Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Δρομέας: Δεν διανέμει μέρισμα για τη χρήση του 2023

Δρομέας: Δεν διανέμει μέρισμα για τη χρήση του 2023
Η ανακοίνωση της Εταιρείας
Σχετικά Άρθρα
Την 25/06/2024 ώρα 12η μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ. Σερρών συνεκλήθη και συνεδρίασε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με την Επωνυμία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ.».
Συγκεκριμένα συμμετείχαν κάτοχοι συνολικά 24967305 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, εκπροσωπούντες ποσοστό 71,91 % (ποσοστό απαρτίας) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής.
H συνεδρίαση διεξήχθη με φυσική παρουσία των μετόχων.
Η Εταιρία ενημερώνει ότι κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση των μετόχων της, συζητήθηκαν και λήφθηκαν οι κατωτέρω αποφάσεις σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Με Ψήφους 24967305, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,91% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (της Εταιρίας και οι ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή επ' αυτών, όπως αυτές αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Εταιρίας www.dromeas.gr και περιέχονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση του 2023, σύμφωνα με το άρθρο 148 του ν. 4548/2018.
Από το τελικώς διαμορφωθέν αποτέλεσμα της χρήσης 2023 δεν προκύπτει μέρισμα προς διανομή.

2. Υποβλήθηκε στην Γενική Συνέλευση η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023, η οποία είναι αναρτημένη στην εταιρική ιστοσελίδα www.dromeas.gr, χωρίς οι συμμετέχοντες μέτοχοι να εκφράσουν κάποια ένσταση ή παρατήρηση.

3. Με Ψήφους 24967305, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,91% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της χρήσης 1.1- 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και αποφασίσθηκε η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 στοιχ. γ) του Ν. 4548/2018.

4. Με σύμφωνη γνώμη των Ανεξαρτήτων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και σχετική σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου, με Ψήφους 24967305, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,91% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ανατέθηκε ο έλεγχος της τρέχουσας χρήσης 2023 στην Ελεγκτική εταιρίας«DCP PROTAU ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με Αριθμό Μητρώου της Εταιρίας στο ΣΟΕΛ 206, που θα ορίσει αυτή. Εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να καθορίσει την αμοιβή της.

5. Με Ψήφους 24967305, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,91% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκαν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την χρήση 01.01-31.12.2023, (για έξοδα παραστάσεων και λοιπές παροχές, που σχετίζονται με την ιδιότητά τους ως μελών του ΔΣ), ύψους 127.300 € (κατώτερες αυτών που είχαν προεγκριθεί). Προεγκρίθηκαν αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα χρήση 1.1.-31.12.2024, στο ύψος των 170.000 € (για έξοδα παραστάσεων και λοιπές παροχές, που σχετίζονται με την ιδιότητά τους ως μελών του ΔΣ)

7 . Με Ψήφους 24967305, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,91% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υπερψηφίσθηκε η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν.4548/2018, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.dromeas.gr.

8. Υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση η έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη αναφορά για την τήρηση των υποχρεώσεων τους για τη χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 7 και στο άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, όπως είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα www.dromeas.gr, χωρίς να υπάρξει κάποια ένσταση ή παρατήρηση.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης