Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Eldorado Gold: Αύξηση 17% στα έσοδα γ' τριμήνου, μειωμένες οι ζημίες - Τι αναφέρει για Σκουριές

tags :
Eldorado Gold: Αύξηση 17% στα έσοδα γ' τριμήνου, μειωμένες οι ζημίες - Τι αναφέρει για Σκουριές
Η Eldorado μειώνει τις κατευθυντήριες γραμμές για την επένδυση κεφαλαίου ανάπτυξης για τις Σκουριές σε 160-170 εκατ. δολ. το 2023
Αύξηση 17% στα έσοδα τρίτου τριμήνου, ανακοίνωσε η Eldorado Gold, παράλληλα με μείωση των ζημιών στα 6,6 εκατ. δολ. από τα 28,4 εκατ. δολ. πέρυσι.
Ειδικότερα, τα βασικά στοιχεία που ανακοίνωσε η Eldorado Gold έχουν ως εξής:
Έσοδα: 245,3 εκατ. δολ. το τρίτο τρίμηνο του 2023, δηλαδή αύξηση 13% από 217,7 εκατ. δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2022, κυρίως λόγω των υψηλότερων όγκων πωλήσεων.
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές συνεχιζόμενες δραστηριότητες: 108,1 εκατ. δολ. σε σύγκριση με 52,7 εκατ. δολ. το τρίτο τρίμηνο του 2022, κυρίως λόγω της υψηλότερης μέσης επιτευχθείσας τιμής.
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν από τις μεταβολές κεφαλαίου κίνησης: 97,5 εκατ. δολ. το τρίτο τρίμηνο του 2023, σε σύγκριση με 55,8 εκατ. δολ. το τρίτο τρίμηνο του 2022, κυρίως λόγω της υψηλότερης μέσης επιτευχθείσας τιμής χρυσού.
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και προθεσμιακές καταθέσεις: 476,6 εκατ. δολ., στις 30 Σεπτεμβρίου 2023. Τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν κατά 20,4 εκατ. δολ. από τις 30 Ιουνίου 2023, κυρίως λόγω των ταμειακών ροών που δημιουργήθηκαν από τις δραστηριότητές μας.
Καθαρά κέρδη (ζημίες): Καθαρές ζημίες 6,6 εκατ. δολ. ή 0,03 δολ. ζημία ανά μετοχή, σε σύγκριση με καθαρές ζημίες 28,4 εκατ. δολ. ή 0,15 δολ. ζημία ανά μετοχή το τρίτο τρίμηνο του 2022. Η μείωση των καθαρών ζημιών οφειλόταν στα υψηλότερα έσοδα εκμετάλλευσης από τις ενισχυμένες πωλήσεις χρυσού σε συνδυασμό με τα κέρδη από τα παράγωγα μέσα, τα οποία αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τα υψηλότερα έξοδα φόρου εισοδήματος.
Αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη προ φόρων, επενδυτικών και χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων («Αναπροσαρμοσμένο EBITDA»): 108,7 εκατ. δολ έναντι 74,2 εκατ. δολ. το τρίτο τρίμηνο του 2022. Η αύξηση οφειλόταν κυρίως στις αυξημένες μέσες επιτευχθείσες τιμές χρυσού σε συνδυασμό με το χαμηλότερο κόστος παραγωγής.
Αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη (ζημίες): 35,0 εκατ. δολ. ή 0,17 δολ. κέρδη ανά μετοχή, σε σύγκριση με καθαρές ζημίες 10,0 εκατ. δολ. ή 0,05 δολ. ζημία ανά μετοχή το τρίτο τρίμηνο του 2022. Τα αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη το τρίτο τρίμηνο του 2023 επανενσωμάτωσαν, μεταξύ άλλων, μη ταμειακές ζημίες 15,2 εκατ. δολ. από τη μετατροπή συναλλάγματος επί αναβαλλόμενων φορολογικών υπολοίπων και εξάλειψαν μη ταμειακά κέρδη 6,0 εκατ. δολ. από παράγωγα μέσα, κυρίως επί συμβάσεων ανώτατων και κατώτατων επιτοκίων για τον χρυσό. Επιπλέον, τα εφάπαξ αναβαλλόμενα φορολογικά έξοδα ύψους 22,6 εκατ. δολ. σε σχέση με τον αντίκτυπο αναδρομικής αύξησης του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος από 20% σε 25% στην Τουρκία και ο εφάπαξ τρέχων φόρος εισοδήματος 8,2 εκατ. δολ. από προηγούμενες περιόδους (πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του 2023) σε σχέση με τον αντίκτυπο της ίδιας αύξησης του φορολογικού συντελεστή αναπροσαρμόστηκαν από τα καθαρά κέρδη κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου του 2023.
Ελεύθερες ταμειακές ροές: Αρνητικές, ίσες με 19,3 εκατ. δολ., έναντι αρνητικών ροών 25,7 εκατ. δολ. το τρίτο τρίμηνο του 2022. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές εξαιρουμένων των Σκουριών ήταν 30,0 εκατ. δολ. σε σύγκριση με αρνητικές ροές 16,5 εκατ. δολ. το τρίτο τρίμηνο του 2022. Η αύξηση αυτού του τριμήνου οφείλεται κατά κύριο λόγο στην υψηλότερη μέση επιτευχθείσα τιμή χρυσού καθώς και στις χαμηλότερες δόσεις φόρου και στις προσωρινές διακυμάνσεις του κεφαλαίου κίνησης. Αυτή η αύξηση αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση των επενδυτικών δραστηριοτήτων, ιδίως στις Σκουριές.
Εκταμιεύσεις Χρηματοδότησης Έργου(Project Finance): Οι εκταμιεύσεις από τη Χρηματοδότηση Έργου των Σκουριών για το τρίτο τρίμηνο του 2023 ανήλθαν συνολικά σε 106,5 εκατ. δολ.
Παραγωγή χρυσού: 121.030 ουγγιές σε σύγκριση με 118.791 ουγγιές το τρίτο τρίμηνο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 2% από το τρίτο τρίμηνο του 2022 λόγω του ενισχυμένου κυκλώματος διακίνησης υλικών στο Kisladag, των πρωτοβουλιών για την παραγωγικότητα και των συναφών βελτιώσεων στην Ολυμπιάδα. Τα αποτελέσματα αυτά αντισταθμίστηκαν ελαφρώς από τη βραδύτερη ανάπτυξη στο Lamaque έναντι της αναμενόμενης, εξαιτίας της αναστολής βαρδιών το δεύτερο τρίμηνο του 2023 ως επακόλουθο των δασικών πυρκαγιών στην περιοχή.
Πωλήσεις χρυσού: 119.200 ουγγιές σε μέση επιτευχθείσα τιμή χρυσού ανά πωληθείσα ουγγιά ύψους 1.879 δολ., σε σύγκριση με 118.388 ουγγιές σε μέση επιτευχθείσα τιμή χρυσού ανά πωληθείσα ουγγιά ύψους 1.688 δολ. το τρίτο τρίμηνο του 2022.
Κόστος παραγωγής: 115,9 εκατ. δολ έναντι 123,5 εκατ. δολ. το τρίτο τρίμηνο του 2022. Η μείωση οφειλόταν κατά κύριο λόγο στις χαμηλότερες χρεώσεις μεταφοράς και εμπλουτισμού, καθώς και στη μείωση του μοναδιαίου κόστους βασικών αναλώσιμων όπως η ηλεκτρική ενέργεια και το πετρέλαιο ντίζελ στην Τουρκία.

Βασικά σημεία Σκουριών

Το κεφάλαιο ανάπτυξης που είχε επενδυθεί ανήλθε σε 27,3 εκατ. δολ. για το τρίτο τρίμηνο του 2023 και θα ανέλθει σε 101,3 εκατ. δολ. στο τέλος του 2023.
Η Eldorado μειώνει τις κατευθυντήριες γραμμές για την επένδυση κεφαλαίου ανάπτυξης για τις Σκουριές σε 160-170 εκατ. δολ. το 2023. Οι μειωμένες δαπάνες του 2023 δεν αναμένεται να επηρεάσουν το συνολικό χρονοδιάγραμμα και όλα τα κρίσιμα στοιχεία του έργου παραμένουν εντός προγράμματος. Η μείωση οφείλεται στα εξής:

• Αλλαγή σχεδίου στην ανάθεση διαφόρων συμβάσεων με σκοπό τη βελτιστοποίηση της εκτέλεσης του έργου.
• Μετάθεση ορισμένων δαπανών προ παραγωγής από το 2023 στο 2024 χωρίς αντίκτυπο στο χρονοδιάγραμμα ή στην πρόοδο.
• Μετάβαση μηχανολογικών εργασιών από το εξωτερικό στην Ελλάδα και
• Επικαιροποιημένη προσέγγιση εκτέλεσης για σημαντικά χωματουργικά έργα με παράλληλη διατήρηση της ευελιξίας στο χρονοδιάγραμμα των κατασκευαστικών εργασιών.

Δεδομένου ότι έχουν ξεκινήσει πλήρως οι κατασκευαστικές εργασίες, οι εργοταξιακές δραστηριότητες βρίσκονταν σε εξέλιξη κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για το τρίτο τρίμηνο του 2023 συνέχισαν να επικεντρώνονται στις πρώιμες κατασκευαστικές εργασίες, στον μηχανολογικό σχεδιασμό και στις προμήθειες. Η υπόγεια ανάπτυξη συνέχισε να εξελίσσεται στη δυτική ράμπα και παραμένει εντός προγράμματος, ώστε να επιτύχουμε τον στόχο των μέτρων ανάπτυξης για το 2023. Η εγκατάσταση ηλεκτροδότησης συνεχίστηκε με την εγκατάσταση των νέων υποσταθμών και τη διανομή στο υπόγειο δίκτυο. Οι αναβαθμίσεις ηλεκτροδότησης έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθούν εντός του τέταρτου τριμήνου. Συνεχίζεται η πρόοδος των εργασιών στα συστήματα διαχείρισης υδάτων, όπως αναμένεται. Συνεχίστηκε η κινητοποίηση σε σχέση με την πρώτη μεγάλη εργολαβία χωματουργικών έργων για την κατασκευή οδών μεταφοράς δομικών υλικών για την οικοδόμηση κατασκευών για χωματουργικές παρεμβάσεις. Τα επερχόμενα ορόσημα για τους υπόλοιπους μήνες του 2023 περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση των αναθέσεων των υπολειπόμενων σημαντικών συμβάσεων έργων και προμήθειων, με παράλληλη διατήρηση της ευελιξίας στο χρονοδιάγραμμα των κατασκευαστικών εργασιών.
Στις 30 Σεπτεμβρίου 2023:

• Η συνολική πρόοδος του έργου ανερχόταν σε 34%. Παραμένει εντός προγράμματος και έως το τέλος του έτους θα έχει ολοκληρωθεί κατά 48%.
• Ο λεπτομερής μηχανολογικός σχεδιασμός είχε ολοκληρωθεί κατά 56% και οι προμήθειες κατά 73%. Και τα δύο παραμένουν εντός προγράμματος και προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί κατά 90% έως το τέλος του έτους.
• Συνεχίστηκε η κινητοποίηση για σημαντικά χωματουργικά έργα για την κατασκευή οδών μεταφοράς δομικών υλικών με στόχο τη στήριξη της οικοδόμησης κατασκευών για χωματουργικές παρεμβάσεις.
• Κινητοποίηση εργολάβων και έναρξη εργασιών στα χωματουργικά έργα για τον σπαστήρα πρωτογενούς θραύσης και πασσαλώσεις.
• Πρόοδος σε σχέση με την κατασκευή θεμελίων του σπαστήρα πρωτογενούς θραύσης και
• Εντός χρονοδιαγράμματος για δοκιμαστική λειτουργία στα μέσα του 2025 και εμπορική παραγωγή στο τέλος του 2025.

«Επιχειρησιακά συνεχίσαμε να σημειώνουμε πρόοδο εντός του τρίτου τριμήνου σε όλες τις μονάδες μας», δήλωσε ο George Burns, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Eldorado. «Στην Ολυμπιάδα, οι πρωτοβουλίες παραγωγικότητας που ολοκληρώθηκαν στις αρχές Ιουλίου σηματοδότησαν ένα δυναμικό τρίμηνο και αναμένουμε να συνεχίσουμε να βλέπουμε περαιτέρω βελτιώσεις εντός των επόμενων τριμήνων καθώς αυτές οι πρωτοβουλίες συνεχίζουν να αξιοποιούνται στο έπακρο. Στο Kisladag, το κύκλωμα χειρισμού υλικών συνεχίζει να λειτουργεί καλά και έχουμε διαπιστώσει την τοποθέτηση τόνων σε επίπεδα ρεκόρ. Παράλληλα με τον χώρο έκπλυσης του βόρειου σωρού που βρίσκεται πλέον σε έκπλυση, προβλέπουμε αυξημένη παραγωγή εντός του επόμενου τριμήνου. Είμαστε σε φάση τελειοποίησης του κυκλώματος με εστίαση στη δυνητική αύξηση των ανακτώμενων ποσοτήτων. Αυτές οι πρωτοβουλίες σε όλες τις μονάδες μας στηρίζουν τις ισχυρές προοπτικές μας για αύξηση της παραγωγής, φθίνοντα έξοδα και αυξανόμενες ταμειακές ροές».
«Όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη, η Eldorado δημοσίευσε τον Απολογισμό της για την κλιματική αλλαγή και τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου για το 2022, στην οποία παρουσιάζεται η μετρήσιμη πρόοδός μας σε σχέση με τον στόχο μετριασμού των αερίων θερμοκηπίου και ενίσχυσης της κλιματικής ανθεκτικότητας. Αυτός ο απολογισμός βασίζεται στον πρώτο μας απολογισμό για την κλιματική αλλαγή που δημοσιεύτηκε το 2021 και επικεντρώνεται στην πρόοδό μας στην υλοποίηση της στρατηγικής μας για την κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης της πορείας μας για την επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στην οποία επιδιώκουμε να μετριάσουμε τις εκπομπές πεδίου 1 και 2 από τα ενεργά μεταλλεία κατά 30% έως το 2030 με έτος αναφοράς το 2020».

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης