Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Trastor: Από 24/1 στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου οι νέες μετοχές

Trastor: Από 24/1 στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου οι νέες μετοχές
Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών
Σχετικά Άρθρα
Η εταιρεία με την επωνυμία «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι:
(α) την Τετάρτη, 24.01.2024, θα αρχίσει η διαπραγμάτευση, στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, των 52.816.895 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου άυλων μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,50, οι οποίες διατέθηκαν σε τιμή €1,42 εκάστη (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»), που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων (εφεξής η «Αύξηση»), όπως αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του την 14.12.2023, δυνάμει της εξουσιοδότησης που του παρασχέθηκε με την από 17.11.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, και

(β) η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά την από 23.01.2024 συνεδρίασή της, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών.

Με την από 18.01.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πιστοποιήθηκε η πλήρης και εμπρόθεσμη καταβολή του ποσού της ανωτέρω Αύξησης.
Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε €102.588.769,00 διαιρούμενο σε 205.177.538 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστη.
Οι Νέες Μετοχές που προέκυψαν από την Αύξηση θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους.
Τα συνολικά́ καθαρά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν μέσω της Αύξησης ύψους €74.301 χιλ., μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ύψους περίπου €699,0 χιλ. (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), θα διατεθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 4.1.2 «Λόγοι της προσφοράς και χρήση των εσόδων» του εγκριθέντος, κατά την από́ 21.12.2023 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Ενημερωτικού́Δελτίου της Εταιρείας.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης