Απαντήσεις σχετικά με την υπόθεση της ΠΑΕΓΑΕ δίνει η Εθνική Τράπεζα

Απαντήσεις σχετικά με την υπόθεση της ΠΑΕΓΑΕ δίνει η Εθνική Τράπεζα
Σε διευκρινίσεις σχετικά με την υπόθεση της ΠΑΕΓΑΕ προχώρησε η Εθνική Τράπεζα
Σε διευκρινίσεις σχετικά με την υπόθεση της ΠΑΕΓΑΕ προχώρησε η Εθνική Τράπεζα.
Όπως αναφέρεται σχετικώς, δεν μπορεί να πιθανολογηθεί εάν τελικά προκύψει οποιαδήποτε ζημία της θυγατρικής ΠΑΕΓΑΕ από την αξιόποινη πράξη που φέρεται να τελέστηκε από πελάτη της τελευταίας.
Ειδικότερα, σε συνέχεια ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατόπιν σχετικών δημοσιευμάτων, η Εθνική Τράπεζα ενημερώνει για τα ακόλουθα:

«Με το από 10.11.2016 Δελτίο Τύπου, η Τράπεζα είχε προβεί σε ενημέρωση του επενδυτικού κοινού αναφορικά με αξιόποινη πράξη που φέρεται να τελέστηκε από πελάτη της θυγατρικής της εταιρείας «ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΠΑΕΓΑΕ). Η αντίδραση των αρμόδιων μηχανισμών του Ομίλου της ΕΤΕ υπήρξε άμεση, αφού λήφθηκαν τα αναγκαία διοικητικά μέτρα και ασκήθηκαν οι ενδεδειγμένες νομικές ενέργειες προς τις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, στην οποία η ΠΑΕΓΑΕ αρνείται την ύπαρξη αστικής ευθύνης, με βάση το Ν.Δ. 3077/1954 και την κείμενη νομοθεσία.
Επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε τυχόν ζημία της ΠΑΕΓΑΕ από την υπόθεση αυτή, πέραν του ποσού της απαλλαγής, καλύπτεται, δυνάμει του ισχύσαντος κατά τον οικείο χρόνο Πολυασφαλιστηρίου Αστικής Ευθύνης (ΒΒΒ) των εταιριών του Ομίλου της Τράπεζας, με άμεση αντισυμβαλλόμενη την ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ και είναι πλήρως αντασφαλισμένη σε διεθνή κοινοπραξία αντασφαλιστικών οίκων με κάλυψη ζημίας μέχρι του ανώτατου ορίου του ποσού που καλύπτει το συμβόλαιο.
Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνεται ότι η αναφερόμενη στα δημοσιεύματα αγωγή της ΠΑΕΓΑΕ αποτέλεσε αναγκαία ενέργεια λόγω των νομικών προθεσμιών που έληγαν, ώστε να κατοχυρώσει το δικαίωμα κάλυψης τυχόν ζημίας εκ του αναφερόμενου ως άνω αντασφαλισμένου ασφαλιστικού κινδύνου.
Σύμφωνα με τη μέχρι σήμερα εξέλιξη της υπόθεσης δεν μπορεί να πιθανολογηθεί εάν τελικά προκύψει οποιαδήποτε ζημία της ΠΑΕΓΑΕ.
Εντούτοις, υπάρχει τόσο η ασφάλιση όσο και η αντασφάλιση.
Η Εθνική Τράπεζα θα εξακολουθήσει να ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο».

Τι έχει συμβεί

Υπενθυμίζεται πως αγωγή κατά της Εθνικής Ασφαλιστικής, με την οποία ζητά 100 εκατ. ευρώ για την υπόθεση της Καπνικής Μιχαηλίδη, κατέθεσε προ ολίγων ημερών η Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος (ΠΑΕΓΑΕ).
Πιο αναλυτικά, ενόσω η διοίκηση της ΕΤΕ βρίσκεται ενώπιον κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον του ασφαλιστικού της «βραχίονα», με τις πληροφορίες να θέλουν το deal με τη CVC να είναι επί της ουσίας κλεισμένο, όπως προκύπτει από το δικόγραφο που έχει στη διάθεσή του το ΝΜ η κατά 100% θυγατρική της τράπεζας ζητά όπως αναγνωρισθεί:
• Ότι συντρέχει περίπτωση και υφίσταται δικαίωμα ασφαλιστικής κάλυψης για την ιστορούμενη ανωτέρω αιτία – επίδικο ζημιογόνο γεγονός, δυνάμει του συμβολαίου (πολυασφαλιστήριο, επιγραφόμενο Banker’ s Blanket Bond Policy) που αφορά στους επίδικους τίτλους αποθήκευσης, τους οποίους έχει εκδώσει η ΠΑΕΓΑΕ για εμπορεύματα της Καπνικής και
• Η υποχρέωση της Εθνικής Ασφαλιστικής να καταβάλει συνολικά και κατ’ ανώτατο όριο το ποσό των 100 εκατ. ευρώ για την ιστορούμενη ανωτέρω αιτία – επίδικο ζημιογόνο γεγονός, στο πλαίσιο της ασφαλιστικής κάλυψης για τους επίδικους τίτλους αποθήκευσης, συνολικού ύψους 228 εκατ. ευρώ.
«Ζητούμε την αναγνώριση της υποχρέωσης της Εθνικής Ασφαλιστικής έναντι της εταιρείας μας να καταβάλλει – στο πλαίσιο σχετικής ασφαλιστικής κάλυψης – το ποσό της αποζημίωσης που η ΠΑΕΓΑΕ προσκλήθηκε και ενδέχεται να υποχρεωθεί (ή να αναγνωρισθεί δικαστικώς ότι υποχρεούται) να καταβάλλει προς οκτώ ενεχυρούχες εταιρείες (σ.σ. μεταξύ των οποίων η Deutsche Bank, FBN Bank και αρκετές εγχώριες τράπεζες), εξαιτίας της παράνομης απομάκρυνσης μέρους ενεχυρασμένων υπέρ αυτών εμπορευμάτων, τα οποία η εταιρεία μας είχε τιτλοποιήσει και βρίσκονταν σε δύο κτηριακά συγκροτήματα αποθηκών που αποτελούν ιδιωτικά παραρτήματα της ΠΑΕΓΑΕ/εγκαταστάσεις της Καπνικής Μιχαηλίδη στη Σιταριά του Ν. Κιλκίς και στη Σίνδο του Ν. Θεσσαλονίκης», επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS