Τελευταία Νέα
Ασφαλιστικά Νέα

Τι κερδίζουν οι νέοι Μηχανικοί από την ένταξη στις χαμηλότερες κλάσεις

Τι κερδίζουν οι νέοι Μηχανικοί από την ένταξη στις χαμηλότερες κλάσεις

Τι αλλάζει για τους ασφαλισμένους πριν τον 10ο/2020

Μικρότερο ύψος ασφάλισης και αναδρομικά ποσά από κρατήσεις που έγιναν θα προκύψουν από την ένταξη στις χαμηλότερες ασφαλιστικές κατηγορίες των νέων μηχανικών μετά την επιλογή που θα κάνουν στην ηλεκτρονική υπηρεσία (έως 5 έτη ασφάλισης), καθώς ανοίγει από την Παρασκευή 5 Μαρτίου στον e-ΕΦΚΑ η σχετική πλατφόρμα.

Αυτό συμφωνήθηκε σε επικοινωνία του διοικητή του ΕΦΚΑ με τον Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κατά την οποία μετά την υποβολή του αιτήματος θα ακολουθήσει η εκκαθάριση, η διόρθωση των ειδοποιητηρίων και ο συμψηφισμός των ποσών που έχουν καταβληθεί με οφειλές ή μελλοντικές ασφαλιστικές εισφορές.
Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε για νέους μηχανικούς που εντάχθηκαν ετεροχρονισμένα στην ασφάλιση έχει οριστικά εξαλειφθεί από τον Οκτώβριο του 2020, μέσω της αυτοματοποιημένης διαδικασίας εγγραφής. Συγκεκριμένα, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), πραγματοποιείται ηλεκτρονικά η απογραφή των νέων ασφαλισμένων και εκτυπώνεται η βεβαίωση που πρέπει να προσκομιστεί στις υπηρεσίες τις ΑΑΔΕ στις περιπτώσεις έναρξης ατομικής δραστηριότητας από Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες.
Ακολούθως ο e-ΕΦΚΑ ενημερώνεται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ για την έναρξη της δραστηριότητάς τους από την ΑΑΔΕ και πραγματοποιείται η ένταξή τους στην ασφάλιση χωρίς σε κανένα στάδιο να απαιτείται επίσκεψη σε φυσικό υποκατάστημα.
Ειδικότερα, από 01/01/2020, για την καταβολή των ασφαλιστικών τους εισφορών οι ανωτέρω ασφαλισμένοι του κλάδου Πρόνοιας του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., κατατάσσονται σε τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες, στις οποίες αντιστοιχεί ποσό μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς ως εξής:

Ασφαλιστικές κατηγορίες Ποσά εισφορών κλάδου πρόνοιας σε ευρώ
1η 26
2η 31
3η 37

Τα ανωτέρω ποσά μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επιβαρύνουν στο σύνολό τους τον ασφαλισμένο.
Κατά την πρώτη εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων και ειδικότερα για την περίοδο από 01/01/2020 έως 30/06/2020 (Α’ εξάμηνο 2020) όλοι οι εν λόγω ασφαλισμένοι κατατάσσονται υποχρεωτικά στην πρώτη (1η) ασφαλιστική κατηγορία για τον κλάδο Πρόνοιας (εφάπαξ παροχών) του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..
Από 01/07/2020 και μετά, επιλέγουν ελεύθερα την ασφαλιστική κατηγορία, στην οποία επιθυμούν να υπαχθούν.
Η κατάταξη είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, εάν ο ασφαλισμένος δεν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία κατατάσσεται υποχρεωτικά στην πρώτη (1η).
Ειδικότερα, ο ασφαλισμένος με αίτημά του προς τον εργοδότη του γνωστοποιεί τη βούλησή του για την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας. Εάν δεν κατατεθεί σχετικό αίτημα, πρέπει να καταχωρηθεί στην Α.Π.Δ. με τα ασφαλιστικά στοιχεία που αντιστοιχούν στην 1η ασφαλιστική κατηγορία.
Με δεδομένο ότι, η Α.Π.Δ. αποτελεί δήλωση του εργοδότη, μέσω της οποίας διαμορφώνεται, αφενός, η υποχρέωσή του για καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών και, αφετέρου, η ασφαλιστική ιστορία των εργαζομένων του – πάντοτε βάσει των στοιχείων που διέπουν το καθεστώς απασχόλησης ενός εκάστου - η Α.Π.Δ. χρησιμοποιείται για τη συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων (επέχοντας δήλωση επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας) για την κατάταξή τους στις προαναφερθείσες ασφαλιστικές κατηγορίες.
Συγκεκριμένα, η Α.Π.Δ. του Ιανουαρίου κάθε έτους, ή η Α.Π.Δ., που αφορά τον πρώτο μήνα απασχόλησης νέοπροσληφθέντος μηχανικού / υγειονομικού απασχολούμενου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, θα καθορίζει την ασφαλιστική κατηγορία, στην οποία εντάσσεται για τον κλάδο Πρόνοιας του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., κατά τους λοιπούς μήνες, μέχρι τη λήξη του συγκεκριμένου ημερολογιακού έτους.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Για διαχειριστικούς λόγους, σχετικούς με την προσαρμογή των μηχανογραφικών συστημάτων του Φορέα μας καθώς και των εργοδοτών, ως χρόνος έναρξης εφαρμογής της νέας διαδικασίας (απεικόνισης στην Α.Π.Δ. με τα νέα δεδομένα) ορίζεται η 01/10/2020 (μισθολογική περίοδος Οκτωβρίου 2020).
Συνεπώς, στην Α.Π.Δ. μηνός Οκτωβρίου 2020 (μήνας αναφοράς : 10/2020) πρέπει οι απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα και στον δημόσιο τομέα, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ.), μισθωτοί μηχανικοί και υγειονομικοί να δηλωθούν για πρώτη φορά με βάση τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4670/2020.
Η ασφαλιστική κατηγορία, στην οποία θα ενταχθεί ο ασφαλισμένος για τον κλάδο Πρόνοιας του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. για τους λοιπούς μήνες του 2020 (Νοέμβριος & Δεκέμβριος) και θα καταχωρηθεί στις αντίστοιχες Α.Π.Δ., πρέπει να είναι ίδια με αυτήν που καταχωρήθηκε στην Α.Π.Δ. του Οκτωβρίου 2020.
Για την διαχείριση προγενέστερων μισθολογικών περιόδων θα ακολουθήσουν οδηγίες με νεότερο έγγραφό μας.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Αφορά ασφαλιστική κάλυψη για τους κλάδους κύριας σύνταξης, υγειονομικής περίθαλψης (ασθένεια σε είδος και χρήμα), επικουρικής ασφάλισης, συνεισπραττόμενων κλάδων Ανεργίας (Ο.Α.Ε.Δ., Λ.Α.Ε.Κ._Ο.Α.Ε.Δ., Λ.ΠΕ.ΑΕ), Ο.Ε.Κ. (Εργατική Κατοικία), Ο.Ε.Ε. (Εργατική Εστία) και κλάδου (εφάπαξ παροχής) Πρόνοιας.
Δηλωθείσες στο πεδίο 39 μικτές «Αποδοχές» : 1.000 ευρώ.
Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών, προκειμένου να συμπληρωθούν τα πεδία 40 «Εισφορές Ασφαλισμένου», 41 «Εισφορές Εργοδότη» και 42 «Συνολικές Εισφορές» πραγματοποιείται ως εξής :

Πεδίο 40 : «Εισφορές Ασφαλισμένου»,
κλάδος Κύριας σύνταξης: 6,67 % Χ 1.000 ευρώ = 66,70 ευρώ
κλάδος Ασθένειας σε είδος: 2,15 % Χ 1.000 ευρώ = 21,50 ευρώ
κλάδος Ασθένειας σε χρήμα: 0,40 % Χ 1.000 ευρώ = 4,00 ευρώ
κλάδος Επικουρικής ασφάλισης: 3,25 % Χ 1.000 ευρώ = 32,50 ευρώ (ποσοστό 3,25% μέχρι 31/05/2022, ενώ από 01/06/2022 ποσοστό 3%)
κλάδοι συνεισπραττόμενοι:  2,86% Χ 1.000 ευρώ = 28,60 ευρώ (ανεργία Ο.Α.Ε.Δ., Λ.Α.Ε.Κ._Ο.Α.Ε.Δ., Λ.ΠΕ.ΑΕ., Ο.Ε.Κ., Ο.Ε.Ε.)
Επιμέρους σύνολο εισφορών = 153,30 ευρώ,
στις οποίες προστίθενται το ποσό της ασφαλιστικής κατηγορίας κλάδου Πρόνοιας (αφορά στο σύνολο εισφορά ασφαλισμένου):
1ης ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ήτοι 26,00 ευρώ (650,00 Χ4% =26,00 ευρώ)
Το συνολικό ποσό για καταχώριση στο πεδίο 40 της Α.Π.Δ. διαμορφώνεται σε 179,30 (153,30+26,00) ευρώ.

Πεδίο 41 : «Εισφορές Εργοδότη»,
κλάδος Κύριας σύνταξης: 13,33 % Χ 1.000 ευρώ = 133,30 ευρώ
κλάδος Ασθένειας σε είδος: 4,30 % Χ 1.000 ευρώ = 43,00 ευρώ
κλάδος Ασθένειας σε χρήμα: 0,25 % Χ 1.000 ευρώ = 2,50 ευρώ
κλάδος Επικουρικής ασφάλισης: 3,25 % Χ 1.000 ευρώ = 32,50 ευρώ (ποσοστό 3,25% μέχρι 31/05/2022, ενώ από 01/06/2022 ποσοστό 3%)
κλάδοι συνεισπραττόμενοι: 3,20 % Χ 1.000 ευρώ = 32,00 ευρώ (ανεργία Ο.Α.Ε.Δ., Λ.Α.Ε.Κ._Ο.Α.Ε.Δ., Λ.ΠΕ.ΑΕ., Ο.Ε.Κ., Ο.Ε.Ε.)
Σύνολο εισφορών εργοδότη = 243,30 ευρώ.
Το συνολικό ποσό για καταχώριση στο πεδίο 42 της Α.Π.Δ. διαμορφώνεται σε 422,60 (179,30+243,30) ευρώ.

Πίνακας: Η χαμηλότερη βαθμίδα εισφορών για Μηχανικούς/ Υγιεονομικούς

παθνακξσ.JPG

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης