Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Alpha Trust - Ανδρομέδα: Καλύφθηκε κατά 80% η αύξηση κεφαλαίου - Αντλήθηκαν 12,23 εκατ. ευρώ

Alpha Trust - Ανδρομέδα: Καλύφθηκε κατά 80% η αύξηση κεφαλαίου - Αντλήθηκαν 12,23 εκατ. ευρώ
Tο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε μέχρι του ποσού της κάλυψης, δηλαδή κατά € 6.633.429,69 με την έκδοση 1.929.725 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €3,4375 η κάθε μία
Σχετικά Άρθρα

Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ανακοίνωσε ότι η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 25.02.2022 σε συνδυασμό με την από 12.07.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και πραγματοποιήθηκε από τις 22.07.2022 έως την 04.08.2022 καλύφθηκε κατά 80,18% με την καταβολή συνολικού ποσού € 12.234.456,50, μέσω της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής, καθώς και της διάθεσης κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου των αδιάθετων μετοχών.

Ειδικότερα, η Αύξηση καλύφθηκε ως ακολούθως:

Ποσοστό 67,83% της Αύξησης καλύφθηκε μέσω των εγγραφών από ασκήσαντες το δικαίωμα προτίμησης και το δικαίωμα προεγγραφών, με την καταβολή συνολικού ποσού € 8.299.205,82 που αντιστοιχεί σε 1.309.023 Νέες Μετοχές.

Ποσοστό 32,17% της Αύξησης καλύφθηκε μέσω κατανομής αδιάθετων δικαιωμάτων σε νέους και υπάρχοντες μετόχους με την καταβολή συνολικού ποσού € 3.935.250,68 που αντιστοιχεί σε 620.702 Νέες Μετοχές.

Η κατανομή των ως άνω αδιάθετων μετοχών εγκρίθηκε με την από 05.08.2022 απόφαση του Δ.Σ. της Eταιρίας.

Με την από 05.08.2022 απόφαση του Δ.Σ της Εταιρίας πιστοποιήθηκε και η καταβολή κεφαλαίου ποσού €12.234.456,50 το οποίο προέκυψε από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 25.02.2022 και καταβλήθηκε εμπρόθεσμα στο σύνολό του, με καταβολή μετρητών, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018.
Επιπρόσθετα εγκρίθηκε η προσαρμογή του άρθρου 5 του καταστατικού τη Εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου κατά τ’ανωτέρω.
Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε μέχρι του ποσού της κάλυψης, δηλαδή κατά € 6.633.429,69, με την έκδοση 1.929.725 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €3,4375 η κάθε μία.
Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδων σαράντα εννέα ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (€ 12.149.049,69), διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες εξήντα εννέα (3.534.269) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα πέντε λεπτών (€ 3,4375) η κάθε μία.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης