Attica Group από την ICAP
Νέα διαβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας για την Attica Group
Η ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, βάσει των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την έκδοση του από 26.07.2019 Κοινού Ομολογιακού Δανείου, ότι κατόπιν επαναξιολόγησής της από την εταιρία ICAP A.E., η οποία έλαβε υπόψη την εξέταση των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19 στα οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας και γενικότερα στην επιχειρηματική της δραστηριότητα, τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, έλαβε διαβάθμιση B.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS