Το Παρασκήνιο της Αγοράς

Καρέλιας: Σταθερό το μέρισμα στα 9,4 ευρώ – Οι συναλλαγματικές διαφορές επηρέασαν τα κέρδη

Καρέλιας: Σταθερό το μέρισμα στα 9,4 ευρώ – Οι συναλλαγματικές διαφορές επηρέασαν τα κέρδη
Γεμάτο παραμένει το ταμείο και ανέρχεται στα 432 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί στο 51% της αποτίμήσης
Σχετικά Άρθρα

Ισχυρά αποτελέσματα δημοσίευσε για τη χρήση 2020 η Καρέλιας, με την τελική γραμμή να επηρεάζεται από τις συναλλαγματικές διαφορές.
Στα 432 εκατ. ευρώ ανέρχεται η ρευστότητα της εταιρείας και αντιστοιχεί στο 51% της αποτίμησης της εισηγμένης.
Οι ενοποιημένες πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 7% ανερχόμενες στα 1,1 δισ. ευρώ, ενώ τα EBITDA ανήλθαν στα 91,7 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 5,36%.
Τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν 19,5 και διαμορφώθηκαν στα 54,3 εκατ. ευρώ καθώς ο όμιλος επηρεάστηκε από συναλλαγματικές διαφορές 11,3 εκατ. ευρώ.
Στη χρήση 2019 είχε θετική επίδραση 3,6 εκατ. ευρώ από συναλλαγματικές διαφορές.
Όπως αναφέρεται στη λογιστική κατάσταση η φαινομενική ανισορροπία οφείλεται και δικαιολογείται από το γεγονός της σημαντικής μεταβολής της ισοτιμίας του δολαρίου στο αντίστοιχο διάστημα.
Η διοίκηση θα προτείνει τη διανομή μερίσματος 9,4 ευρώ ανά μετοχή, στα ίδια επίπεδα με το μέρισμα που έδωσε για τη χρήση 2019.
Η διοίκηση αναφέρει πως μέσα σε ένα περιβάλλον, παγκόσμιας ύφεσης το 2020 ήταν ένα ακόμα έτος σταθερών, θετικών επιδόσεων για την Καπνοβιομηχανία Καρέλια.
Ο Όμιλος συνέχισε την πορεία του, αξιοποιώντας αποτελεσματικά τις ευκαιρίες που συνεχίζουν να προσφέρουν οι αγορές, αντιμετωπίζοντας με επιτυχία τις προκλήσεις των περιοχών όπου δραστηριοποιείται, και παραμένοντας προσηλωμένος στους στόχους του για μακρόχρονη βιώσιμη και υπεύθυνη ανάπτυξη.
Επιπλέον, η συγκράτηση των οργανικών δαπανών στα επίπεδα των προηγούμενων χρήσεων, και η αξιοσημείωτη αύξηση της ρευστότητας, σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρείας, αποτελούν τα αποτελέσματα των αμυντικών μέτρων της Διοίκησης, που ελήφθησαν για τη θωράκιση των εταιρειών του Ομίλου, ενάντια σε αρνητικές οικονομικές εξελίξεις.
Όσο αφορά την εξωτερική αγορά, ο όγκος πωλήσεων στη χρήση 2020, σε σύγκριση με τη χρήση 2019, σημείωσε αύξηση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Βαλκανίων και της Άπω Ανατολής, ενώ καθοδικά κινήθηκε στις υπόλοιπες χώρες της Ασίας (συμπεριλαμβανομένης και της Τουρκίας) καθώς και στις αγορές της Αφρικής και της Ανατολικής Ευρώπης.
Στο εσωτερικό της χώρας, λόγω της σημαντικότατης πτώσης της αγοράς Duty Free εξαιτίας των μέτρων για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19, η Εταιρεία σημείωσε στην χρήση 2020 μικρή μείωση του καθαρού (χωρίς Ε.Φ.Κ.) Κύκλου Εργασιών της κατά 5,53%, συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση.
Σε ότι αφορά την φορολογημένη αγορά, η εταιρεία παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 4,59% με παράλληλη αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 1,52% στα τσιγάρα και 13,24% στον καπνό για στριφτό τσιγάρο, ενώ τα μερίδια της κινήθηκαν ανοδικά και ανήλθαν στο 18,24% (2019: 17,55%) στα τσιγάρα και 26,97% (2019: 26,13%) στον καπνό).
Στην χρήση 2020, ο ενοποιημένος καθαρός (χωρίς Ε.Φ.Κ,) κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 211 εκατ. ευρώ μειωμένος κατά 2,16% σε σχέση με το 2019.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, ο συντελεστής φόρου εισοδήματος για την χρήση 2020 είναι 24%.

Εκτιμήσεις για το 2021

Η διοίκηση διατήρηση των όγκων πωλήσεων στα περσινά επίπεδα, με εξαίρεση βέβαια τον κλάδο της ταξιδιωτικής λιανικής και Duty Free.
Σε ότι αφορά τον αναμενόμενο κύκλο εργασιών, οι απώλειες από τις πωλήσεις στον κλάδο Duty Free αναμένεται να καλυφθούν, εν μέρει, από μικρές αυξήσεις στις τιμές πώλησης στις αγορές εκείνες όπου κάτι τέτοιο είναι εφικτό, αλλά και από μικρή διακύμανση των συναλλαγματικών ισοτιμιών, τουλάχιστον κατά τους πρώτους μήνες του 2021.
Στην εσωτερική αγορά, οι πωλήσεις και το μερίδιο της εταιρείας, τόσο στα τσιγάρα όσο και στον καπνό για στριφτό τσιγάρο, αναμένεται να κινηθούν οριακά θετικά, τουλάχιστον κατά τους πρώτους μήνες του έτους.
Αυξητικά αναμένεται να κινηθούν και οι όγκοι πωλήσεων προς τις λοιπές βαλκανικές αγορές, μεταξύ αυτών και στην Βουλγαρία, ενώ μικρή αύξηση αναμένεται και στις αγορές της Β. Αφρικής.
Σχετικά με άλλες αγορές της Ε.Ε., χαμηλότερες πωλήσεις στις Κάτω Χώρες και λιγότερο στην Ισπανία (με αύξηση του μεριδίου της εταιρείας μας όμως), αναμένεται εν μέρει να αντισταθμιστούν από αυξημένους όγκους πωλήσεων στην Γαλλία, Αυστρία και Πορτογαλία. «Ευελπιστούμε σε συνέχιση των θετικών τάσεων στις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης, η οποία διαγράφεται κατά τους πρώτους μήνες του 2021», σημειώνει η διοίκηση.
Η σταδιακή χαλάρωση στους ταξιδιωτικούς περιορισμούς κατά την διάρκεια του καλοκαιριού αναμένεται να αναθερμάνει κάπως την ζήτηση από τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών, κυρίως αυτών της Ελλάδος, της Μέσης Ανατολής και της Τουρκίας, αν και πιστεύουμε πως η ζήτηση θα αργήσει να επανέλθει στα προ πανδημίας επίπεδα. Σταθερότητα αναμένει στις τιμές κτήσης καπνών σε φύλλα.
Αντίθετα, αυξημένα αναμένονται να είναι τα κόστη μεταφοράς, τόσο των προϊόντων προς τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται, όσο και των εισαγωγών πρώτων υλών. Παράλληλα αναμένει συγκρατημένες αυξήσεις στις τιμές κτήσης των λοιπών πρώτων υλών, κυρίως αυτών των οποίων οι τιμές επηρεάζονται από περιορισμούς στην παραγωγή και στην προσφορά, αλλά και από άλλους εξωγενείς παράγοντες όπως η αυξημένη ζήτηση από μεγάλες αγορές όπως η κινεζική και αυτή των Η.Π.Α..
Μέσα στο 2021 αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή η οδηγία 2019 / 904 / EU της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την μείωση των συνεπειών από την χρήση ορισμένων πλαστικών στο περιβάλλον.
Λόγω των φίλτρων στα τσιγάρα, η ενσωμάτωση της οδηγίας στην νομοθεσία των κρατών μελών αναγκάζει την εταιρεία να προβεί σε νέο μερικό επανασχεδιασμό των πακέτων και σε αυξημένο κατακερματισμό της παραγωγικής διαδικασίας, η οποία επιφέρει αύξηση κόστους παραγωγής και μείωση οικονομιών κλίμακος.
Δεν αναμένει αύξηση των επιτοκίων στο εγγύς μέλλον τουλάχιστον στην Ευρωζώνη, ενώ πιστεύει πως το καθεστώς χαμηλών επιτοκίων θα συνεχιστεί και στις Η.Π.Α..
Τα πρωτόγνωρα και μη αναμενόμενα γεγονότα του 2020 επιβεβαιώνουν την ρευστότητα των μελλοντικών προβλέψεων, τονίζουν όμως κυρίως τον κίνδυνο του να μην είσαι προετοιμασμένος για οτιδήποτε ήθελε προκύψει.
Η προάσπιση των διαθεσίμων της Εταιρείας και η συνεχής θωράκισή της απέναντι σε μελλοντικές δυσοίωνες εξελίξεις, αποτελούν βασική προτεραιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου και, κατ΄ επέκτασιν, οι όποιες επενδυτικές προτάσεις βρίσκονται εντός των ορίων αποδεκτού ρίσκου, θα είναι είτε περιορισμένης απόδοσης, είτε πιο μακροχρόνιου επενδυτικού ορίζοντα.

Μέρισμα

Το Δ.Σ. της Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της χρήσης 2020, την χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας, τις προοπτικές, καθώς και τα δεδομένα του ευρύτερου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος, θα προτείνει στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί την 30η Ιουνίου 2021, την διανομή μερίσματος, συνολικού ποσού Ευρώ 25.944 χιλιάδων που αντιστοιχεί σε μικτό μέρισμα 9,40 ευρώ ανά μετοχή. Το προτεινόμενο μέρισμα, είναι ίσόποσο με αυτό της χρήσης του έτους 2019.
H μερισματική απόδοση διαμορφώνεται σε ποσοστό 3,38% με βάση τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής την 31 Δεκεμβρίου 2020.

Γ.Κ.
www.bankingnews.gr 

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης