Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Μαθιός Πυρίμαχα: Τη μη διανομή μερίσματος ενέκρινε η Γενική Συνέλευση

Μαθιός Πυρίμαχα: Τη μη διανομή μερίσματος ενέκρινε η Γενική Συνέλευση
Η εταιρεία δεν θα διαμείνει μέρισμα για τη χρήση 2021 λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος
Σχετικά Άρθρα

Συνήλθε την Πέμπτη 30/6/2022 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε» στην οποία παρέστησαν 7 Μέτοχοι, κομιστές 7.583.997 μετοχών, ήτοι ποσοστό 77,24 επί του Μετοχικού Κεφαλαίου και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:
Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν με ψήφους 7.583.997 υπέρ ( 100% επί των παρισταμένων), οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις στο σύνολό τους, μετά των επ'αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για την εταιρική χρήση 2021, όπως καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Χρημαστιστηρίου Αθηνών, και αποτυπώθηκαν αναλυτικά στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση, αντίγραφο της οποίας διανεμήθηκε στους παρευρισκομένους Μετόχους μαζί με αντίγραφο της αναφοράς της Επιτροπής Ελέγχου προς την Γενική Συνέλευση
Θέμα 2ο: η Γενική Συνέλευση ομόφωνα με ψήφους 7.583.997 υπέρ ενέκρινε την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο διάθεση αποτελεσμάτων, άνευ διανομής μερίσματος για την χρήση 2021, λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος των κατά Δ.Λ.Π. επισήμων βιβλίων της εταιρείας
Θέμα 3ο: η Γενική Συνέλευση ομόφωνα με ψήφους 7.583.997 υπέρ ενέκρινε την συνολική διαχείριση της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, για την χρήση 2021 από τα Μέλη του Δ.Σ. και συγκεκριμένα των κ.κ. Ιωάννη Μαθιού του Κωνσταντίνου, Νικολάου Μαθιού του Δημητρίου, Ιωάννη Μαθιού του Νικολάου, Δημητρίου Μαθιού του Νικολάου ,Νικολάου Μαθιού του Ιωάννη, Θεοδωρόπουλου Σταύρου του Θεοδοσίου, Μαθιού Θάλειας-Αφροδίτης του Ιωάννη, Στρούτση Ιωάννη, Κοκκινιώτη Παναγιώτη, Μαρίδη Χρήστου, Μαθιού Μυρτώ του Ιωάννη και Σακκά Αντωνία-Μαρία (Μάνια) του Κων/νου, καθώς και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2021.
Θέμα 4ο: η Γενική Συνέλευση ομόφωνα με ψήφους 7.583.997 υπέρ ενέκρινε την υποβληθείσα Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, το πλήρες κείμενο της οποίας είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
Θέμα 5ο: Εγκρίθηκαν ομόφωνα με ψήφους 7.583.997 υπέρ οι καταβληθείσες αποζημιώσεις και αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες τους κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2021 έως 31-12-2021, και η προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών για την διαχειριστική χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.
Θέμα 6ο: Εκλέχτηκε ομόφωνα, με ψήφους 7.583.997 υπέρ (παμψηφεί), η ελεγκτική εταιρείας «ΣΟΛ ΑΕ», για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2022. Επίσης εγκρίθηκε ομόφωνα η πρόταση της παραπάνω ελεγκτικής εταιρείας για την εκλογή των κ.κ. Χρήστου Παπαδημητρίου και Αθανασίου Τσάγγαλη, ως Τακτικού και Αναπληρωματικού Ελεγκτή-Λογιστή αντίστοιχα, της χρήσης 2022 και τέλος , εγκρίθηκε η αμοιβή ελέγχου της χρήσης 2021 και η αμοιβή ελέγχου για την χρήση 2022 επί τη βάσει της αντίστοιχης του 2021 ( μετά τυχόν αναπροσαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου)
Θέμα 7ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα με ψήφους 7.583.997(παμψηφεί)την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την χρήση 2021 το πλήρες κείμενο της οποίας είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
Θέμα 8ο: Εγκρίθηκαν ομόφωνα με ψήφους 7.583.997 (παμψηφεί) επί των παρισταμένων, οι συμμετοχές των μελών Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στην Διοίκηση άλλων Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την εταιρεία
Θέμα 9ο: : Εγκρίθηκε ομόφωνα με ψήφους 7.583.997(παμψηφεί) επί των παρισταμένων, η τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρείας, που αφορά τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας καθώς και η απαιτούμενη κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας για την δημοσίευσή του στο ΓΕΜΗ.
Θέμα 10ο: : Εγκρίθηκε και τυπικά και εν συνεχεία της έγκρισής της διά της έκδοσης- της υπ' αριθμ. 2648997 ΑΠ/22-6-2022 Απόφασης -από το Τμήμα Εισηγμένων Ανωνύμων Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, με ψήφους 7.583.997 (παμψηφεί) επί των παρισταμένων, η συγχώνευση με απορρόφηση της 100% θυγατρικής εταιρείας Bau Market A.E. από την εταιρεία ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.
Επί του 11ου θέματος «Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις» αναγνώστηκε η ετήσια έκθεση των ανεξάρτητων εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του 2021 προς τους κ.κ. Μετόχους.
Δεν προτάθηκαν άλλα θέματα προς έγκριση και λήψη αποφάσεων και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Μαθιός του Κωνσταντίνου, ενημέρωσε τους παρισταμένους μετόχους για τις πρόσφατες εξελίξεις και την πορεία των εργασιών της Εταιρείας εν μέσω της πανδημίας.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Advertisement -->