Πλαστικά Κρήτης: Στις 20 Ιουλίου 2018 η αποκοπή μερίσματος, από 27/7 η καταβολή

Πλαστικά Κρήτης: Στις 20 Ιουλίου 2018 η αποκοπή μερίσματος, από 27/7 η καταβολή
Στις 20 Ιουλίου 2018 θα πραγματοποιηθεί η αποκοπή του δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2017 της Πλαστικά Κρήτης
Στις 20 Ιουλίου 2018 θα πραγματοποιηθεί η αποκοπή του δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2017 της Πλαστικά Κρήτης, ενώ η καταβολή του θα ξεκινήσει από τις 27 Ιουλίου, όπως προκύπτει από το τροποποιημένο οικονομικό ημερολόγιο που ανακοίνωσε σήμερα (31/5/2018) η εταιρεία.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενηµέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύµφωνα µε τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία Πλαστικά Κρήτης Α.Ε. ανακοινώνει το Οικονοµικό Ηµερολόγιο του έτους 2018, το οποίο έχει ως εξής:
Παρασκευή 22/06/2018: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την καταβολή µερίσµατος για τη χρήση 2017 και την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους.
Παρασκευή 20/07/2018: Αποκοπή δικαιώµατος Μερίσµατος χρήσης 2017.
∆ευτέρα 23/07/2018: Ηµεροµηνία προσδιορισµού ∆ικαιούχων Μερίσµατος χρήσης 2017 (record date).
Παρασκευή 27/07/2018: Έναρξη καταβολής Μερίσµατος χρήσης 2017.
Παρασκευή 24/08/2018: Αποκοπή δικαιώµατος Επιστροφής Κεφαλαίου.
∆ευτέρα 27/08/2018: Ηµεροµηνία προσδιορισµού ∆ικαιούχων Επιστροφής Κεφαλαίου (record date).
Παρασκευή 31/08/2018: Έναρξη καταβολής Επιστροφής Κεφαλαίου.
Η διανοµή μερίσµατος και η επιστροφή κεφαλαίου τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
Παράλληλα, με ξεχωριστή της ανακοίνωση, η Πλαστικά Κρήτης ανακοίνωσε πως τα θέματα της ηµερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 22ας Ιουνίου θα είναι:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιηµένων) της εταιρικής χρήσης 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017) καθώς και των εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρίας για τις εν λόγω Οικονοµικές Καταστάσεις και διάθεση κερδών.
2. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για την χρήση 2017.
3. Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών. 4. Μείωση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µε επιστροφή µετρητών στους µετόχους, µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
5. Λήψη απόφασης για την έκδοση κοινών οµολογιακών ∆ανείων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και καθορισµός των βασικών όρων αυτού.
6. Έγκριση αµοιβών των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που προσφέρουν στην Eταιρία υπηρεσίες πέραν των καθηκόντων τους ως ∆ιοικητικών Συµβούλων.
7. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2018 και καθορισµός της αµοιβής τους.
8. Χορήγηση άδειας συµµετοχής µελών του ∆.Σ. σε διοικητικά συµβούλια άλλων ανωνύµων εταιριών.
9. ∆ιάφορα θέµατα και ανακοινώσεις.

www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS