Οικονομία

Σε 24 επιχειρήσεις η επιδότηση του 1,5 εκατ. ευρώ από τις πάγιες δαπάνες σε βιομηχανίες και τουρισμό

Σε 24 επιχειρήσεις η επιδότηση του 1,5 εκατ. ευρώ από τις πάγιες δαπάνες σε βιομηχανίες και τουρισμό
Επιδότηση «μαμούθ» που θα φθάνει το 1,5 εκατ. ευρώ πρόκειται να λάβουν 24 επιχειρήσεις από τους κλάδους της βιομηχανίας και του τουρισμού
Σχετικά Άρθρα

Επιδότηση «μαμούθ» που θα φθάνει το 1,5 εκατ. ευρώ πρόκειται να λάβουν 24 επιχειρήσεις από τους κλάδους της βιομηχανίας και του τουρισμού μέσω του προγράμματος των παγίων δαπανών που θα τρέχει μέχρι τις 4 Αυγούστου.
Πρόκειται για μεγάλες Ανώνυμες μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Εταιρίες με πάνω 200 εργαζόμενους, με συσσωρευμένες ζημίες και με πτώση τζίρου 30% το 2020, οι οποίες με τα «κουπόνια» του 1,5 εκατ. ευρώ που θα πάρει η κάθε μία από το κράτος θα εξοφλήσουν φόρους και εισφορές προς την Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.
Μεγάλες είναι οι ανάσες ρευστότητας και για άλλες 80 πληττόμενες επιχειρήσεις αφού με βάση τα οικονομικά τους στοιχεία όπως αυτά προκύπτουν από το έντυπο Ε3 που υπέβαλλαν το προηγούμενο διάστημα θα επιδοτηθούν με ποσά 1,2 - 1,3 εκατ. ευρώ για τις πάγιες δαπάνες τους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών στο μέτρο πρόκειται να ενταχθούν 31.000 επιχειρήσεις και επαγγελματίες οι οποίοι δεν θα εισπράξουν χρηματικό ποσό αλλά θα λάβουν ένα πιστωτικό με το οποίο θα μπορούν να συμψηφίσουν υποχρεώσεις που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2021.
Με σειρά προτεραιότητας μπορούν να εξοφληθούν ο φόρος εισοδήματος, ο ΕΝΦΙΑ, ο ΦΠΑ, οι ασφαλιστικές εισφορές, λοιποί φόροι και τέλη. Οι δικαιούχοι του μέτρου υποχρεούνται να διατηρήσουν τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.
Στην κοινή υπουργική απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ περιγράφονται αναλυτικά τόσο η μορφή της ενίσχυσης όσο και η διαδικασία χορήγησής της.

Αναλυτικότερα:

  • Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση για την ενίσχυση με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport», έως την 4η Αυγούστου 2021.
  • Κατά την αίτηση, η επιχείρηση δηλώνει το ύψος της ενίσχυσης που αιτείται να λάβει
  • Κατά την αίτηση, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν επιπλέον στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» τα κατωτέρω στοιχεία:

α) το ποσό της ενίσχυσης που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν για δικαίωμα έκπτωσης από τρέχουσες φορολογικές οφειλές έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021.
β) το ποσό της ενίσχυσης που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν για αποπληρωμή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021.
Όπως τονίζεται στην απόφαση τα στοιχεία που θα υποβληθούν δεν μπορούν να τροποποιηθούν μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης

  • Η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» διενεργείται με τους κωδικούς TAXISnet
  • Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή της αίτησης, η επιχείρηση πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων. Παράλληλα ελέγχεται αυτοματοποιημένα η δήλωση λογαριασμού - ΙΒΑΝ από την επιχείρηση στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του TAXISnet.
  • Η ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή δικαιώματος έκπτωσης από τρέχουσες οφειλές έτους 2021 στη φορολογική αρχή που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021 ή και με τη μορφή πιστωτικού για την αποπληρωμή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021. Η ενίσχυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί το αργότερο ως 31.12.2021. Τυχόν υπόλοιπο της ενίσχυσης που παραμένει μετά το τέλος Δεκεμβρίου ακυρώνεται αυτόματα.

Η ενίσχυση για τις φορολογικές οφειλές, εφαρμόζεται με την ακόλουθη σειρά:

α) από φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων ή από φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων/νομικών οντοτήτων,
β) από ΕΝ.Φ.Ι.Α.,
γ) από Φ.Π.Α.,
δ) από κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Η ενίσχυση για τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις εφαρμόζεται ως εξής:

α) Η ΑΑΔΕ μετά το τέλος της επεξεργασίας στοιχείων χορηγεί στον e-ΕΦΚΑ αρχεία δικαιούχων επιχειρήσεων ανά ΑΦΜ, με τα ποσά ενίσχυσης κάθε επιχείρησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάλυψη τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών.
Τα ποσά εντάσσονται ως πιστωτικά υπόλοιπα στις μερίδες των δικαιούχων επιχειρήσεων και συμψηφίζονται με τις τρέχουσες ασφαλιστικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις των μισθολογικών περιόδων Ιουνίου 2021 έως και Νοεμβρίου 2021.
β) Τα ποσά που συμψηφίζονται με τις τρέχουσες ασφαλιστικές υποχρεώσεις των δικαιούχων επιχειρήσεων, καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ως επιχορήγηση προς τον e-ΕΦΚΑ για λοιπούς σκοπούς.

  • Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Μαΐου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Μαΐου 2021, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Σε περίπτωση που το επίπεδο απασχόλησης που είχε η επιχείρηση κατά την 1η Μαΐου 2021 είναι χαμηλότερο από αυτό που είχε κατά την 1η Αυγούστου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Αυγούστου 2020 για τουλάχιστον τρεις μήνες εντός του 2021.
  • Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία τηρούνται από την επιχείρηση σε ειδική μερίδα για δέκα χρόνια από την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου ή των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος.
  • Η ενίσχυση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 70% της ζημίας προ φόρων της επιχείρησης και στην περίπτωση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του 90% της ζημίας προ φόρων, με την εξαίρεση των εταιρειών Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ. για τις οποίες δεν εφαρμόζεται το όριο αυτό. Συνυπολογίζονται τα προσωρινά μέτρα ενίσχυσης από τα οποία έχει επωφεληθεί η επιχείρηση. Η ενίσχυση δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 1.500.000 ευρώ.

Μάριος Χριστοδούλου
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης