Τελευταία Νέα
Ασφαλιστικά Νέα

Καλπάζουν τα ομαδικά συμβόλαια Υγείας – Πάνω από 1,2 εκατομμύρια οι ασφαλισμένοι

Καλπάζουν τα ομαδικά συμβόλαια Υγείας – Πάνω από 1,2 εκατομμύρια οι ασφαλισμένοι
Κινούνται με τριπλάσιο ρυθμό αύξησης σε σχέση με τα ατομικά συμβόλαια

Με σχεδόν τριπλάσιο ρυθμό αυξάνονται τα ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια Υγείας, έναντι των ατομικών, γεγονός που δείχνει ότι πολλές επιχειρήσεις προσφεύγουν σε πρόσθετες παροχές υγείας προς τους εργαζόμενους εκπίπτοντας έτσι, μέρος της φορολογίας, προστατεύοντας συνάμα και τους εργαζόμενους.
Όπως δείχνει έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών, το κόστος για καλύψεις στην υγεία αυξήθηκε όχι στις πληθωριστικές πιέσεις, αλλά στην πληθώρα αύξηση των περιστατικών νοσηλείας.
Τα ενεργά ατομικά συμβόλαια Υγείας το 2021 ξεπέρασαν τις 862 χιλιάδες, σημειώνοντας αύξηση 4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Το δε πλήθος των ακυρωθέντων συμβολαίων σημείωσε σημαντική μείωση της τάξης του 9%.

Συνδυαστικό αποτέλεσμα των δύο προηγούμενων στοιχείων αποτέλεσε, αντίστοιχα, η μείωση της ακυρωσιμότητας των εν λόγω συμβολαίων κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες το 2021 σε σχέση με το 2020, φθάνοντας, δηλαδή, στο 13%.
Ανάλογη με των ατομικών υπήρξε και η τάση των ομαδικών συμβολαίων Υγείας, των οποίων ο αριθμός το 2021 έφθασε τα 5.706, σημειώνοντας αύξηση 10% σε σχέση με το 2020, ενώ το πλήθος των ακυρωθέντων ανήλθε σε 505, μειωμένο δηλαδή κατά 6% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
0_21.JPG
Αντίστοιχο αποτέλεσμα από το συνδυασμό των δύο αυτών στοιχείων αποτέλεσε η περαιτέρω μείωση της ακυρωσιμότητας των εν λόγω συμβολαίων κατά 1 ποσοστιαία μονάδα το 2021 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, φθάνοντας, δηλαδή, στο 9%.
Κατ’ αναλογία προς τα ενεργά συμβόλαια, αύξηση σημειώθηκε και στο πλήθος των συνολικά (ατομικών και ομαδικών ασφαλίσεων, κυρίως ασφαλισμένων και καλυπτόμενων / εξαρτώμενων μελών) δηλωθέντων ενεργών ασφαλισμένων το 2021.

Ειδικότερα, οι δηλωθέντες ενεργοί την 31/12/2021 ασφαλισμένοι των ατομικών ασφαλίσεων Υγείας προσέγγισαν το 1,1 εκατομμύριο, σημειώνοντας αύξηση 6% και οι ασφαλισμένοι των ομαδικών ασφαλίσεων πλησίασαν το 1,3 εκατομμύριο, που ισούται με αύξηση 7% σε σχέση με το 2020.
Οι συνολικές αποζημιώσεις Υγείας (ατομικών και ομαδικών ασφαλίσεων, εξω-νοσοκομειακής και νοσοκομειακής κάλυψης), που κατεβλήθησαν το 2021 από τις εταιρίες που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα, προσέγγισαν τα € 589 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 2% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
1_538.JPG
Η αύξηση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στις ομαδικές ασφαλίσεις, οι οποίες, γράφοντας αύξηση 10%, έφθασαν τα € 180 εκατομμύρια, αντιστοιχώντας στο 31% των συνολικών πληρωθεισών αποζημιώσεων Υγείας το 2021.

Αντιθέτως, οι αποζημιώσεις των ατομικών ασφαλίσεων Υγείας, αντιστοιχώντας στο 69% των συνολικών, εμφάνισαν οριακή μείωση της τάξης του 1%, προσεγγίζοντας τα € 409 εκατομμύρια το 2021.

Από το ποσό των 589 εκατομμυρίων των συνολικών αποζημιώσεων του 2021, το 92% αυτού, το οποίο ισούται με € 543 εκατομμύρια, αφορούσε αμιγώς σε νοσοκομειακές καλύψεις των ατομικών και των ομαδικών (αθροιστικά) ασφαλίσεων Υγείας. Σε σχέση με το 2020, οι συνολικά πληρωθείσες νοσοκομειακές αποζημιώσεις σημείωσαν οριακή αύξηση 1%. αφορούσε σε εξω-νοσοκομειακές καλύψεις (ατομικές και ομαδικές). Το δε ποσό των συνολικά πληρωθεισών εξω-νοσοκομειακών αποζημιώσεων εμφανίστηκε αυξημένο κατά 8% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

Το 2021 οι συνολικές αποζημιώσεις των ομαδικών ασφαλίσεων Υγείας έφθασαν τα 180 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 10% σε σύγκριση με το 2020. Από το ποσό αυτό, 153 εκατομμύρια, δηλαδή το 85% των συνολικών ομαδικών αποζημιώσεων, αφορούσε σε νοσοκομειακές καλύψεις, ενώ το υπόλοιπο ποσό των € 27 εκατομμυρίων, που αντιστοιχεί στο 15% των συνολικών ομαδικών, κατεβλήθη για εξω-νοσοκομειακές καλύψεις.
Τόσο οι νοσοκομειακές, όσο και εξω-νοσοκομειακές αποζημιώσεις των ομαδικών ασφαλίσεων κατέγραψαν αύξηση 10% σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη τους το προηγούμενο έτος.

Από την περαιτέρω ανάλυση των συνολικών (άθροισμα ατομικών και ομαδικών) νοσοκομειακών αποζημιώσεων του 2021 που αφορούν σε έξοδα (εξαιρουμένων, δηλαδή, των επιδοματικών αποζημιώσεων), προκύπτει ότι αυτές επιμερίζονται κατά ποσοστό 27% σε αμοιβές ιατρών και κατά 73% στις λοιπές δαπάνες νοσηλείας.

Ανάλογη με την ανωτέρω περιγραφόμενη εικόνα των ατομικών ασφαλίσεων διαπιστώνεται και για τις ομαδικές.
Πιο συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία που δηλώθηκαν από 14/15 εταιρίες που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα για το έτος 2021, η συχνότητα των ομαδικών νοσοκομειακών αποζημιώσεων διαμορφώθηκε στο 11%, μειωμένη δηλαδή, κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2020.

Η αντιπαραβολική παράθεση των δύο αυτών δεδομένων επιβεβαιώνει το νοσοκομειοκεντρικό χαρακτήρα και των ομαδικών ασφαλίσεων Υγείας, καθώς το προαναφερόμενο 11% των ασφαλισμένων που διαθέτουν νοσοκομειακή κάλυψη (οι οποίοι και αποζημιώθηκαν για την κάλυψη αυτή) ‘δημιουργούν’ το 85% των συνολικών ομαδικών ζημιών.

Συμπεράσματα έρευνας

  1. Στα «συμμετοχικά/απαλλαγής» προγράμματα, η «μέση αποζημίωση», τουλάχιστον κατά το 2021, φαίνεται να διαφοροποιείται σε ικανό βαθμό με βάση το ανώτατο κεφάλαιο κάλυψης, όχι όμως και η συχνότητα, η οποία ήταν της τάξης 8%-9% καθ’ όλη την ερευνηθείσα τριετία 2019-2021.
  2. Στα «100% κάλυψης/κάλυψης από το πρώτο ευρώ» προγράμματα, σε όλη την ερευνώμενη περίοδο 2019-2021 προκύπτει ότι η «μέση αποζημίωση» σαφώς διαφοροποιείται αναλόγως του ανώτατου κεφαλαίου κάλυψης. Αντίθετα, η συχνότητα εμφανίζει διαφοροποίηση, κυρίως, συγκρινόμενη με εκείνη των «συμμετοχικών/απαλλαγής» προγραμμάτων (συχνότητα της τάξης 12%-16% καθ’ όλα τα ερευνηθέντα έτη και για τις δύο κατηγορίες των «100% κάλυψης/ κάλυψης από το πρώτο ευρώ» προγραμμάτων).
  3. Από την ανάλυση των στοιχείων που αφορούν το 2021 σε σύγκριση με το 2020 διακρίνεται σημαντική αύξηση της «μέσης αποζημίωσης» σε όλους τους ερευνώμενους στην προκείμενη ενότητα τύπους και κατηγορίες προγραμμάτων, πλην των «συμμετοχικών/απαλλαγής» με ανώτατο κεφάλαιο κάλυψης <€ 150.000.
  4. Η κατά το ίδιο έτος αύξηση της «μέσης αποζημίωσης», σε συνδυασμό με τη μείωση της συχνότητας στους ίδιους τύπους και κατηγορίες προγραμμάτων ερμηνεύεται, μάλλον, ως αύξηση της σφοδρότητας των περιστατικών νοσηλείας, παρά ως πληθωριστικό αποτύπωμα στο κόστος των υπηρεσιών υγείας.

Αντώνης Βασιλόπουλος
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

`
Κλείσιμο
Advertisement