Ο ενθουσιασμός του Νηρέα και η … πραγματικότητα

Ο ενθουσιασμός του Νηρέα και η … πραγματικότητα
Η αύξηση των αμοιβών ΔΣ, η «ξεχασμένη» συναλλαγή Μπελλέ με την εταιρία του και τα φουσκωμένα κέρδη από τα βιολογικά αποθέματα
Μπορεί η Νηρέας λίγο πριν αλλάξει χέρια και περάσει στον έλεγχο του  Amerra Capital να προβάλλει των ενθουσιασμό των διοικούντων για τις επιδόσεις του 2017 αλλά η μελέτη των αναλυτικών στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων δεν δικαιολογεί τέτοιο ενθουσιασμό.
Βέβαια ο ενθουσιασμός μπορεί να αιτιολογήσει την αύξηση των αμοιβών ΔΣ και διευθυντικών στελεχών που το 2017 διαμορφώθηκαν σε 2,328 εκ ευρώ από 1,981 εκ ευρώ το 2016 γεγονός που μεταφράζεται σε αύξηση κατά 17,5%.
Αυτό ίσως είναι το λιγότερο καθώς από τα όσα αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του 2017 «για την ασφάλιση των βιολογικών αποθεμάτων, όπως και για την ασφάλιση των παγίων στοιχείων του ενεργητικού του Ομίλου, διαμεσολαβεί η ΕUROMARE BROKER A.E., εταιρεία που ανήκει σε ποσοστό 100% στον κ. Αριστείδη Μπελλέ κατόπιν σχετικής εγκρίσεως από την Τακτική Γενική Συνέλευση της ΝΗΡΕΥΣ το 2010».
Στην ανακοίνωση όμως των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του 2010 δεν υπάρχει καμία απολύτως αναφορά για το συγκεκριμένο ζήτημα όπως δεν υπάρχει και αναφορά στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν δημοσιευτεί από το 2010 έως σήμερα.
Προφανώς ο ορκωτός θα έχει άλλη γνώση από αυτή που έχουν οι επενδυτές από τις δημόσιες ανακοινώσεις της εταιρίας. Σημειωτέον δε ότι δεν υπάρχει καμία πληροφορία για την αμοιβή της διαμεσολάβησης που κάνει η εταιρία του κ. Μπελλέ.
Την ίδια στιγμή από μια προσεκτική ανάγνωση των οικονομικών καταστάσεων προκύπτει ότι η «επίδραση από την αποτίμηση των βιολογικών αποθεμάτων σε εύλογες αξίες έναντι της αποτίμησης των βιολογικών αποθεμάτων σε τιμές κόστους ανέρχεται σε κέρδος € 12.088.468 (2016: Ζημία € (4.866.583)) για τον Όμιλο και σε € 11.534.894 (2016: Ζημία € (4.366.036))
Ουσιαστικά δηλαδή τα κέρδη προέρχονται από την αποτίμηση των βιολογικών αποθεμάτων η οποία δημιουργεί μια θετική διαφορά περί τα 17 εκ ευρώ σε σχέση με το 2016.
Αν αφαιρεθεί η διαφορά αυτή τότε τα κέρδη είναι μειωμένα στα 6,3 εκ ευρώ από 10,9 εκ ευρώ το 2016. Βεβαίως οι πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν σε 206,7 εκατ. ευρώ έναντι 195,8 εκατ. του 2016, σημειώνοντας αύξηση κατά 5,6%.
Ωστόσο ενώ ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε οι τιμές πώλησης των ψαριών υποχώρησαν.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com

www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS