Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Attica Group: Στις 12/7 η Γενική Συνέλευση - Από 26/6 η έναρξη πληρωμής μερίσματος

tags :
Attica Group: Στις 12/7 η Γενική Συνέλευση - Από 26/6 η έναρξη πληρωμής μερίσματος
Η ανακοίνωση της Εταιρείας
Σχετικά Άρθρα
Η ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (η «Εταιρία») σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2. & 4.1.3.15.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό το επικαιροποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρίας για το έτος 2024, ως ακολούθως:

− Παρασκευή 12.07.2024 : Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
− Παρασκευή 19.07.2024: Ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος μερίσματος
− Δευτέρα 22.07.2024: Ημερομηνία προσδιορισμού Δικαιούχων μερίσματος (Record Date)
− Παρασκευή 26.07.2024: Ημερομηνία έναρξης πληρωμής μερίσματος

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος από κέρδη προηγούμενων χρήσεων και από τα κέρδη χρήσεως 2023.
Η διανομή μερίσματος και οι ανωτέρω αναφερθείσες ημερομηνίες σχετικά με τη καταβολή του τελούν υπό την αίρεση έγκρισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Νέος υπεύθυνος εταιρικών ανακοινώσεων

H Attica A.E. Συμμετοχών (η «Εταιρία») ανακοινώνει προς τους μετόχους της και το επενδυτικό κοινό ότι ο κος Θωμάς Οικονόμου ορίζεται ως ο νέος Υπεύθυνος Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρίας (άρθρο 20, Ν.4706/17.7.2020). Ο κ. Οικονόμου εργάζεται στην Attica Group από το 2001.
Προηγούμενα εργάστηκε για πάνω από μία δεκαετία ως στέλεχος του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Υπήρξε μέλος του Eurolist Working Group no1 “Admission” των Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων.
Είναι κάτοχος πτυχίου οικονομικών από το Πανεπιστήμιο «Universidad Complutense de Madrid» και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο «PARIS IX- DAURHINE».
Με τον ορισμό του ως Υπεύθυνου Εταιρικών Ανακοινώσεων που αφορούν τις ρυθμιζόμενες πληροφορίες της χρηματιστηριακής αγοράς, ο κ. Οικονόμου προΐσταται της ενιαίας Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρίας.

Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης

1. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικήςχρήσης 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023) με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024.
4. Έγκριση διανομής μερίσματος από κέρδη προηγούμενων χρήσεων και από τα κέρδη χρήσεως 2023.
5. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.
6. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
8. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 και έγκριση προκαταβολής αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
9. Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρίας και των συνδεδεμένων µε αυτή εταιριών, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock options) και χορήγηση εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την εξειδίκευση των όρων που θα αποφασισθούν καθώς και τον καθορισμό κάθε άλλου όρου του προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018.
10. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά συμβούλια και στη Διεύθυνση συνδεδεμένων επιχειρήσεων της Εταιρίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των Θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης κατά την ημερομηνία της 12ης Ιουλίου 2024, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α΄ Επαναληπτική Συνέλευση την 19η Ιουλίου 2024 και ώρα 17:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων των γραφείων της Εταιρίας επί της οδού Λυσικράτους αρ. 29, Καλλιθέα, με τα ίδια Θέματα Ημερησίας Διάταξης.
Σημειώνεται ότι για την Επαναληπτική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης