Τελευταία Νέα
Το Παρασκήνιο της Αγοράς

Μέρισμα και επιστροφή κεφαλαίου 50 εκατ. ευρώ από την ΕΥΔΑΠ – Μια ματιά στα αποτελέσματα χρήσης

tags :
Μέρισμα και επιστροφή κεφαλαίου 50 εκατ. ευρώ από την ΕΥΔΑΠ – Μια ματιά στα αποτελέσματα χρήσης
Στα 157 εκατ. ευρώ η επιβάρυνση για την τιμή του αδιύλιστου ύδατος – Σε τελικό στάδιο οι διαπραγματεύσεις με το δημόσιο
Σχετικά Άρθρα

Διανομή μερίσματος αλλά και επιστροφή κεφαλαίου συνολικού ύψους 50 εκατ. ευρώ εξετάζει η ΕΥΔΑΠ, σύμφωνα με τον ισολογισμό χρήσης 2020.
Υπενθυμίζεται πως η διανομή στους μετόχους για τη χρήση 2019 ήταν συνολικά 40,47 εκατ. ευρώ ή 0,38 ευρώ ανά μετοχή.
Η εταιρεία είναι σε τελικό στάδιο διαπραγματεύσεων με το Ελληνικό Δημόσιο για την επέκταση του δικαιώματος αποκλειστικής διάθεσης ύδατος στην περιοχή αρμοδιότητάς της και για την οριστική τακτοποίηση του τιμήματος του αποληφθέντος μη επεξεργασμένου ύδατος για την περίοδο 2013 έως 2020.
Η Εταιρεία με βάση την εξέλιξη των παραπάνω διαπραγματεύσεων, καθώς και τις μελέτες και γνωμοδοτήσεις των τεχνικών και νομικών της συμβούλων, προέβη στον σχηματισμό πρόβλεψης για το επιπλέον κόστος του αδιύλιστου ύδατος για την περίοδο, συνολικού ποσού 157,5 εκατ. ευρώ, το οποίο επιβαρύνει τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης και τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας και του Ομίλου.
Για το έτος 2020, η σχηματισθείσα πρόβλεψη ανέρχεται σε ποσό 22,2 εκατ. περίπου που περιλαμβάνεται στο κόστος πωληθέντων.
Για τα έτη 2013 έως 2019 σχηματίστηκε πρόβλεψη συνολικού ποσού 135,3 εκατ. περίπου που περιλαμβάνεται στο κονδύλι Λοιπά Έξοδα.
Όπως αναφέρει η διοίκηση η χρήση του 2020 χαρακτηρίστηκε από την προσπάθεια οριστικής διευθέτησης χρόνιων εκκρεμοτήτων με το Ελληνικό Δημόσιο.
Ελπίζουμε ότι η διευθέτηση των εκκρεμοτήτων αυτών θα κλείσει οριστικά μέσα στο 2021, θέτοντας έτσι τις βάσεις και τις προϋποθέσεις για τη μελλοντική λειτουργία της Εταιρείας στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο που προβλέπεται από την ΚΥΑ 135275 (αρ. 3, παρ.9) ΦΕΚ 1751/22.05.2017, που προσβλέπουμε να εφαρμοστεί με διαφάνεια και βάσει βέλτιστων πρακτικών είτε μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είτε μέσω μιας νέας Ανεξάρτητης Ρυθμιστικής Αρχής Υδάτων.
Στο πλαίσιο αυτό, η πρόβλεψη η οποία παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις, αποτυπώνει την εκτίμηση μας για το πώς θα κλείσουν οι παραπάνω εκκρεμότητες.
Η πρόβλεψη βασίζεται σε μία εύλογη συμφωνία για το παρελθόν, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που ταυτόχρονα εξασφαλίζει και μια βιώσιμη λύση για το μέλλον.
Προσβλέπουμε επίσης στο γενικότερο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής με το Δημόσιο στη δυνατότητα ανάκτησης του επιπλέον κόστους αδιύλιστου νερού του παρελθόντος, νομοθετικές ευελιξίες, δυνατότητα συμμετοχής σε ΣΔΙΤ, ταυτόχρονα επιδιώκοντας τη διατήρηση των τιμολογίων της ΕΥΔΑΠ σε χαμηλά επίπεδα.
Το αποτέλεσμα των ανωτέρω μεταβολών συνετέλεσε στη μείωση των κερδών προ φόρων χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας κατά -164,8 εκατ. ευρώ (-153%), τα οποία και διαμορφώθηκαν στα -57,1 εκατ. ευρώ από 107,7 εκατ. το 2019.
Το EBITDA margin διαμορφώθηκε στο -17,3% από 33,3% το 2019. Χωρίς τις δύο επιμέρους αυτές προβλέψεις για το αδιύλιστο νερό, τα Προσαρμοσμένα Κέρδη προ Φόρων Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Συνολικών Αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) θα είχαν διαμορφωθεί σε 100,4 εκατ. έναντι 107,6 εκατ. το 2019, σημειώνοντας πτώση -7,3 εκατ. (-6,7%).
Χωρίς την πρόβλεψη πρόβλεψης απομείωσης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αλλά και τις δύο επιπρόσθετες προβλέψεις για το αδιύλιστο στην περίοδο 2013-2020, τα Προσαρμοσμένα Κέρδη προ Φόρων Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων, Συνολικών Αποσβέσεων και Απομείωσης Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων (Adjusted EBITDA) θα είχαν διαμορφωθεί στα 111,8 εκατ. από 110,3 εκατ. το 2019, αυξημένα κατά 1,5 εκατ. (+1,4%).
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας διαμορφώθηκε στα 330,3 εκατ. ευρώ από 323,7 εκατ. το 2019 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2% (+6,6 εκατ. ευρώ).
Συνολικά από τις κύριες δραστηριότητές της, (ύδρευση και αποχέτευση) η Εταιρεία παρουσίασε αύξηση εσόδων κατά 6,1 εκατ. (+1,9%).
Η τελική γραμμή μαζί με όλες τις προβλέψεις εμφάνισε ζημία 66,1 εκατ. ευρώ από κέρδη 58 εκατ. ευρώ.
Τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονταν στα 462,4 εκατ. ευρώ και τα ίδια κεφάλαια στα 827,8 εκατ. ευρώ.

Γ.Κ.
www.bankingnews.gr 

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης