Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Ίλυδα: Ο Φίλιππος Γιαννάκος νέο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο

Ίλυδα: Ο Φίλιππος Γιαννάκος νέο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την εκλογή του κ. Φίλιππου Γιαννάκου ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Γεωργίου–Σπυρίδωνος Αλεξίου
Η «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», γνωστοποιεί ότι, κατόπιν παραίτησης του κ. Γεωργίου–Σπυρίδωνος Αλεξίου, ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με ημερομηνία ισχύος την 22.09.2023, το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση την 25.09.2023 και κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αποφάσισε την εκλογή του κ. Φίλιππου Γιαννάκου ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Γεωργίου–Σπυρίδωνος Αλεξίου.
Επίσης αποφάσισε να ορίσει το μέχρι σήμερα μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Αναστασία Χατζητζανή του Νικολάου ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, δεδομένου ότι πληροί όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας.
Οι παραπάνω μεταβολές θα τεθούν υπόψη της επόμενης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία θα αποφασίσει ως προς την οριστική απόδοση της ιδιότητας των παραπάνω μελών.
Κατόπιν των παραπάνω η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διαμορφώνεται ως εξής:

1. Βασίλειος Ανυφαντάκης του Αποστόλου και της Ειρήνης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).
2. Γεώργιος Τσιατούρας του Βασιλείου και της Βασιλικής, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).
3. Φίλιππος Γιαννάκος του Σωτηρίου και της Ευδοκίας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).
4. Αναστασία Χατζητζανή του Νικολάου και της Βενετίας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).
5. Παναγιώτης Μάλλιος του Αναστασίου και της Σοφίας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).
Λόγω των παραπάνω μεταβολών, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 26.09.2023 απόφασή του, όρισε ως νέο μέλος της Επιτροπής Αποδοχών, Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Διαχείρισης Κινδύνων το μη εκτελεστικό μέλος Φίλιππο Γιαννάκο του Σωτηρίου, σε αντικατάσταση του παρετιθέντος.

Οι επιτροπές Αποδοχών, Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Διαχείρισης Κινδύνων μετά την από 26.09.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανασυγκροτήθηκαν σε σώμα όπως ακολούθως:

1. Παναγιώτης Μάλλιος του Αναστασίου και της Σοφίας, Πρόεδρος της Αποδοχών, Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Διαχείρισης Κινδύνων, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.
2. Φίλιππος Γιαννάκος του Σωτηρίου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών, Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Διαχείρισης Κινδύνων, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.
3. Αναστασία Χατζητζανή του Νικολάου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών, Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Διαχείρισης Κινδύνων, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.
Επίσης λόγω των παραπάνω μεταβολών, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 26.09.2023 απόφασή του, όρισε ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου το μη εκτελεστικό μέλος Φίλιππο Γιαννάκο του Σωτηρίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος.

Η επιτροπή Ελέγχου μετά την από 26.09.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα όπως ακολούθως:

1. Κωνσταντίνος Βαρσάμης του Μιχαήλ και της Σταματίας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου - τρίτο πρόσωπο.
2. Γεώργιος Τσιατούρας του Βασιλείου και της Βασιλικής, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Αναστασία Χατζητζανή του Νικολάου και της Βενετίας, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης