Τι αλλάζει στο μετοχολόγιο και στον ισολογισμό της ΣΙΔΜΑ μετά την ολοκλήρωση του deal με Μπήτρος

Τι αλλάζει στο μετοχολόγιο και στον ισολογισμό της ΣΙΔΜΑ μετά την ολοκλήρωση του deal με Μπήτρος
Οι λεπτομέρειες του ενημερωτικού δελτίου – Δε μπορεί να πουλήσει η Μπήτρος μετοχές – Ενέργειες για βελτίωση ρευστότητας και δέσμευση προς τράπεζες 8 εκατ. ευρώ μέσω ΑΜΚ
Μικρή βελτίωση της καθαρής θέσης της ΣΙΔΜΑ επιφέρει η αύξηση κεφαλαίου με εισφορά περιουσιακών στοιχείων της Μπήτρος, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο.
Η Μπήτρος αποκτά το 25% και δε μπορεί να πουλήσει μετοχές για 5 χρόνια, ενώ οι κύριοι μέτοχοι της ΣΙΔΜΑ έχουν δικαίωμα πρώτης άρνησης.
Επιπλέον η ΣΙΔΜΑ προσπαθεί να βελτιώσει τη ρευστότητα ακόμα και μέσω πώλησης περιουσιακών στοιχείων.
Αυτό που μπορεί να πουληθεί άμεσα προς 8 εκατ. ευρώ περίπου είναι περιουσιακό στοιχείο στα Οινόφυτα, αλλά η διοίκηση θα ήθελε ένα καλύτερο τίμημα προκειμένου να μειώσει περισσότερο το δανεισμό.
Επιπλέον σύμφωνα με το ενημερωτικό οι βασικοί μέτοχοι έχουν εγγυηθεί στις τράπεζες πως αν υπάρξει ανάγκη ρευστότητας και δεν μπορούν να τηρηθούν οι δεσμεύσεις για τα ομολογιακά μπορούν να ενισχύσουν την εταιρεία με 8 εκατ. ευρώ μέσω αύξησης κεφαλαίου.
Οι νέες μετοχές θα είναι από σήμερα (27/10) στο ταμπλό του ΧΑ προς διαπραγμάτευση.
Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με το ενημερωτικό τα μεγέθη του πρώτου εξαμήνου 2020 του ομίλου ΣΙΔΜΑ, μετά την εισφορά σε είδος από την Μπήτρος θα διαμορφώνονταν (pro forma) ως εξής:
Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία θα παρέμεναν σταθερά στα 50,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα κυκλοφορούντα λόγω εισφοράς σε αποθέματα, απαιτήσεις και ταμειακά διαθέσιμα από 73,7 εκατ. ευρώ θα ανέρχονταν στα 89,2 εκατ. ευρώ.
Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων από -27,5 εκατ. ευρώ θα ήταν -19,5 εκατ. ευρώ και το σύνολο των υποχρεώσεων από 123,9 εκατ. ευρώ σε 139,4 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται επίσης πως το κεφάλαιο κίνησης από αρνητικό κατά 65 εκατ. ευρώ γίνεται θετικό μετά την αναχρηματοδότηση των ομολογιακών δανείων.
Μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών η Sovel θα εξακολουθεί να κατέχει 2,84 εκατ. μετοχές, αλλά το ποσοστό της θα μειωθεί από 27,90% σε 20,93%.
Η Sidacier Holding με 1,58 εκατ. μετοχές θα έχει ποσοστό 11,63% από 15,51%.
Η Σιδενόρ με 797,9 χιλ. μετοχές από 7,83% θα κατέχει πλέον το 5,87% του μετοχικού κεφαλαίου.
Ο Ανδρέας Πιζάντε με 695 χιλ. μετοχές από 6,83% θα ελέγχει το 5,12%.
Η Rapallo Invest Holding με 692 χιλ. μετοχές από 6,8% θα ελέγχει το 5,10%.
Η Bank Vontobel με 564 χιλ. μετοχές θα έχει ποσοστό 4,15% μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών από 5,54%.
Τέλος η Μπήτρος θα ελέγχει πλέον το 25% του συνόλου των μετοχών αφού θα λάβει 3,395 εκατ. μετοχές.
Το σύνολο των Νέων Μετοχών είναι 3.395.556, ονομαστικής αξίας 1,35 ευρώ εκάστη, με σχέση ανταλλαγής τρεις νέες μετοχές για κάθε μία υφιστάμενη μετοχή και τιμή διάθεσης 2,357 ευρώ ανά μετοχή.
Σημειώνεται πως πριν την εισαγωγή η εισηγμένη είχε 10,18 εκατ. μετοχές προς διαπραγμάτευση.
Ο Όμιλος, στο πλαίσιο ενδεχόμενης ανάγκης ενίσχυσης της ρευστότητας, πέραν του προγράμματος εξοικονόμησης κόστους που ήδη υλοποιείται, αξιολογεί κινήσεις οι οποίες μπορούν να επιφέρουν σημαντικά οφέλη.
Στο πλαίσιο αυτό μπορεί άμεσα να προχωρήσει προς 8 εκατ. ευρώ η πώληση περιουσιακού στοιχείου στα Οινόφυτα, αλλά η διοίκηση επιθυμεί υψηλότερο τίμημα.
Τέλος δέσμευση να παράσχουν πρόσθετη στήριξη μέσω αύξησης κεφαλαίου έχουν αναλάβει οι βασικοί μέτοχοι.
Συγκεκριμένα με την έκδοση των νέων τριών ομολογιακών δανείων την 16.10.2020, η Εταιρεία ανέλαβε εξασφαλίσεις και εγγυήσεις μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν η δέσμευση
να παράσχουν οικονομική υποστήριξη προς την Εταιρεία, μέχρι του ποσού των 8 εκατ. ευρώ, μέσω συμμετοχής τους, pro rata της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με σκοπό την αποπληρωμή εκ μέρους της Εταιρείας των υποχρεώσεών της, από το Ομολογιακό Δάνειο, το Ομολογιακό Δάνειο ΙΙ και το Ομολογιακό Δάνειο ΙΙΙ.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr 

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS