Οικονομία

Εργασιακό: Μπαράζ τροπολογιών με αλλαγές σε επιδόματα τέκνων και τροποποιήσεις των μηχανισμών στήριξης

Εργασιακό: Μπαράζ τροπολογιών με αλλαγές σε επιδόματα τέκνων και τροποποιήσεις των μηχανισμών στήριξης
Η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, «κλείνει» έτσι τις όποιες αλλαγές στο εργασιακό
Σχετικά Άρθρα

Μπαράζ τροπολογιών στο εργασιακό νομοσχέδιο που επιφέρουν αλλαγές σε σειρά επιδομάτων, επιπλέον μέτρα στήριξης για τους εργαζόμενους σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα με μεταφορά της άδειας του 2020 το 2022, παράταση του μηχανισμού ΣΥΝ-Εργασία, αλλά και ενιαιοποίηση της μεταφοράς συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από και προς τα κράτη της ΕΕ, προωθεί η κυβέρνηση.
Η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, «κλείνει» έτσι τις όποιες αλλαγές στο εργασιακό, ωστόσο στελέχη του αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο ένταξης μεμονωμένων τροπολογιών βουλευτών, εφόσον κριθούν επαρκείς, κατά τη συζήτηση από σήμερα Δευτέρα του νομοσχεδίου

Τροποποιήσεις σε επιδόματα

Για το επίδομα παιδιού και το επίδομα παιδιού και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα οι αλλαγές ξεκινούν από τη νέα σχολική χρονιά, το 2021-2022. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Α. θα καταβάλει στους ανάδοχους γονείς ατόμου με αναπηρία οικονομική ενίσχυση μέχρι άτομο αυτό να συμπληρώσει τα 26 έτη.
Το επίδομα παιδιού Α21, το επίδομα στέγασης και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα θα συνδεθεί με τη φοίτηση των παιδιών απο το νέο σχολικό έτος.
Παρέχεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α. στους ανάδοχους γονείς οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών ατόμου με αναπηρία, που έχουν υπό τη φροντίδα τους, μέχρι τη συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας του, αντί καθ’ όλη τη διάρκεια της αναδοχής, όπως ισχύει σήμερα.
β. Προβλέπεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του δικαιώματος στη χορήγηση ης οικονομικής ενίσχυσης αναστέλλεται το δικαίωμα του αναδεχόμενου ατόμου σε οικονομικές ενισχύσεις - επιδόματα που χορηγούνται στο πλαίσια γενικών και ειδικών προνοιακών προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Επέκταση μέτρων στήριξης λόγω πανδημίας

Παρατείνεται, κατόπιν αιτήματος τους, έως την 31η. 12.2021, αντί έως την 30η.6.2θ21 η υπαλληλική σχέση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και ασκούντων χρέη Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, παρά τη συμπλήρωση του εξηκοστού έβδομου (67ου) έτους της ηλικίας τους.
Παρέχεται η δυνατότητα σε μόνιμους υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας των κλάδων και των κατηγοριών ΓΙΕ και ΤΕ. να ασκούν καθήκοντα Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων και Επιθεωρητή Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Εποχικά εργαζόμενοι στο μηχανισμό στήριξης μέχρι Σεπτέμβριο

 • Παρέχεται η δυνατότητα ένταξης στον ειδικό μηχανισμό στήριξης (άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν.4682/2020) των μνημονευόμενων κατηγοριών εποχικά εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης (εργαζόμενοι σε κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα ή ως οδηγοί τουριστικών λεωφορείων σε τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών Τ.Ο.Ε.Μ.), οι οποίοι, κατά το χρονικό διάστημα Μαΐου - Ιουνίου 2021, δεν επαναπροσλαμβάνονται και δεν απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε οποιονδήποτε εργοδότη ή δεν είναι δικαιούχοι και δεν λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Οι εν λόγω δικαιούχοι λαμβάνουν αποζημίωση ειδικού σκοπού καθώς και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη επί του ποσού της εν λόγω αποζημίωσης, η οποία ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ, που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ημέρες, για κάθε έναν από τους προαναφερόμενους μήνες που οι δικαιούχοι δεν απασχολούνται, ενώ για μικρότερη χρονική περίοδο, καταβάλλεται σχετική αναλογία της αποζημίωσης και των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.
 • Παρέχεται η δυνατότητα στους εργοδότες - επιχειρήσεις, όπου απασχολούν οι προαναφερόμενοι εργαζόμενοι, να εντάξουν αυτούς στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για το χρονικό διάστημα Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2021, ανεξάρτητα από την ημερομηνία επαναπρόσληψης εντός του τρέχοντος έτους. Για το εν λέγω προσωπικό καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, το σύνολο των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών για τον χρόνο που αυτοί εργάζονται.
 • Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα στο εποχικό προσωπικό του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, να ενταχθεί στο ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας από έναν (1) έως έξι (6) μήνες, με πλήρη ή μερική απασχόληση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. Οι εν λόγω προσλήψεις επιδοτούντο αναλογικά με τον χρόνο απασχόλησης, με το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών (εργαζομένου και εργοδότη) και των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών σε δώρα και επίδομα αδείας και επιπλέον με διακόσια (200) ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού.
 • Στις ανωτέρω ρυθμίσεις μπορεί να ενταχθεί, κατόπιν αίτησης έως 30.6.2021 και προσωπικό της εν λόγω κατηγορίας του οποίου η πρόσληψη έχει πραγματοποιηθεί από 1 6.2021 έως την έναρξη ισχύος των προτεινόμενων διατάξεων.                       

Τροποποιήσεις στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Ορίζεται ότι οι επιδοτούμενες θέσεις εργασίας, είναι επιπρόσθετες των υφιστάμενων κατά την 31.3.2021 θέσεων εργασίας (κατά τα ισχύοντα οι εν λόγω θέσεις είναι επιπρόσθετες σε σχέση με τις υφιστάμενες κατά τις 18.9.2020) και η μεταβολή των όρων συμβάσεων εργασίας των ωφελουμένων του προγράμματος, κατά το χρονικό διάστημα επιδότησης των νέων θέσεων εργασίας, επιτρέπεται, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ευνοϊκότεροι γι’ αυτούς.

 • Προβλέπεται ότι για τον υπολογισμό του αριθμού των εργαζομένων που οφείλει κατα μέσο όρο να διατηρεί η επιχείρηση στο χρονικό διάστημα επιδότησης των νέων θέσεων εργασίας (κριτήριο διατήρησης) λαμβάνονται, εφεξής,υπόψη οι ενεργές θέσεις εργασίας στην επιχείρηση κατά την 31.3.2021 και όχι κατά τις 18.9.2020, όπως ισχύει.
 • Παρέχεται η δυνατότητα σε εποχικές επιχειρήσεις - εργοδότες, κατ' εξαίρεση, να ενταχθούν στο προαναφερόμενο ανοιχτό πρόγραμμα για προσωπικό που θα προσληφθεί με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας από έναν έως 6 μήνες, με πλήρη ή μερική απασχόληση. Οι εν λόγω προσλήψεις επιδοτούνται αναλογικά με τον χρόνο απασχόλησης, με το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών (εργαζομένου και εργοδότη) και των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών σε δώρα και επίδομα αδείας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα (κριτήριο διατήρησης κ.λπ.).
 • Παρατείνεται εκ νέου, κατά τρεις (3) μήνες, έως και τις 30.9.2021 (αντί έως τις 30.6.2021, που ισχύει), το χρονικό διάστημα εφαρμογής του μηχανισμού ενίσχυσης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ καθώς και η καταβολή 100% από τον κρατικό προϋπολογισμό, του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών. Ο μηχανισμός εφαρμόζεται για τους εργαζόμενους που έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης την 31η.03.2021.
 • Καταβάλλεται αναλογία του επιδόματος αδείας και του επιδόματος Χριστουγέννων έτους 2021 καθώς και των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών όπως αυτές υπολογίζονται επί της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας.
 • Παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς της ετήσιας κανονικής άδειας έτους 2020 των εργαζομένων που απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας και τελούν σε αναστολή μέχρι την 30η Ιουνίου 2021 κατά τμήματα και έως 30.6.2022.
 • Παραμένουν εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.. εφόσον πληρούν τις οριζόμενες προϋποθέσεις, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι που συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης διάρκειας εώς έξι (6) μηνών.
 • Εισάγεται ειδική ρύθμιση αναφορικά με το ποσό των καταβληθεισών εισφορών επιχειρήσεων που επιστρέφεται, στον Λογαριασμό για την Απασχόληση και την Επαγγελματική κατάρτιση (Α.Α.Ε.Κ.), ο οποίος έχει συσταθεί στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.). Συγκεκριμένα ρυθμίζεται το ανώτατο όριο του ποσού που επιστρέφεται σε επιχειρήσεις που υλοποίησαν εκπαιδευτικά προγράμματα έως το έτος 2020, στην περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατή η χορήγηση στοιχείων από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. αναφορικά με τις κατ’ έτος καταβληθείσες εισφορές των επιχειρήσεων.  

Αναλογιστικό ισοδύναμο 

Θεσπίζει το «Αναλογιστικό Ισοδύναμο», που αφορά στη ρύθμιση με ενιαίους κανόνες -και σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία- της δυνατότητας να μεταφέρονται συνταξιοδοτικά δικαιώματα από και προς το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα, για τους εργαζομένους στα ευρωπαϊκά όργανα ή διεθνείς οργανισμούς, που έχουν καταγράψει χρόνο ασφάλισης και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με τις ρυθμίσεις αυτές ανοίγει ο δρόμος για την επίλυση ενός προβλήματος που έμενε ανοιχτό για πάνω από μια πενταετία και είχε οδηγήσει σε αδιέξοδο ανθρώπους οι οποίοι είχαν εργαστεί, κυρίως, σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και δεν μπορούσαν να μεταφέρουν στο Ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστημα τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα, βάσει των προβλέψεων της ενωσιακής νομοθεσίας. Σημειώνεται ότι οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης εργαζομένων αυτής της κατηγορίας είναι περίπου 2.100 και ο χρόνος αναμονής υπερβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις τα πέντε έτη.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης