Χαλαρώνουν τα κριτήρια δανεισμού στην Ευρωζώνη το δεύτερο τρίμηνο του 2020 - Ποιοι οι νέοι όροι

Χαλαρώνουν τα κριτήρια δανεισμού στην Ευρωζώνη το δεύτερο τρίμηνο του 2020 - Ποιοι οι νέοι όροι
O κορωνοϊός φαίνεται πως αυστηροποίησε τα πρότυπα χορηγήσεων των τραπεζών στην Ε.Ε. κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 καθώς οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά ενίσχυαν τη ζήτηση εκτιμώντας πως θα απαιτηθεί ρευστότητα
O κορωνοϊός φαίνεται πως αυστηροποίησε τα πρότυπα χορηγήσεων των τραπεζών στην Ε.Ε. κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 καθώς οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά ενίσχυαν τη ζήτηση εκτιμώντας πως θα απαιτηθεί ρευστότητα.
Η κατάσταση αυτή δείχνει να μεταβάλλεται μετά το ξέσπασμα της πανδημίας και τα μέτρα χαλάρωσης που έλαβαν οι κεντρικές τράπεζες.
Οι διαδικασίες αλλά και οι απαιτήσεις απλουστεύονται το δεύτερο τρίμηνο προκειμένου να ενισχυούν οι επιχειρήσεις.
Αυξήθηκε η ζήτηση των εταιρειών για δάνεια κυρίως λόγω των αναγκών ρευστότητας ενόψει της πανδημίας και πριν από αυτήν.
Οι όροι τραπεζικού δανεισμού διευκολύνονται με τις στοχευμένες πράξεις μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ.
Οι αγορές περιουσιακών στοιχείων της ΕΚΤ υποστηρίζουν τις θέσεις ρευστότητας των τραπεζών και τους όρους χρηματοδότησης της αγοράς
Τα πιστωτικά πρότυπα - δηλαδή οι εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές τραπεζών ή τα κριτήρια έγκρισης των  δανείων - εξελίχθηκαν σε  αυστηρότερα για δάνεια προς επιχειρήσεις, και προς νοικοκυριά για αγορά κατοικίας αλλά και σε ότι αφορά την καταναλωτική πίστη  το πρώτο τρίμηνο του 2020, σύμφωνα με την έρευνα τραπεζικού δανεισμού του Απριλίου 2020 (BLS ) που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή κεντρική Τράπεζα.
Η τάση σχετίζεται με το μέγεθος και την επικαιρότητα των μέτρων πολιτικής και την υψηλότερη ανθεκτικότητα των τραπεζών της ζώνης του ευρώ.
Για τα δάνεια προς τα νοικοκυριά, τα κριτήρια αυστηροποιήθηκαν περισσότερο έναντι εκείνων για τα δάνεια προς  τις επιχειρήσεις.
Η αυστηροποίηση προκύπτει από ένα αυξημένο κατά 9% ποσοστό απαντήσεων σε ότι αφορά τα στεγαστικά δάνεια προς νοικοκυριά και 10% σε ότι αφορά την καταναλωτική πίστη.
Οι τράπεζες αναφέρθηκαν στην επιδείνωση των γενικών οικονομικών προοπτικών, στον αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο των δανειοληπτών και στη χαμηλότερη ανοχή κινδύνου ως παράγοντες σχετικούς για την αυστηρότερη  εφαρμογή κριτηρίων χορηγήσεων  προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά.
Για το δεύτερο τρίμηνο του 2020, οι τράπεζες αναμένουν ότι τα πιστωτικά πρότυπα θα χαλαρώσουν σημαντικά για τις επιχειρήσεις, πιθανώς λόγω των μέτρων στήριξης που εισήγαγαν οι κυβερνήσεις.
Ταυτόχρονα, η διασπορά στις απαντήσεις υπογραμμίζουν  την υψηλή αβεβαιότητα σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο της πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19) και τις διαφορετικές απόψεις των τραπεζών σε ότι αφορά τον αντίκτυπο στις συνθήκες τραπεζικού δανεισμού.
Αντίθετα, η καθαρής αυστηρότητας των πιστωτικών προτύπων για τα δάνεια προς τα νοικοκυριά αναμένεται να συνεχιστεί το δεύτερο τρίμηνο του 2020.

Οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις των τραπεζών

Οι πραγματικοί όροι και προϋποθέσεις που συμφωνήθηκαν σε συμβάσεις δανείων ήταν αυστηρότεροι το πρώτο τρίμηνο του 2020 για νέα δάνεια προς επιχειρήσεις, λόγω των ευρύτερων περιθωρίων δανεισμού, των απαιτήσεων ασφάλειας και άλλων όρων και προϋποθέσεων.
Όσον αφορά τα νέα δάνεια προς τα νοικοκυριά, η καθαρή σύσφιξη των συνολικών όρων και προϋποθέσεων των τραπεζών ήταν μικρή το πρώτο τρίμηνο του 2020.
Η ζήτηση των εταιρειών για δάνεια ή άντληση πιστωτικών ορίων αυξήθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2020, λόγω των επειγουσών αναγκών ρευστότητάς τους στο πλαίσιο της πανδημίας κορωνοϊού.
Η ζήτηση δανείου ήταν σημαντικά υψηλότερη για βραχυπρόθεσμα δάνεια από ό, τι για μακροπρόθεσμα δάνεια, σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες πληρωμής των εταιρειών, ενώ οι ανάγκες χρηματοδότησης για σταθερές επενδύσεις και για συγχωνεύσεις και εξαγορές μειώθηκαν σε καθαρούς όρους.
Το καθαρό ποσοστό των τραπεζών που ανέφεραν αύξηση της ζήτησης στεγαστικών δανείων μειώθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2020 και το καθαρό ποσοστό που σχετίζεται με τη ζήτηση καταναλωτικής πίστης και άλλων δανείων προς τα νοικοκυριά έγινε αρνητικό.
Η καθαρή ζήτηση για στεγαστικά δάνεια και καταναλωτική πίστη υποστηρίχθηκε από το χαμηλό γενικό επίπεδο των επιτοκίων, αλλά επιβραδύνθηκε από την αδύναμη εμπιστοσύνη των καταναλωτών.
Οι τράπεζες αναμένουν ότι η καθαρή ζήτηση για δάνεια προς τις επιχειρήσεις θα αυξηθεί περαιτέρω το δεύτερο τρίμηνο του 2020.
Ένα πολύ αρνητικό καθαρό υπόλοιπο για τη ζήτηση στεγαστικών δανείων και καταναλωτικής πίστης αναμένεται από τις τράπεζες το δεύτερο τρίμηνο του 2020.
Όσον αφορά τον αντίκτυπο των μέτρων νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, το πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων, το πρόγραμμα έκτακτης ανάγκης για πανδημία και η τρίτη σειρά στοχευμένων πράξεων μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης είχαν θετικό αντίκτυπο στις θέσεις ρευστότητας των τραπεζών και στις συνθήκες χρηματοδότησης της αγοράς.
Επιπλέον, αυτά τα μέτρα και το αρνητικό επιτόκιο των καταθέσεων είχαν αρνητικό αντίκτυπο στις συνθήκες τραπεζικού δανεισμού και θετικό αντίκτυπο στον όγκο δανεισμού. Ταυτόχρονα, οι αγορές περιουσιακών στοιχείων της ΕΚΤ και το αρνητικό επιτόκιο στη διευκόλυνση καταθέσεων εκτιμάται από τις τράπεζες ότι έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην κερδοφορία τους λόγω περιορισμού στα καθαρά έσοδα από τόκους τους, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό των τραπεζών αναφέρουν ότι  η περίσσεια ρευστότητας  την κερδοφορία των τραπεζών.
Η έρευνα τραπεζικού δανεισμού της ζώνης του ευρώ, η οποία διεξάγεται τέσσερις φορές το χρόνο, αναπτύχθηκε από το Ευρωσύστημα προκειμένου να βελτιώσει την κατανόησή του σχετικά με τη συμπεριφορά δανεισμού των τραπεζών στη ζώνη του ευρώ.
Τα αποτελέσματα που αναφέρθηκαν στην έρευνα του Απριλίου 2020 σχετίζονται με αλλαγές που παρατηρήθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2020 και αναμενόμενες αλλαγές το δεύτερο τρίμηνο του 2020,Συνολικά 144 τράπεζες ερωτήθηκαν σε αυτόν τον γύρο, με ποσοστό απόκρισης 99%.

Ειρήνη Σακελλάρη
irini9901@yahoo.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS