Τελευταία Νέα
Speculator

Αποκλειστικό: Τρύπα 3 εκατομμύρια ευρώ στην ΑΧΟΝ Χρηματιστηριακή δείχνει έλεγχος της ΕΛΤΕ - Στο Πειθαρχικό ο ορκωτός

Αποκλειστικό: Τρύπα 3 εκατομμύρια ευρώ στην ΑΧΟΝ Χρηματιστηριακή δείχνει έλεγχος της ΕΛΤΕ - Στο Πειθαρχικό ο ορκωτός
Κεφάλαια 3 εκ. ευρώ στον… αέρα οδηγούν σε αρνητική καθαρή θέση. Ζήτημα κεφαλαιακής επάρκειας το οποίο αποκρύπτεται επί χρόνια με την μη διενέργεια προβλέψεων σε επισφαλείς απαιτήσεις
Σχετικά Άρθρα
Στο πειθαρχικό της ΕΛΤΕ παραπέμφθηκε ο ορκωτός ελεγκτής της AXON Χρηματιστηριακή ενώ η υπόθεση διαβιβάστηκε από την ΕΛΤΕ στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η οποία είχε ζητήσει με γραπτό αίτημα το συγκεκριμένο έλεγχο από την ΕΛΤΕ. 
Τα στοιχεία του ελέγχου αποτελούν κόλαφο για τον ορκωτό ελεγκτή της tgs κ. Γρηγόριο Κούτρα αλλά και για την ίδια τη χρηματιστηριακή εταιρία με την ορκωτό να μη βλέπει το προφανές προφανές ότι επί χρόνια κρέμονταν στις οικονομικές καταστάσεις ακίνητες απαιτήσεις. Και αυτό διότι προκύπτει ότι τα κεφάλαια της εταιρίας αποτελούν εικονική πραγματικότητα και η ΑΧΟΝ δεν πληροί τις απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας.
Και αυτό συμβαίνει από τη χρήση του 2021 όπου κατά την ΕΛΤΕ υπάρχουν απαιτήσεις της τάξεως των 3 εκ ευρώ για τις οποίες δεν έχουν γίνει απομειώσεις ενώ από πουθενά δεν προκύπτει ότι είναι εισπράξιμες.
Το αντίθετο μάλιστα παρά το γεγονός ότι ο ορκωτός της ΑΧΟΝ θεωρεί ότι είναι εισπράξιμες δεν υπάρχει καμία απολύτως διασφάλιση γι αυτό με αποτέλεσμα τα ίδια κεφάλαια της χρηματιστηριακής αντί για θετικά όπως εμφανίζονται να είναι αρνητικά κατά ποσό που υπερβαίνει τα 2 εκ. ευρώ.
Βέβαια παρά το γεγονός ότι ήδη η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει λάβει την έκθεση της ΕΛΤΕ δεν έχει προβεί μέχρι σήμερα σε καμία ενέργεια.

Η έκθεση της ΕΛΤΕ αναφέρει χαρακτηριστικά ότι:


«Δεν προκύπτει στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση η οποία έληξε την 31/12/2021 η γνωστοποίηση των «έξωθεν επιβεβλημένων κεφαλαιακών απαιτήσεων και του τρόπου με τον οποίο ενσωματώνονται στη διαχείριση του κεφαλαίου», ούτε και εάν η Εταιρεία «συμμορφώθηκε με τις έξωθεν επιβεβλημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις στις οποίες υπόκειται», δηλαδή την συμμόρφωση με απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας βάσει του κανονισμού ΕΕ 575/2013 και του νόμου 2033/2019 ή άλλες παρόμοιες απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου.
Η συμμόρφωση αυτή συνδέεται άμεσα με τη διατήρηση σε ισχύ ή την ανάκληση της άδειας άσκησης της χρηματιστηριακής δραστηριότητας της Εταιρείας και συνεπώς επηρεάζει άμεσα την δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας, καθώς η
παροχής επενδυτικών υπηρεσιών είναι η κύρια δραστηριότητα της».

