Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Η DBRS απαντάει στο BN: Γιατί η Πειραιώς έχει χαμηλότερη χρηματιστηριακή αξία, τι εκτιμάει για business plan και κεφάλαια;

Η DBRS απαντάει στο BN: Γιατί η Πειραιώς έχει χαμηλότερη χρηματιστηριακή αξία, τι εκτιμάει για business plan και κεφάλαια;
H Τράπεζα Πειραιώς, θα διατηρήσει ένα γενικά σταθερό επίπεδο κεφαλαιακής επάρκειας το 2022 εκτιμάει η DBRS Morningstar
Σχετικά Άρθρα

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει μικρότερη χρηματιστηριακή αξία σε σχέση με τις άλλες τράπεζες στην Ελλάδα, απόρροια της χαμηλότερης ποιότητας κεφαλαίων, αναφέρει ο καναδικός οίκος DBRS Morningstar στο bankingnews.
Για το business plan, ο οίκος πιστοληπτικής διαβάθμισης DBRS Morningstar υποστηρίζει ότι για το ορατό μέλλον είναι υλοποιήσιμο, ενώ για τα κεφάλαια εκτιμάει ότι… μπορεί να τα αυξήσει με οργανική ανάπτυξη…

Τις απαντήσεις για την τράπεζα Πειραιώς από τον καναδικό οίκο DBRS Morningstar έδωσε ο Andrea Costanzo, αντιπρόεδρος για τα Ευρωπαϊκά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, στον δημοσιογράφο του bankingnews Νίκο Μπαρτζελιώτη.

Ερώτηση:
Πώς αξιολογείτε την απόδοση της Τράπεζας Πειραιώς το πρώτο τρίμηνο του 2022;
Παρουσίασε πολλά έκτακτα έσοδα και σταθεροποίηση στα προ προβλέψεων έσοδα (PPI)

Απάντηση DBRS:

Το α' τρίμηνο του 2022, η Τράπεζα Πειραιώς παρουσίασε καλά αποτελέσματα, με καθαρά έσοδα 521 εκατ. ευρώ, τα οποία συγκρίνονται με καθαρή ζημιά 404 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2021.
Η βελτίωση οφείλεται κυρίως στις χαμηλότερες προβλέψεις για ζημίες δανείων (LLPs), υψηλότερο αποτέλεσμα από χρηματοοικονομικές πράξεις και συνεισφορά από έσοδα από προμήθειες, που αντισταθμίζονται εν μέρει από τα μειωμένα καθαρά έσοδα από τόκους.
Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 14% σε ετήσια βάση το α'  τρίμηνο του 2022 ή +48% σε ετήσια βάση, εξαιρουμένων των έκτακτων στοιχείων και στις δύο περιόδους, που αποδίδονται κυρίως στα κέρδη συναλλαγών από το χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων το α' τρίμηνο του 2021 και στην πώληση καρτών στο α' τρίμηνο του 2022
Ενώ ο δείκτης NII (καθαρά έσοδα από τόκους) μειώθηκε κατά 22% ετησίως το α'  τρίμηνο του 2022 λόγω της επιταχυνόμενης απομάκρυνσης κυρίως NPEs, θα ήταν αυξημένος κατά 11% σε ετήσια βάση, εξαιρουμένων των διαφυγόντων εσόδων από μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs).
Αυτό υποστηρίχθηκε κυρίως από τους υψηλότερους όγκους δανείων και τη συνεισφορά του χαρτοφυλακίου χρεογράφων.
Οι καθαρές προμήθειες αυξήθηκαν κατά 37% σε ετήσια βάση το τρίμηνο, σημειώνοντας βελτίωση.
Τα λειτουργικά κόστη μειώθηκαν κατά 4% σε ετήσια βάση ή 6% ετησίως, εάν εξαιρεθούν τα έκτακτα στοιχεία, λόγω των οφελών από την πρόσφατη αναδιάρθρωση παρά τις αρνητικές επιπτώσεις από την αύξηση του πληθωρισμού.
Ως αποτέλεσμα, ο λόγος κόστους προς έσοδα, υπολογιζόμενος με βάση τα βασικά έσοδα (ΝΙΙ και καθαρές προμήθειες), παρέμεινε επαρκής στο 50% το α' τρίμηνο του 2022, ελαφρώς αυξημένος από 47% το α' τρίμηνο του 2021, λόγω της απώλειας τόκων από τα NPEs.
Οι προβλέψεις για ζημίες δανείων μειώθηκαν κατά 76% σε ετήσια βάση το α' τρίμηνο του 2022, λόγω της βελτίωσης του προφίλ κινδύνου της Τράπεζας Πειραιώς και της χαμηλότερης από την αρχικά αναμενόμενης επιδείνωσης λόγω της Covid-19.
Το ετήσιο κόστος κινδύνου παρέμεινε σε υψηλό επίπεδο 263 μονάδες βάσης το α' τρίμηνο του 2022 (ή 89 μονάδες βάσης, εξαιρουμένων των προβλέψεων λόγω μελλοντικών προβλέψεων για NPEs), αλλά σημαντικά χαμηλότερο από το επίπεδο που αναφέρθηκε το 2021, το οποίο επηρεάστηκε από την μεγάλη μείωση του κινδύνου ειδικά από τα NPEs.
Ο δείκτης μεικτού NPEs της Τράπεζας Πειραιώς ήταν 12,6% στα τέλη Μαρτίου 2022, αμετάβλητος σε σύγκριση με το τέλος του 2021, αλλά σημαντικά χαμηλότερος από το 46,2% που αναφέρθηκε ένα χρόνο νωρίτερα.
Ο δείκτης CET1, με βάση την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ, ήταν 9,8% στα τέλη Μαρτίου 2022 (ή 10% pro-forma, εφόσον ληφθεί υπόψη πρόσθετη μείωση κινδύνων που προγραμματίζεται στα επόμενα τρίμηνα), από 8,6% στο τέλος του 2021.

Τα κεφάλαια επαρκούν

Ερώτηση:
Η Πειραιώς αύξησε τα κεφάλαια της και στο α' τρίμηνο 2022 τα ενίσχυσε περαιτέρω λόγω έκτακτων εσόδων.
Τα κεφάλαια της Τράπεζας Πειραιώς επαρκούν;
Υπάρχει πιθανότητα να χρειαστεί νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στο μέλλον;

Απάντηση DBRS:

Οι δείκτες κεφαλαίου ήταν αρκετά υψηλότεροι από τα εποπτικά ελάχιστα όρια στο τέλος Μαρτίου 2022, με δείκτες CET1 και Συνολικού Κεφαλαίου 11,2% και 16% αντίστοιχα, ή 11,4% και 16,2% pro-forma για την ελάφρυνση του σταθμισμένου ενεργητικού (RWA) που αναμένονται από πρόσθετη αποδέσμευση κινδύνου.
Ως αποτέλεσμα, τα κεφαλαιακά μαξιλάρια έναντι των ελάχιστων κανονιστικών απαιτήσεων ήταν 176 bps και 175 bps αντίστοιχα για τους δείκτες CET1 και Συνολικού κεφαλαίου, εξαιρουμένου του καθεστώτος ευελιξίας της ΕΚΤ σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια που θα λήξει το 2023.
Τα κεφαλαιακά μαξιλάρια ήταν 36 μονάδες βάσης και 35 μονάδες βάσης αντίστοιχα για CET1 και συνολικά κεφάλαια με βάση την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ.
Σημειώνουμε ότι οι τρέχουσες ρυθμιστικές ελάχιστες απαιτήσεις περιλαμβάνουν Απαίτηση Πυλώνα 2 (P2R) 3%, κάτω από το προηγούμενο 3,25%, που αποτελεί ένδειξη της πρόσφατης βελτίωσης στο συνολικό πιστωτικό προφίλ της Τράπεζας Πειραιώς.
Αναμένουμε ότι οι πρόσθετες προβλέψεις για την μείωση των NPEs και το κόστος αναδιάρθρωσης θα αντισταθμιστούν ουσιαστικά από την παραγωγή οργανικού κεφαλαίου και την μείωση του μέσου σταθμισμένου ενεργητικού RWA από την περαιτέρω μείωση των NPEs για το υπόλοιπο του 2022.
Αυτό θα διασφαλίσει ότι η Τράπεζα Πειραιώς, θα διατηρήσει ένα γενικά σταθερό επίπεδο κεφαλαιακής επάρκειας το 2022.
Η δημιουργία οργανικού – εσωτερικού κεφαλαίου θα είναι κυρίως συνάρτηση της δημιουργίας νέων δανείων, τα οποία αναμένουμε να αυξηθούν από δραστηριότητες που συνδέονται με τα κεφάλαια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), καθώς και από υψηλότερα καθαρά έσοδα από προμήθειες που αντιπροσωπεύουν βασικό πυλώνα της στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς.
Τα λειτουργικά έξοδα και το πιστωτικό κόστος θα πρέπει να μειωθούν περαιτέρω στο μέλλον σε επαναλαμβανόμενη βάση, αντανακλώντας το όφελος από τον πρόσφατο εξορθολογισμό του κόστους και τις βελτιώσεις στο προφίλ κινδύνου.

Λόγω κεφαλαίων η τράπεζα Πειραιώς έχει την χαμηλότερη χρηματιστηριακή αξία

Ερώτηση:
Γιατί η Τράπεζα Πειραιώς, που εμφανίζει παρόμοια κερδοφορία, κεφάλαια και ενεργητικό με τις άλλες τράπεζες στην Ελλάδα, έχει τόσο χαμηλή αποτίμηση (market cap) στο χρηματιστήριο (π.χ. η τράπεζα Πειραιώς έχει 1,8 δισ. χαμηλότερη αποτίμηση από τη Eurobank στο χρηματιστήριο);

Απάντηση DBRS:
Ενώ οι μεγάλες ελληνικές συστημικές τράπεζες έχουν παρόμοιο μέγεθος ενεργητικού, χαρτοφυλακίου δανείων και καταθέσεων, σημειώνουμε ότι η τράπεζα Πειραιώς έχει ασθενέστερη κεφαλαιακή θέση από τις άλλες τρεις τράπεζες, που αντικατοπτρίζει κυρίως χαμηλότερη εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου αλλά και ασθενέστερο προφίλ ποιότητας ενεργητικού, σε σύγκριση με τη Eurobank και την Εθνική Τράπεζα.
Η πρόσφατη επιταχυνόμενη μείωση κινδύνου είχε σημαντική αρνητική επίδραση στα κέρδη και την κεφαλαιοποίηση της Πειραιώς, παρά τις διάφορες ενέργειες διαχείρισης του κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκαν για την υποστήριξή της.
Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στα κεφάλαια παραμένει υψηλότερο στην τράπεζα Πειραιώς από τον ελληνικό μέσο όρο.
Επιπλέον, σημειώνουμε ότι οι αναβαλλόμενες φορολογικές πιστώσεις (DTC), τις οποίες θεωρούμε ως ασθενέστερη μορφή κεφαλαίου, αντιπροσωπεύουν υψηλότερο ποσοστό του κεφαλαίου Common Equity Tier 1 (CET1) στην Τράπεζα Πειραιώς σε σχέση με τον ελληνικό μέσο όρο.

Οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι του business plan είναι επιτεύξιμοι

Ερώτηση:
Είναι επιτεύξιμοι οι στόχοι του επιχειρηματικού σχεδίου που ανακοινώθηκαν πρόσφατα;

Απάντηση DBRS:
Θεωρούμε τους κύριους στόχους της νέας στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς που ανακοινώθηκε πρόσφατα ως εφικτούς στο άμεσο μέλλον, εάν η μείωση του κινδύνου συνεχιστεί, όπως έχει προγραμματιστεί, χωρίς απροσδόκητη επιβάρυνση του κεφαλαίου.
Σημειώνουμε ότι η τράπεζα ανέφερε απόδοση της μέσης λογιστικής αξίας (RoaTBV) 6,2% το α' τρίμηνο του 2022, σύμφωνα με το guidance που καθορίστηκε για το οικονομικό έτος 2022.
Η μείωση του ακαθάριστου δείκτη NPEs στο 9% έως το τέλος του 2022 από το τρέχον 12,6% θα πρέπει επίσης να επιτευχθεί υπό τον όρο ότι ο σχηματισμός NPEs λόγω της πανδημίας παραμένει περιορισμένος και συνεπώς η αντιστάθμιση από την επιπλέον προγραμματισμένη απορρόφηση στοιχείων στο πλαίσιο του προγράμματος εγγυοδοσίας «Ηρακλής» (HAPS) και τη συνεχιζόμενη οργανική μείωση, και την καθαρή πιστωτική επέκταση προχωρούν όπως έχουν προγραμματιστεί.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα κεφαλαιακή θέση ενσωματώνει ήδη το μεγαλύτερο μέρος της εκκαθάρισης των NPEs που έχει προγραμματιστεί για το 2022, η Πειραιώς θα πρέπει να είναι σε θέση να διατηρήσει μια γενικά αμετάβλητη κεφαλαιακή θέση στο τέλος του 2022, σύμφωνα με την καθοδήγηση.
Πράγματι, αναμένουμε σταδιακή βελτίωση της βασικής κερδοφορίας της Πειραιώς, υποστηριζόμενη από την ανάκαμψη της οικονομίας, που αναμένεται να οδηγήσει σε υψηλότερη ζήτηση δανείων, καθώς και από υψηλότερες συνεισφορές από τα έσοδα από προμήθειες.
Ωστόσο, κατά την άποψή μας, η καθαρή κερδοφορία παραμένει ευάλωτη σε υψηλά πιστωτικά κόστη, που μπορεί να απαιτούνται για τη συνεχιζόμενη απορρόφηση κινδύνων, καθώς και κόστη αναδιάρθρωσης - αν και αυτά θα πρέπει να είναι σε χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με το παρελθόν. 

Τι θα συμβεί μετά το 2022; 

Η επίτευξη των στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου μετά το 2022 θα εξαρτηθεί, σε μεγάλο βαθμό, από την εξέλιξη του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, που παραμένει ευαίσθητο στις τρέχουσες γεωπολιτικές εντάσεις στη Ρωσία και την Ουκρανία.
Αν και ο αντίκτυπος από την άμεση έκθεση σε αυτές τις περιοχές θα πρέπει να είναι σχετικά διαχειρίσιμος για την Τράπεζα Πειραιώς, είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εκτιμηθούν πλήρως οι έμμεσες επιπτώσεις από τον πόλεμο, ιδίως η υψηλή και επίμονη πληθωριστική πίεση, η αύξηση των τιμών της ενέργειας και οι διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού.
Οποιαδήποτε αύξηση των επιτοκίων πάνω από την πρόβλεψη που ενσωματώνεται επί του παρόντος στο επιχειρηματικό σχέδιο θα υποστήριζε τα καθαρά έσοδα από τόκους, συμβάλλοντας, επομένως, στον μετριασμό των επιπτώσεων από τις επιδεινούμενες μακροοικονομικές προσδοκίες.

Το κείμενο στα αγγλικά:

1) How do you evaluate the performance of Piraeus Bank in the first quarter of 2022? The institution showed a lot of extraordinary income and fatigue in its PPI (EBITDA).

In Q1 2022, Piraeus reported good results with net attributable income of EUR 521 million, which compares to a net attributable loss of EUR 404 million in Q1 2021.
The improvement was mostly driven by lower loan loss provisions (LLPs), a higher result from financial operations and contribution from fee income, partly offset by reduced net interest income (NII).
Total revenues were up 14% YoY in Q1 2022, or up 48% YoY excluding one-off items in both periods, mostly attributable to trading gains from the sovereign bond portfolio in Q1 2021 and the cards merchant acquiring business carve-out in Q1 2022.
While NII was down 22% YoY in Q1 2022 due to accelerated de-risking, it would have been up 11% YoY excluding forgone income from non-performing exposures (NPEs), and this was mainly supported by higher loan volumes and contribution from debt securities portfolio.
Net fees were up 37% YoY in the quarter, marking improvements across all businesses. Operating costs were down 4% YoY or down 6% YoY when excluding one-off items, on the back of the benefits from recent restructuring despite some negative impact from the hike in inflation.
As a result, the cost-to-income ratio, calculated on core revenues (NII and net fees), remained adequate at 50% in Q1 2022, slightly up from 47% in Q1 2021 due to forgone NII from NPEs.

Loan loss provisions were down 76% YoY in Q1 2022, driven by the improvement in the Bank’s risk profile and a lower than initially anticipated deterioration from COVID-19.
The resulting annualised cost of risk remained at a high 263 bps in Q1 2022 (or 89 bps excluding provisions due to future NPE disposals) but significantly lower than the level reported in FY 2021 which was impacted by massive de-risking.
The Bank’s gross NPE ratio was 12.6% as of end-March 2022, unchanged compared to end-2021 but significantly lower than 46.2% reported one year earlier. CET1 ratio, fully-loaded, was 9.8% at end-March 2022 (or 10% pro-forma for additional de-risking planned in the next quarters), up from 8.6% at end-2021.

2) Piraeus increased its capital through extraordinary income. Is the bank's capital adequacy sufficient? Is there any possibility that a new share capital increase will be needed in the future?

Capital ratios were sufficiently above regulatory minima as of end-March 2022, with phased-in CET1 and Total Capital ratios of 11.2% and 16% respectively, or 11.4% and 16.2% pro-forma for the Risk-Weighted Asset (RWA) relief expected from additional de-risking. As a result, capital cushions over regulatory minimum requirements were 176 bps and 175 bps respectively for CET1 and Total Capital ratios, excluding the ECB’s flexibility regime on capitalisation which will end in 2023. Capital cushions were 36 bps and 35 bps respectively for CET1 and Total Capital ratios on a fully loaded basis.
We note that the current regulatory minimum requirements include a Pillar 2 Requirement (P2R) of 3%, down from the previous 3.25%, which is evidence of the recent improvement in the Bank’s overall credit profile.

We expect additional NPE clean-up charges and restructuring costs to be essentially offset by organic capital generation and RWA relief from additional de-risking for the rest of 2022.
This should ensure the Bank maintains a broadly stable level of capitalisation in 2022.
Organic capital generation will be mainly a function of new loan origination which we expect to be fuelled by projects connected with the European Recovery and Resilience Facility (RRF) funds, as well as higher net fee and commission income which represents a key pillar of the Bank’s strategy.
Operating expenses and credit costs should reduce further going forward on a recurring basis, reflecting the benefit from recent cost rationalisation and improvements in the risk profile.

3) Why does Piraeus Bank, which shows similar profitability, capital and assets with the other banks in Greece, have such a low valuation (market cap) in the stock market (e.g. Piraeus has a 1.8 billion lower valuation than Eurobank in the stock market)?

While the major systemic Greek banks have similar asset, loan book and deposit size, we note that Piraeus has a weaker capital position than the other three banks, mostly reflecting lower internal capital generation but also weaker asset quality profile compared to Eurobank and National Bank of Greece. The recent accelerated de-risking had a sizeable negative impact on Piraeus’ earnings and capitalisation, despite several capital management actions executed to support it.
The proportion of unreserved non-performing exposures to capital remains higher at Piraeus than the Greek average.
In addition, we note that Deferred Tax Credits (DTC), which we view as a weaker form of capital, account for a higher proportion of Common Equity Tier 1 (CET1) capital at Piraeus than for the Greek average.

4) Are the recently announced business plan goals achievable?

We view the main targets of the Bank’s recently announced new strategy as achievable in the foreseeable future, if de-risking continues as planned without an unexpected burden on capital.
We note that Piraeus reported a Return on Average Tangible Book Value (RoaTBV) of 6.2% in Q1 2022, in line with the guidance set for FY 2022.
The reduction in the gross NPE ratio to 9% by end-2022 from the current 12.6% should be also achievable provided that NPE formation due to the pandemic remains contained and therefore more than offset by the additionally planned inorganic de-risking under the Hellenic Asset Protection Scheme (HAPS) and continued organic reduction, and net credit expansion proceeds as planned.
Considering that the current capital position already incorporates most of the NPE clean-up planned for 2022, Piraeus should be able to keep a broadly unchanged capital position at end-2022, in line with the guidance.
Indeed, we expect Piraeus’ core profitability to progressively improve, supported by the recovery in the economy which should lead to higher lending demand, as well as by higher contributions from fee income.
Nonetheless, in our view the Bank’s net profitability still remains vulnerable to high credit costs which might be required for continued de-risking, as well as restructuring costs, although these should stand at lower levels compared to the past.

The achievement of business plan targets beyond 2022 will largely depend on the evolution of the macroeconomic environment which remains sensitive to the current geopolitical tensions in Russia and Ukraine.
While the impact from direct exposure to these areas should be relatively manageable for Piraeus, it is still too early to fully assess the indirect implications from the conflict, in particular high and persistent inflationary pressure, rising energy prices and disruptions in supply chains.
Any increase in interest rates above the forecast currently embedded in the business plan would support net interest income, therefore helping to mitigate the negative impact from worsened macroeconomic expectations.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Advertisement -->