Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

ΑΔΜΗΕ: Στις 14/7 η Γενική Συνέλευση για έγκριση διανομής μερίσματος

tags :
ΑΔΜΗΕ: Στις 14/7 η Γενική Συνέλευση για έγκριση διανομής μερίσματος
ΑΔΜΗΕ: ΓΣ στις 14 Ιουλίου για διανομή μερίσματος

Τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2020 καλείται να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Ιουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, οι μέτοχοι καλούνται να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 • Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την 4η Εταιρική Χρήση (01.01.2020 έως 31.12.2020) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Δ. Δυρραχίου 89 και των Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018.
 • Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για την 4η Εταιρική Χρήση (01.01.2020 έως 31.12.2020) σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας, σύμφωνα με το εδάφιο (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2020, καθώς και έγκριση για τα πεπραγμένα Εταιρικής Χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 σύμφωνα με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Έγκριση διάθεσης (διανομής) αποτελεσμάτων της 4ης Εταιρικής Χρήσης (01.01.2020 έως 31.12.2020), λήψη αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
 • Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για την 4η Εταιρική Χρήση (01.01.2020 έως 31.12.2020) και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2021 (01.01.2021 έως 31.12.2021).
 • Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.
 • Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την Εταιρική Χρήση 2021 (01.01.2021 έως 31.12.2021) και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής τους, σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν. 4449/2017.
 • Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, προς τους Μετόχους για της Εταιρική Χρήση 2020 (01.01.2020 έως 31.12.2020), σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 παρ. 4 του Ν. 4706/2020 και ισχύει.
 • Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας, για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη Διοίκηση άλλων εταιρειών καθώς και συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.
 • Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020.
 • Υποβολή και έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020.
 • Ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτίας για την λήψη απόφασης στα ανωτέρω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 26η Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή θα πραγματοποιηθεί από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία του εκάστοτε μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, λόγω της έκτακτης κατάστασης και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID‐19.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

`
Κλείσιμο
Advertisement