Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Attica Bank: Επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη 4,5 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2023 - Προτεραιότητα η πιστωτική επέκταση

Attica Bank: Επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη 4,5 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2023 - Προτεραιότητα η πιστωτική επέκταση
Το επίπεδο των καθαρών εσόδων από τόκους αποτελεί νέο υψηλό των τελευταίων έξι τριμήνων
Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Κέρδη (προ προβλέψεων) ύψους €4,5 εκατ. σημείωσε το α’ εξάμηνο η Attica Bank, έναντι ζημίας ύψους €20,1 εκατ. την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο.
Επίσης, κατεγράφη διπλασιασμός στα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έσοδα του Ομίλου σε ετήσια βάση, ύψους €40,5 εκατ. έναντι €20,5 εκατ. την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο.
Το επίπεδο των καθαρών εσόδων από τόκους αποτελεί νέο υψηλό των τελευταίων έξι τριμήνων, ενώ σε ετήσια βάση κατέγραψε αξιοσημείωτη αύξηση κατά 76,0%.
Βασικός συντελεστής στην μεταβολή αυτή αποτέλεσε η αύξηση του επιτοκιακού εσόδου από δάνεια και απαιτήσεις κατά 48%, συνέπεια των αυξήσεων των επιτοκίων δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου.
Παράλληλα, αξιοσημείωτη αύξηση παρατηρείται και για 2ο συνεχόμενο τρίμηνο και στα έσοδα τόκων από πιστωτικά ιδρύματα τα οποία ανήλθαν σε €4,1 εκατ. η οποία προέρχεται από τη χρησιμοποίηση της πλεονάζουσας ρευστότητας σε καταθέσεις προθεσμίας διατραπεζικής.
Τα έσοδα από προμήθειες χορηγήσεων εγγυητικών επιστολών της Τράπεζας αυξήθηκαν κατά 18% σε ετήσια βάση.
Τα επαναλαμβανόμενα γενικά λειτουργικά έξοδα παρουσίασαν μείωση κατά 11% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της προσπάθειας της διοίκησης για περιστολή των γενικών λειτουργικών εξόδων παρά τον υψηλό πληθωρισμό.
Οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου παρέμειναν στα επίπεδα των €2,9 δισ. με τα υπόλοιπα των τρεχούμενων λογαριασμών να παρουσιάζουν σημαντική αύξηση κατά 34% σε ετήσια βάση.
Το προφίλ ρευστότητας είναι ισχυρό, με δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) στο 268,4% τον Ιούνιο του 2023 και δείκτη δανείων (προ προβλέψεων) προς καταθέσεις στο 48,9%.
Οι νέες εκταμιεύσεις άγγιξαν τα €193 εκατ. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023.
Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (ΜΕΑ) του Ομίλου παρουσίασαν μείωση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, παρά τις συνεχείς αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ και των πληθωριστικών πιέσεων.
Ειδικότερα, τόσο ο δείκτης ΜΕΑ όσο και ο δείκτης κάλυψης ανήλθαν σε 64,9% (90 μ.β. χαμηλότερα σε σχέση με το α’ τρίμηνο) και 65,2% αντίστοιχα, ενώ τα συνολικά ΜΕΑ παρέμειναν σταθερά. Με βάση τα IFRS, ο δείκτης ΜΕΑ ανήλθε σε 37,7% ενώ και ο δείκτης κάλυψης ανήλθε σε 62,5%, για τα εντός ισολογισμού στοιχεία.
Ο δείκτης ΜΕΑ μειώνεται περαιτέρω στο 62,2% και τα συνολικά ΜΕΑ κατά €281 εκατ.(pro-forma δείκτες με την ολοκλήρωση της πώλησης του χαρτοφυλακίου Astir I).

Δήλωση Διοίκησης

Στην Attica Bank κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023, σημειώσαμε, μετά και την επιτυχή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €473,3 εκατ., σημαντική πρόοδο και καταφέραμε να βελτιώσουμε σχεδόν όλες τις λειτουργικές γραμμές των οργανικών μεγεθών του Ομίλου παρουσιάζοντας για 2ο συνεχόμενο τρίμηνο θετικό επαναλαμβανόμενο λειτουργικό αποτέλεσμα το οποίο ανήλθε σε €4,5 εκατ. κατά την 30.06.2023, αποδεικνύοντας την προσήλωση της Διοίκησης στο στόχο που έχει θέσει για την επαναφορά της Τράπεζας μετά από σειρά ετών σε λειτουργική κερδοφορία, βάσει του εγκεκριμένου Επιχειρηματικού της Σχεδίου.
Η θετική επίδοση προήλθε κυρίως από την αύξηση στα λειτουργικά έσοδα του Ομίλου τα οποία διπλασιάστηκαν σε σχέση με την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο. Παράλληλα, οι νέες εκταμιεύσεις ανήλθαν σε €193 εκατ. κατά το α’ εξάμηνο 2023 ενώ η Τράπεζα συνέχισε να βελτιώνει τη ρευστότητά της, με τα υπόλοιπα των καταθέσεων να ανέρχονται σε €2,9 δισ., παρά τις έντονες διακυμάνσεις και την αβεβαιότητα στο διεθνές περιβάλλον.
Οι εργαζόμενοι και η Διοίκηση εστιάσαμε στην ανάπτυξη των εργασιών της Τράπεζας και τη στήριξη των πελατών μας, αξιοποιώντας την ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας, παρά τις δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν στις αγορές, αλλά με τις προοπτικές για την χώρα να παραμένουν ιδιαίτερα θετικές.
Και κατά το 2ο τρίμηνο του 2023 στην Attica Bank καταφέραμε να υλοποιήσουμε τους στόχους που έχουν τεθεί στο τριετές Επιχειρηματικό Σχέδιο, το οποίο προσδοκούμε να εδραιωθεί περαιτέρω κατόπιν και της επιτυχούς ολοκλήρωσης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου – ορόσημο για την Τράπεζα. Υλοποιούμε στο ακέραιο τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει έναντι των μετόχων μας και των εποπτικών αρχών, μέσα από διαφανείς διαδικασίες και συμφωνίες με διεθνείς επενδυτές εγνωσμένης εμπειρίας και κύρους.
Στο πλαίσιο αυτό, η υπογραφή συμφωνίας με επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της AB CarVal Investors, L.P. για την πώληση του συνόλου του χαρτοφυλακίου της τιτλοποίησης Astir I, λογιστικής αξίας €312 εκατ. την 31.12.2022, ενίσχυσε τόσο τα κεφάλαια όσο και τη ρευστότητα της Τράπεζας, δίνοντάς μας επιπλέον ώθηση να συνεχίσουμε την πορεία μετασχηματισμού και ανάπτυξής της. Η ανωτέρω συναλλαγή θα ενισχύσει τα κεφάλαια της Τράπεζας κατά περίπου 60 μονάδες βάσης, με το συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας να διαμορφώνεται σε 17,8% (pro-forma) κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023.
Η εκκαθάριση του ενεργητικού της Τράπεζας από τα Mη Εξυπηρετούμενα Δάνεια αποτελεί βασική προτεραιότητα του Επιχειρηματικού Σχεδίου μας και δεσμευόμαστε να αξιοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο προκειμένου να επιτύχουμε τον στόχο αυτό άμεσα και αποτελεσματικά. Με την ολοκλήρωση της πώλησης του χαρτοφυλακίου Astir I, ο δείκτης ΜΕΑ θα μειωθεί περαιτέρω στο 62,2% και τα συνολικά ΜΕΑ κατά €281 εκατ.(pro-forma δείκτες)
Σε αυτό το ευνοϊκό περιβάλλον, προτεραιότητα της Attica Bank και για το 2023 παραμένει η πιστωτική επέκταση, καθώς και η αύξηση των εσόδων της, μέσα από τη διεύρυνση και τον εκσυγχρονισμό της γκάμας των προϊόντων και υπηρεσιών της και της αποδοτικότερης λειτουργίας της χάρη στη συνεχή λειτουργική αναδιοργάνωση και ενδυνάμωση του στελεχιακού της δυναμικού. Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίσαμε την πορεία αναδιάταξης του δικτύου με το κλείσιμο 12 καταστημάτων εντός του 2023, με στόχο πάντα τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους της Τράπεζας, αλλά παράλληλα και επενδύοντας σε ανθρώπους, δομές, προϊόντα και συστήματα με σκοπό να δημιουργήσουμε μια Τράπεζα ανταγωνιστική εμπορικά, σύγχρονη αλλά και με σωστή κατανόηση και διαχείριση των κινδύνων.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ΑΜΚ, η Τράπεζα θα μπορέσει να υλοποιήσει τους βασικούς στόχους της: α) να διαχειριστεί αποτελεσματικά τα ΜΕΑ, β) να υλοποιήσει το Επιχειρηματικό Σχέδιο που θα συμβάλλει στην αναδιάρθρωση και ανάπτυξή της και κυρίως γ) να πετύχει βιώσιμη κερδοφορία εντός της επόμενης 3ετίας, που αποτελεί και τη μεγαλύτερη πρόκληση.
Η Attica Bank καλείται να διαδραματίσει τα επόμενα χρόνια τον ρόλο που της αρμόζει στην ελληνική οικονομία, με στόχο να βελτιώσει ακόμα περισσότερο τα προϊόντα και τις υπηρεσίες προκειμένου να ανταποκριθεί στις ραγδαία μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών της με έναν πιο αποδοτικό και πελατοκεντρικό τρόπο.
1_356.JPG
2_260.JPG
Ανάλυση αποτελεσμάτων Α΄ εξαμήνου 2023

Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων ανήλθαν σε €1,42 δισ. Οι νέες εκταμιεύσεις επιταχύνθηκαν και κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2023 και ανήλθαν σε περίπου €123 εκατ. (έναντι €71 εκατ. κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους), εκ των οποίων €116 εκατ. αφορούν την επιχειρηματική τραπεζική και €7 εκατ. τη λιανική τραπεζική, η οποία αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω έως τα τέλη του 2023 ως αποτέλεσμα του νέου Επιχειρηματικού Σχεδίου της Τράπεζας για χρηματοδότηση επενδύσεων κυρίως στους τομείς της ενέργειας, των υποδομών και του τουρισμού. Με δεδομένη την εγκεκριμένη στρατηγική μείωσης των ΜΕΑ, παρατηρήθηκε συρρίκνωση του σχετικού δείκτη τη φετινή χρήση, ήδη από τις αρχές του 2023.

Το λογιστικό υπόλοιπο των καταθέσεων ανήλθε σε €2,9 δισ. κατά την 30.06.2023. Ως αποτέλεσμα, κατά την 30.06.2023, ο δείκτης δανείων (μετά από προβλέψεις) προς τις καταθέσεις του Ομίλου ανήλθε σε 43,3%, ενώ ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) ανήλθε σε 268,4%, ποσοστό υψηλότερο του εποπτικού ορίου.

Η Τράπεζα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023 παρουσίασε επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων ύψους €4,5 εκατ., έναντι ζημίας ύψους €20,1 εκατ. που κατέγραψε κατά τη συγκριτική περίοδο του Α΄ εξαμήνου του 2022, κυρίως λόγω της αύξησης του επιτοκιακού εσόδου και της μείωσης της βάσης κόστους στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου της Τράπεζας.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε 32,1 εκατ. ευρώ εμφανίζοντας σημαντική αύξηση κατά 76,0% έναντι του 2022, συνεχίζοντας τη θετική τάση του προηγούμενου τριμήνου, ενισχυμένα κυρίως από το ευνοϊκό περιβάλλον επιτοκίων, καθώς και από την αύξηση στους όγκους δανείων. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση του επιτοκιακού εσόδου από δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών κατά 48%, συνέπεια των αυξήσεων των επιτοκίων δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου. Παράλληλα, σημαντική αύξηση παρατηρήθηκε στα έσοδα τόκων από πιστωτικά ιδρύματα, η οποία προέρχεται από τη χρησιμοποίηση της πλεονάζουσας ρευστότητας σε καταθέσεις προθεσμίας διατραπεζικής κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2023. Η αύξηση αντισταθμίστηκε από το σημαντικά υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης των εργασιών της Τράπεζας σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο του 2022, ως αποτέλεσμα της προσαρμογής των προϊόντων καταθέσεων στα νέα επιτόκια της αγοράς.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες σημείωσαν αύξηση κατά 4,4% έναντι της συγκριτικής περιόδου του 2022, ως αποτέλεσμα της αύξησης ύψους 18% έναντι της συγκριτικής περιόδου του 2022, που παρουσίασε για ένα ακόμη τρίμηνο η Τράπεζα στις προμήθειες χορήγησης εγγυητικών επιστολών, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση του εσόδου προμηθειών από συναλλαγές τόσο με χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών όσο και μέσω αποδοχής συναλλαγών στα τερματικά της Τράπεζας.

Το σύνολο των επαναλαμβανόμενων λειτουργικών εσόδων διπλασιάστηκε σε ετήσια βάση. Στην αξιοσημείωτη αυτή αύξηση συνετέλεσε η σημαντική βελτίωση στα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες κατά 65,2%, καθώς και η αύξηση στα λοιπά έσοδα και στα έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις, η οποία ήταν σχεδόν 5 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο του 2022.

Τα επαναλαμβανόμενα γενικά λειτουργικά έξοδα παρουσίασαν μείωση κατά 11% σε ετήσια βάση. Η μείωση αυτή ήρθε ως αποτέλεσμα της προσπάθειας της διοίκησης για μείωση των γενικών λειτουργικών εξόδων παρά τον υψηλό πληθωρισμό.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης