Τελευταία Νέα
Speculator

Αποκλειστικό: Τι δεν έκανε η Διεύθυνση Εποπτείας της ΤτΕ στη Euroins – Τα καυτά ερωτήματα για τον ειδικό αντιπρόσωπο

Αποκλειστικό: Τι δεν έκανε η Διεύθυνση Εποπτείας της ΤτΕ στη Euroins – Τα καυτά ερωτήματα για τον ειδικό αντιπρόσωπο
Οι δημόσιες σχέσεις Κωνσταντά, οι ρητές προβλέψεις της νομοθεσίας, το ΦΕΚ που αναζητείται και η εποπτεία που προβλέπει ο νόμος για τις εταιρίες με Κοινοτικό Διαβατήριο και δεν ασκείται
Περίεργα φαινόμενα παρατηρούνται με τις πρακτικές που ακολουθούνται από την Euroins ασφαλιστική στην Ελλάδα αλλά και την αρμόδια διεύθυνση εποπτείας της Τράπεζα της Ελλάδος.
Ειδικότερα ενώ κατά το παρελθόν εμφανιζόταν ως ειδικός αντιπρόσωπος της Euroins στην Ελλάδα η ECLAIMS (η οποία τελεί σε αναστολή καταχώρισης από το ΓΕΜΗ- δείτε και σχετικό δημοσίευμα ΒΝ πατώντας εδώ ) σήμερα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος δεν υπάρχει ειδικός αντιπρόσωπος αλλά εμφανίζεται ως νόμιμος αντιπρόσωπος ο κ. Evgeny Ingatov.

Δημόσιες σχέσεις

Τι ακριβώς συμβαίνει είναι προφανές ότι μπορεί να το απαντήσει ο κ. Σταύρος Κωνσταντάς ο οποίος έχει την ευθύνη της Εποπτείας των Ασφαλιστικών για λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος.
Ο κ. Κωνσταντάς φαίνεται ότι καλύφθηκε από την τελευταία ανακοίνωση της Euroins όταν από δελτίο τύπου της τελευταίας μάθαμε ότι «Την Τρίτη 21 Μαρτίου, η διοίκηση της Euroins Ελλάδος συναντήθηκε με το επιτελείο της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος, υπό τον Διευθυντή κ. Σταύρο Κωνσταντά, τον οποίο ενημέρωσε σχετικά με την αναπτυξιακή πορεία της Εταιρείας στην Ελλάδα».
Κατά συνέπεια πέρα από τις δημόσιες σχέσεις που έγιναν δεδομένου ο κ. Κωνσταντάς δεν εξέφρασε αντίθεση γνωρίζει τα πάντα περί της αναπτυξιακής πορείας και έχει καλυφθεί.

Οι νομοθετικές προβλέψεις

Από την άλλη πλευρά βέβαια η νομοθεσία έχει συγκεκριμένες διατάξεις για τις εταιρίες του Ευρωπαϊκού Χώρου που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με Κοινοτικό Διαβατήριο.
Ειδικότερα στο άρθρο 120 παράγραφος 4 του Νόμου 4364/2016 αναφέρονται τα εξής:
«Για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς, η επιχείρηση που καλύπτει κινδύνους του κλάδου 10 «ασφάλιση αστικής ευθύνης από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα» με ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα υποχρεούται να διορίζει ειδικό αντιπρόσωπο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα, ο οποίος θα συλλέγει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις από τα ασφαλιστήρια που καλύπτουν τους οικείους κινδύνους και θα διαθέτει επαρκείς εξουσίες για να αντιπροσωπεύει την επιχείρηση έναντι των προσώπων που υπέστησαν ζημίες και θα μπορούσαν να προβάλουν αξίωση αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένης και της ικανοποίησης των αξιώσεων αυτών, καθώς και ενώπιον των δικαστηρίων και των αρχών σχετικά με τις αξιώσεις αυτές ή εφόσον απαιτείται να φροντίσει για την εν λόγω αντιπροσώπευση.
Ο ειδικός αντιπρόσωπος εκπροσωπεί στην Ελλάδα την ασφαλιστική επιχείρηση ενώπιον της Εποπτικής Αρχής και λοιπών αρχών σχετικά με τον έλεγχο της ύπαρξης και της ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που καλύπτει την αστική ευθύνη του αυτοκινήτου.
Ο ορισμός ειδικού αντιπροσώπου δεν αποτελεί διορισμό νομίμου αντιπροσώπου κατά την έννοια του άρθρου 261 του παρόντος, ούτε αποτελεί ίδρυση υποκαταστήματος κατά την έννοια του άρθρου 115 του παρόντος ή εγκατάσταση της ασφαλιστικής επιχείρησης κατά την έννοια της παραγράφου 11 του άρθρου 3 του παρόντος».

Κριτήρια αξιοπιστίας και καταλληλότητας

Επίσης οι παράγραφοι 6 και 7 του ιδίου άρθρου αναφέρουν ότι
6. Σε περίπτωση που η ασφαλιστική επιχείρηση δεν έχει διορίσει ειδικό αντιπρόσωπο, τότε ο αντιπρόσωπος στην Ελλάδα για το διακανονισμό ζημιών που έχει ορίσει η επιχείρηση, σύμφωνα με το άρθρο 4 της Οδηγίας 2000/26/ΕΚ, όπως έχει ενσωματωθεί με το άρθρο 4 του π.δ.10/2003 (Α΄ 7), ασκεί τα καθήκοντα και έχει τις υποχρεώσεις του ειδικού αντιπροσώπου ως ανωτέρω.
7. Με απόφαση της Εποπτικής Αρχής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα κριτήρια αξιοπιστίας και καταλληλότητας που θα πρέπει να πληρούν σε συνεχή βάση τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του παρόντος.»

Τα ερωτήματα 

Υπό αυτά τα δεδομένα το πρώτο ερώτημα που τίθεται είναι αν η Euroins έχει ορίσει ειδικό αντιπρόσωπο σήμερα και αν η Eclaims συνεχίζει να είναι ειδικός αντιπρόσωπος και εν πάση περιπτώσει ποιος είναι ο ειδικός αντιπρόσωπος.
Πέραν τούτου αναζητήσαμε με βάση τα παράγραφο 7 το ΦΕΚ με τα κριτήρια κριτήρια αξιοπιστίας και καταλληλότητας αλλά δεν το βρήκαμε. Υπάρχει ή απλώς στην ΤτΕ το ξέχασαν; Και εν πάση περιπτώσει η περιγραφή του νόμου ουσιαστικά καθιστά εποπτευόμενο τον ειδικό αντιπρόσπωπο των εταιρικών που λειτουργούν με καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης. Άραγε εποπτεύεται;

Οι μέθοδοι αποποίησης ευθυνών

Πέραν του από τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της ΤτΕ διατυπώνεται συνεχώς η θέση πως σε περιπτώσεις κοινοτικού διαβατηρίου την εποπτεία ασκεί αποκλειστικά η χώρα προέλευσης. Είναι όμως έτσι ακριβώς ή απλά αποτελεί μια μέθοδο απόσεισης ευθυνών όταν σκάνε τα κανόνια;
Στο άρθρο 123 παράγραφος 4 του νόμου 4364/2016 αναφέρεται ότι
«Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 έως 3 του παρόντος η Εποπτική Αρχή μπορεί, σε επείγουσες περιπτώσεις, να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη ή την καταστολή για αντικείμενες στην κείμενη νομοθεσία πράξεις ή παραλείψεις ασφαλιστικής επιχείρησης με έδρα σε άλλο κράτος μέλος που διενεργούνται σε ελληνικό έδαφος. Στα μέτρα περιλαμβάνεται και η δυνατότητα της Εποπτικής Αρχής να απαγορεύσει στην επιχείρηση την άσκηση νέων ασφαλιστικών εργασιών στην Ελλάδα.
Η Εποπτική Αρχή μπορεί, σε επείγουσες περιπτώσεις, να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα και να ανακαλεί προσωρινά ή οριστικά την άδεια λειτουργίας ορισμένων ή όλων των κλάδων που ασκεί ελληνική ασφαλιστική επιχείρηση η οποία προβαίνει σε άσκηση ασφαλιστικών εργασιών σε άλλο κράτος μέλος παρά την άρνηση της Εποπτικής Αρχής για γνωστοποίηση ή κοινοποίηση πληροφοριών σύμφωνα με τα άρθρα 116 και 118 του παρόντος.
5. Οι παράγραφοι 1 έως 3 του παρόντος δεν θίγουν το δικαίωμα της Εποπτικής Αρχής για επιβολή κυρώσεων επί πράξεων ή παραλείψεων της επιχείρησης με έδρα σε άλλο κράτος μέλος που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα, εφόσον παραβιάζουν την κείμενη νομοθεσία».
Όλα αυτά άραγε απαλλάσσουν την ΔΕΙΑ της ΤτΕ από την εποπτεία των ασφαλιστικών εταιριών με Κοινοτικό Διαβατήριο της Euroins περιλαμβανομένης;

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης