Επιχειρήσεις

Παΐρης: Στις 2/7 η ΓΣ για μέρισμα και εκλογή ΔΣ

tags :
Παΐρης: Στις 2/7 η ΓΣ για μέρισμα και εκλογή ΔΣ
Παΐρης: Τακτική Γ.Σ. στις 2 Ιουλίου για μέρισμα και εκλογή Δ.Σ.

Σε τακτική Γενική Συνέλευση καλούνται για τις 2 Ιουλίου οι μέτοχοι της Παΐρης, με αντικείμενο - μεταξύ άλλων - την έγκριση διανομής των αποτελέσμάτων της χρήσης 2020, αλλά και την εκλογή νέου Δ.Σ. και Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας.

Πιο ειδικά - και με βάση την εταιρική ανακοίνωση - τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ. είναι:

 • Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.
 • Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 έως 31.12.2020.
 • Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017.
 • Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά στην εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020, κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τον υποχρεωτικό έλεγχο της χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ’ του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
 • Εκλογή ως Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών (τακτικού και αναπληρωματικού), ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο κατά την τρέχουσα χρήση 2021 (01.01.2021 - 31.12.2021) και καθορισμός της αμοιβής της.
 • Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες προς την Εταιρεία κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020) και προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών και αποζημιώσεων αυτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 - 31.12.2021), σύμφωνα με το Νόμο και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.
 • Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020) σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.
 • Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.
 • Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν.4706/2020.
 • Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.
 • Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 Ν. 4449/2017.
 • Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, οι μέτοχοι καλούνται να συνέλθουν εκ νέου σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 8η Ιουλίου 2021.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης