Τελευταία Νέα
Χρηματιστήριο

ΕΧΑΕ: Από τις 16 Ιουνίου η καταβολή του μερίσματος 0,1515 ευρώ ανά μετοχή για το 2021

tags :
ΕΧΑΕ: Από τις 16 Ιουνίου η καταβολή του μερίσματος 0,1515 ευρώ ανά μετοχή για το 2021
Η τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΧΑΕ αποφάσισε καταβολή του μερίσματος ποσού 0,1515 ευρώ ανά μετοχή

Aπό τις 16 Ιουνίου θα αρχίσει η καταβολή του μερίσματος ποσού 0,1515 ευρώ ανά μετοχή (μεικτό) για τη χρήση 2021, με ημερομηνία αποκοπής την 8η Ιουνίου, από την ΕΧΑΕ, όπως αποφάσισε η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Πιο αναλυτικά:
"Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022 και ώρα 18:00 πραγματοποιήθηκε η 21η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των μετόχων στην έδρα της Εταιρείας και με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τηλεδιάσκεψη. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπούντες 30.360.238 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 50,81% επί συνόλου 60.348.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, μη υπολογιζομένων 597.505 ιδίων μετοχών της Εταιρείας.
H Τακτική Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
• Στο πρώτο (1ο) θέμα της Ημερησίας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν την Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση..
• Στο δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021 και τη διανομή μερίσματος σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.
Το εν λόγω ποσό μερίσματος ανά μετοχή, σύμφωνα με το νόμο, προσαυξάνεται με το ποσό που αντιστοιχεί στις 597.505 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία, οι οποίες δεν δικαιούνται μέρισμα, και τελικώς ανέρχεται σε ποσό 0,1515 ευρώ ανά μετοχή, προ παρακράτησης φόρου.
Ως ημερομηνίες αποκοπής και προσδιορισμού δικαιούχων (βάσει του κανόνα record date) εγκρίθηκαν η 8η Ιουνίου και 9η Ιουνίου 2022, αντίστοιχα, και το αντίστοιχο ποσό θα καταβάλλεται στους μετόχους από την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2022.
Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει ξεχωριστή ανακοίνωση για την διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους μετόχους.
• Στο τρίτο (3ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2021 σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017.
• Στο τέταρτο (4ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την Έκθεση Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2021 σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.
• Στο πέμπτο (5ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν την συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απήλλαξαν τους Ελεγκτές σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018 για τον έλεγχο που διενήργησαν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021.
• Στο έκτο (6ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021 σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.
• Στο έβδομο (7ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2023 σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.
• Στο όγδοο (8ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι εξέλεξαν την ανώνυμη Εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών με την επωνυμία "GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022, και ενέκριναν την αμοιβή της, σύμφωνα με τα προταθέντα.
• Στο ένατο (9ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι , παρείχαν θετική ψήφο στην Έκθεση Αποδοχών του οικονομικού έτους 2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.
• Στο δέκατο (10ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την εκλογή του κ. Ιωάννη Κοντόπουλου ως εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους κ. Σωκράτη Λαζαρίδη, με θητεία ίση με την υπολειπόμενη περίοδο του απελθόντος μέλους, δηλαδή έως τις 30.5.2023, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει μετά την λήξη της θητείας του.
• Στο ενδέκατο (11ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι, αφού έλαβαν υπόψη την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν της εισηγήσεως/εκθέσεως αξιολόγησης της Επιτροπής Τοποθετήσεων Στελεχών, Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών ΔΣ και Αμοιβών (Nomination and Compensation Committee, ενημερώθηκαν κατ' εφαρμογή του άρθρου 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, για την εκλογή από το Δ.Σ. της Εταιρείας στη συνεδρίασή του στις 28.06.2021, του κ. Nicholaos Krenteras, ως προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κ. Βασιλείου Καρατζά και αποφάσισαν την οριστική απόδοση της ιδιότητας και τον ορισμό του κ. Nicholaos Krenteras ως ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας, για το εφεξής (εντεύθεν) χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του, δηλαδή έως τις 30.05.2023, παρατεινομένης αυτοδικαίως μέχρι τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του.
• Στο δωδέκατο (12ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι αποφάσισαν την αύξηση του αριθμού των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από επτά (7) σε δέκα (10) και την απόδοση της ιδιότητας (ορισμό) των κ.κ. Γεώργιου Χαντζηνικολάου, Κωνσταντίνου Βασιλείου και Ιωάννη Κυριακόπουλου ως ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας, για το εφεξής (εντεύθεν) χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας τους, δηλαδή έως τις 30.05.2023, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας τους.
Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από τα ακόλουθα Μέλη (κατ΄ αλφαβητική σειρά):

 1. Κωνσταντίνος Βασιλείου, ανεξάρτητο μέλος
 2. Δημήτριος Δόσης, ανεξάρτητο μέλος
 3. Γεώργιος Δουκίδης, ανεξάρτητο μέλος
 4. Ιωάννης Εμίρης,
 5. Πολυξένη Καζόλη, ανεξάρτητο μέλος
 6. Θεανώ Καρποδίνη, ανεξάρτητο μέλος
 7. Ιωάννης Κοντόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος,
 8. Nicholaos Krenteras, ανεξάρτητο μέλος
 9. Ιωάννης Κυριακόπουλος, ανεξάρτητο μέλος
 10. Σπυριδούλα Παπαγιαννίδου, ανεξάρτητο μέλος
 11. Αλέξιος Πιλάβιος,
 12. Παντελής Τζωρτζάκης, ανεξάρτητο μέλος
 13. Γεώργιος Χαντζηνικολάου, ανεξάρτητο μέλος

• Στο δέκατο τρίτο (13ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών ως επακριβώς προτάθηκε στο Σώμα.
• Στο δέκατο τέταρτο (14ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι χορήγησαν άδεια, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, εταιρειών.
Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση θα δημοσιευτούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της www.athexgroup.gr, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133, παράγραφος 2 του N. 4548/2018".

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

`
Κλείσιμο