Στην έκθεση ελέγχου της ΕΛΤΕ διαπιστώθηκαν μεταξύ άλλων τα εξής:

Α.Την 31/12/2021 το σύνολο του λογαριασμού απαίτησης "Επισφαλείς – Επίδικοι Πελάτες και Χρεώστες" ύψους €3.472χιλ. παρέμενε αμετάβλητο στην κατηγορία αυτή επί τουλάχιστον μια τετραετία, ενώ στους "Επισφαλείς - Επίδικους Πελάτες και Χρεώστες" συνολικού ύψους €3.472χιλ. περιλαμβάνονται και απαιτήσεις ύψους €1.476χιλ. που έχουν καταταχθεί στις επισφαλείς απαιτήσεις πριν την 31/12/2014, ήτοι παραμένουν στην κατηγορία αυτή επί τουλάχιστον μια επταετία (σ.σ. έως το 2021).

Β. Επί της απαίτησης από «Επισφαλείς - Επίδικοι Πελάτες και Χρεώστες» ύψους €3.472χιλ. η εταιρεία έχει διενεργήσει σωρευτική απομείωση ύψους €481χιλ. (και όχι ύψους €715χιλ.), καθώς η υπόλοιπη σχηματισθείσα σωρευτική απομείωση ύψους €234χιλ αφορά σε άλλους λογαριασμούς απαιτήσεων, όπως Γραμμάτια, Επιταγές, Λοιποί
Χρεώστες και όχι στο λογαριασμό «Επισφαλείς - Επίδικοι Πελάτες και Χρεώστες»!!!
Τα «καλύτερα» έρχονται με την ανάλυση των επισφαλειών καθώς προκύπτει ότι στην συνολική απαίτηση στον λογαριασμό «Επισφαλείς – Επίδικοι Πελάτες και Χρεώστες» ύψους €3.472χιλ. επί την οποίας η εταιρεία έχει διενεργήσει σωρευτική απομείωση ύψους €481χιλ. περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και οι παρακάτω απαιτήσεις:

Γ.1) Απαίτηση ποσού €993.767 αφορά σε πελάτη επισφαλή τουλάχιστόν από το 2018, χωρίς καμία μεταβολή του υπολοίπου του έκτοτε, για την οποία απαίτηση ο δικηγόρος της εταιρίας εκτιμά ότι: «κρίνεται πιθανή η είσπραξη της απαίτησης».
Ωστόσο, ο ίδιος δικηγόρος αναφέρει ότι:
«σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα στα Υποθηκοφυλακεία Μαραθώνος, Νέας Ερυθραίας, Αθηνών ο οφειλέτης στερείται ακίνητης περιουσίας, ενώ στο Υποθηκοφυλακείο Αμαρουσίου έχει μεταβιβάσει τα περιουσιακά του στοιχεία σε διάστημα μεγαλύτερο της πενταετίας».
Στα σχετικά φύλλα ελέγχου, παρότι τα μόνα εντοπισμένα ακίνητα (δύο) έχουν μεταβιβαστεί προ πενταετίας, δεν αξιολογείται από τον Ορκωτό η επίπτωση στην ανακτησιμότητα των ακινήτων το γεγονός της μεταβίβασης της περιουσίας του οφειλέτη σε τρίτους.
Ο Ορκωτός αποδέχεται τον ισχυρισμό της διοίκησης ότι θα εισπραχθεί το σύνολο του ποσού (μηδενική απομείωση) παρότι δεν υφίσταται επαρκής τεκμηρίωση ως προς αυτό.

Γ.2) Απαίτηση ποσού €212.496 αφορά σε πελάτη, επισφαλή τουλάχιστόν από το 2018, χωρίς καμία μεταβολή του υπολοίπου του έκτοτε, για την οποία απαίτηση ο δικηγόρος εκτιμά ότι: «κρίνεται πιθανή η είσπραξη της απαίτησης».
Ωστόσο, ο ίδιος δικηγόρος αναφέρει ότι «απέβη άκαρπη η έρευνα, σε εκκρεμότητα η διερεύνηση περαιτέρω οικονομικών στοιχείων», ενώ η μόνη εντοπισθείσα περιουσία είναι μια συμμετοχή του πελάτη σε εταιρεία συμβούλων χωρίς άλλη σχετική πληροφορία για το αν αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κάποια είσπραξη.
Στα σχετικά φύλλα ελέγχου, παρότι δεν υπάρχει καμία σοβαρή εξασφάλιση της απαίτησης ο Ορκωτός αποδέχεται τον ισχυρισμό της διοίκησης ότι θα εισπραχθεί το σύνολο του ποσού μηδενική απομείωση) παρότι δεν υφίσταται επαρκής τεκμηρίωση ως προς αυτό.

Γ.3) Απαίτηση ποσού €64.160 και ποσού €99.993 αφορούν σε πελάτες επισφαλείς τουλάχιστόν από το 2018 χωρίς καμία μεταβολή του υπολοίπου τους έκτοτε, για τις οποίες απαιτήσεις ο δικηγόρος εκτιμά ότι: «κρίνεται πιθανή η είσπραξη της απαίτησης».
Ωστόσο, ο ίδιος δικηγόρος αναφέρει ότι «δεν έχει καταστεί δυνατός ο εντοπισμός τους και η ταυτοποίησή τους» ενώ δεδομένου ότι δεν έχουν εντοπιστεί οι οφειλέτες, δεν έχει εντοπιστεί ούτε και τυχόν ακίνητη περιουσία τους.
Στα σχετικά φύλλα ελέγχου, παρότι οι πελάτες δεν έχουν εντοπιστεί και ταυτοποιηθεί και δεν αναφέρεται καμία εξασφάλιση, ο Ορκωτός αποδέχεται τον ισχυρισμό της διοίκησης ότι θα εισπραχθεί το σύνολο του ποσού (μηδενική απομείωση) παρότι δεν υφίσταται επαρκής τεκμηρίωση ως προς αυτό.

Γ.4) Απαίτηση ποσού €409.623 αφορά σε πελάτη, επισφαλή τουλάχιστόν από το 2018, χωρίς καμία μεταβολή του υπολοίπου του έκτοτε, για την οποία απαίτηση ο δικηγόρος εκτιμά ότι:
«κρίνεται πιθανή η είσπραξη της απαίτησης» καθώς «υφίστανται ακίνητα, και συγκεκριμένα ένα διαμέρισμα, ευρισκόμενο στην Κηφισιά Ν. Αττικής και έτερο διαμέρισμα, ευρισκόμενο στο Ίλιον Ν. Αττικής, επιφανείας 105 τμ.,
ανήκοντα κατά πλήρη κυριότητα ποσοστού 100%.»
Ωστόσο, ο ίδιος δικηγόρος αναφέρει ότι από τα δύο ακίνητα που εντοπίστηκαν, για το πρώτο (Υποθηκοφυλακείο Ιλίου, διαμέρισμα ισογείου 105τμ. & 1ος όροφος) η σχετική περιουσία είναι βεβαρημένη, ενώ για το έτερο ακίνητο προσδιορίζει την αντικειμενική του αξία σε μόλις €42.336.
Στα σχετικά φύλλα ελέγχου, παρότι η μια εντοπισθείσα εξασφάλιση είναι βεβαρημένη και η δεύτερη σχετικά μικρής αξίας, ο Ορκωτός αποδέχεται τον ισχυρισμό της διοίκησης ότι θα εισπραχθεί το σύνολο του ποσού (μηδενική απομείωση) παρότι δεν υφίσταται επαρκής τεκμηρίωση ως προς αυτό.

Γ.5) Απαίτηση ποσού €486.525 (κωδικός 30.99.000014) αφορά σε πελάτη, επισφαλή τουλάχιστόν από το 2018, χωρίς καμία μεταβολή του υπολοίπου του έκτοτε, για την οποία απαίτηση ο δικηγόρος εκτιμά ότι:
«κρίνεται πιθανή η είσπραξη της απαίτησης» καθώς «υφίστανται ακίνητα, και συγκεκριμένα εξοχική κατοικία, συνιδιοκτησίας μετά του συζύγου και έτερο ακίνητο, ήτοι επαγγελματική στέγη επιφανείας 140τμ με αποθήκη και παρκινγκ, ευρισκόμενη στη Ν. Ιωνία Ν. Αττικής κατά πλήρη κυριότητα ποσοστού 100%.»
Ωστόσο, ο ίδιος δικηγόρος αναφέρει ότι:
«έχει εκδοθεί απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών , η οποία επιδικάζει το ποσό των €486.525 κατά της οποίας έχει ασκηθεί έφεση ενώπιον του Εφετείου Αθηνών, η οποία έχει ματαιωθεί.
Σε αναμονή επαναφοράς συζήτησης και έκδοσης απόφασης προκειμένου για την τελεσιδικία της απαίτησης μας», και «σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα στα Υποθηκοφυλακεία Αμαρουσίου, Μαραθώνος και Νέας Ερυθραίας ο οφειλέτης στερείται ακίνητης περιουσίας».
Στα σχετικά φύλλα ελέγχου, παρότι η απαίτηση δεν έχει ακόμα τελεσιδικήσει και η αξία των ακινήτων όπως και τα σχετικά βάρη επί αυτών δεν αναφέρονται, ο Ορκωτός αποδέχεται τον ισχυρισμό της διοίκησης ότι θα εισπραχθεί το σύνολο του ποσού (μηδενική απομείωση) παρότι δεν υφίσταται επαρκής τεκμηρίωση ως προς αυτό.

Γ.6) Απαίτηση ποσού €236.954 ποσού €120.826 και ποσού €48.921 αφορά σε πελάτες επισφαλείς και οι τρείς τουλάχιστόν από το 2018 χωρίς καμία μεταβολή του υπολοίπου τους έκτοτε, για τις οποίες απαιτήσεις ο δικηγόρος εκτιμά ότι: «κρίνεται πιθανή η είσπραξη της απαίτησης».
Ωστόσο, παρότι ο δικηγόρος αναφέρει την ύπαρξη ακίνητης περιουσίας των οφειλετών, δεν αναφέρει τυχόν βάρη ή εκτίμηση αξίας προκειμένου να μπορεί να αξιολογηθεί η πιθανότητα είσπραξης μέρους ή όλου του ποσού των οφειλομένων.
Στα σχετικά φύλλα ελέγχου, ο Ορκωτός δέχεται τον ισχυρισμό της διοίκησης ότι θα εισπραχθεί το σύνολο του ποσού (μηδενική απομείωση) παρότι δεν υφίσταται επαρκής τεκμηρίωση ως προς αυτό.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 31/1/2024 είχε φέρει στο φως το ζήτημα της κεφαλαιακής επάρκειας της Axon θέτοντας συγκεκριμένα ερωτήματα για γκρίζες ζώνες των οικονομικών καταστάσεων και την κεφαλαιακή επάρκεια της εταιρίας.
H ΕΛΤΕ με την έκθεσή της απαντά στα ευρήματα της δημοσιογραφικής και επιβεβαιώνει τις ανησυχίες μας παρ ότι ο έλεγχος της είναι θεματικός και έχει επικεντρωθεί στις επισφάλειες.
Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το αποκλειστικό δημοσίευμα.
Κατά τα λοιπά η αγορά είναι εποπτευόμενη επαρκώς από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (προφανώς ως ανέκδοτο μοιάζει αυτό).
Η κατάσταση με τη μη διενέργεια προβλέψεων συνεχίζεται ακόμα και σήμερα… από την Axon.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης