Επιχειρήσεις

ΣΙΔΜΑ: Ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση και αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων

tags :
ΣΙΔΜΑ: Ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση και αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων
ΣΙΔΜΑ: Εκταμιεύθηκαν κοινά ομολογιακά ύψους 76.75 εκατ. ευρώ -Ολοκληρώθηκε η αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων

Η «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και το άρθρο 2 παρ. 2 περ. (ιγ') της υπ' αριθ. 3/347/12.07.2005 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και σε συνέχεια της από 16 Οκτωβρίου 2020 σχετικής ανακοίνωσής της, ότι την 05.02.2021 εκταμιεύθηκαν κοινά ομολογιακά δάνεια ως εξής:
(α) κοινό εξασφαλισμένο ομολογιακό δάνειο ποσού σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (€44.635.000), το οποίο καλύφθηκε από τις τράπεζες «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.», «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», ως αρχικούς ομολογιούχους,
(β) κοινό εξασφαλισμένο ομολογιακό δάνειο ποσού επτά εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδων Ευρώ (€7.177.000), το οποίο καλύφθηκε από τις τράπεζες «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.», ως αρχικούς ομολογιούχους,
(γ) κοινό εξασφαλισμένο ομολογιακό δάνειο ποσού είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα χιλιάδων Ευρώ (€24.980.000) το οποίο καλύφθηκε από τις τράπεζες «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.», «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και «ATTICA BANK Α.Ε.» ως αρχικούς ομολογιούχους,
όπως προβλεπόταν από τα συμβατικά έγγραφα για την έκδοση των ως άνω ομολογιακών δανείων, που υπεγράφησαν στις 16 Οκτωβρίου 2020.
Με τις ανωτέρω εκταμιεύσεις ολοκληρώθηκε επιτυχώς η αναδιάρθρωση και αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης