Τελευταία Νέα
Speculator

Οι μη ελέγχουσες Συμμετοχές της ΕΛΓΕΚΑ και η «μαγική» σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου

Οι μη ελέγχουσες Συμμετοχές της ΕΛΓΕΚΑ και η «μαγική» σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου
Αρνητικά ίδια κεφάλαια σε επίπεδο ομίλου εμφανίζει στο τέλος του 2020 η ΕΛΓΕΚΑ…
Σχετικά Άρθρα

Αρνητικά ίδια κεφάλαια σε επίπεδο ομίλου αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής ύψους 9,38 εκ ευρώ εμφανίζει στο τέλος του 2020 η ΕΛΓΕΚΑ, γεγονός που σημαίνει ότι η όποια περιουσία των μετόχων της εισηγμένης είναι οι μη ελέγχουσες συμμετοχές.
Το μεγαλύτερο μέρος της αξίας των μη ελεγχουσών συμμετοχών αφορά στις εταιρίες «ELGEKA FERFELIS ROMANIA S.A.» και «SC GATEDOOR HOLDINGS COM S.R.L.» στις οποίες η ΕΛΓΕΚΑ έχει ποσοστά 49,98% και 49,99% αντίστοιχα.
Βέβαια, υπάρχει ένα ερώτημα πως ορίζονται οι μη ελέγχουσες συμμετοχές.
Για παράδειγμα, στην ELGEKA FERFELIS ROMANIA Πρόεδρος είναι ο κ. Ιωάννης Φερφελής και μέλη του ΔΣ ο κ. Αδαμάντιος Λέντσιος μέλος του ΔΣ της ΕΛΓΕΚΑ και ο κ. Ανθιμος Μισαηλίδης ο οποίος σύμφωνα με το βιογραφικό του που είναι ανηρτημένο στο site της ΕΛΕΚΑ «Από τον Οκτώβριο του 2001 αποτελεί μέλος της οικογένειας της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. δραστηριοποιούμενος μεταξύ άλλων σε θέσεις όπως αυτή του Προϊσταμένου Οικονομικού Προγραμματισμού και του Αναπληρωτή Οικονομικού Διευθυντή της θυγατρικής εταιρίας ELGEKA FERFELIS ROMANIA S.A. στη Ρουμανία.
Στη συνέχεια, από την 05/12/2008 ανέλαβε αρχικά τα καθήκοντα του Οικονομικού Διευθυντή της ΕΛΓΕΚΑ Α.E. και από 01/01/2011 ανέλαβε νέα διευρυμένα καθήκοντα ως Γενικός Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Στις 01/04/2014 ανέλαβε τη Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε, ενώ από 01/12/2014 έως και 19/02/2017 ασκούσε τα καθήκοντα του Αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. παράλληλα με αυτά του Διευθύνοντα Συμβούλου της ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε. (μετέπειτα ARIVIA A.B.E.E.)».
Στη SC GATEDΟOR διαχειριστές εμφανίζονται οι S.C. Management Activ International S.R.L. αγνώστων λοιπών στοιχείων και συμφερόντων και η ΕΛΕΓΚΑ Cyprus θυγατρική κατά 100% της ΕΛΓΕΚΑ.

Επιτροπή ελέγχου μη… ανεξάρτητη

Εν τω μεταξύ, η ΕΛΓΕΚΑ φαίνεται να έχει και ζήτημα με την εφαρμογή του νόμου 4706/2020 ο οποίος έχει ήδη τεθεί σε ισχύ αλλά η εταιρία αναφέρει ότι « τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις περί ανεξαρτησίας σύμφωνα με τον ισχύοντα Ν.3016/2002».
Και η εταιρία εμφανίζει τη «μαγική εικόνα» να διαθέτει επιτροπή ελέγχου χωρίς κανένα ανεξάρτητο μέλος.
Στην ΕΛΓΕΚΑ τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη της Εταιρίας δεν αποτελούν το ένα τρίτο του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Κώδικας.
Και αυτό γιατί ένα μέλος Δ.Σ. έχει απολέσει την ανεξαρτησία του λόγω συμπλήρωσης δωδεκαετίας από την ημερομηνία της πρώτης εκλογής του (αυτός είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου), ενώ έτερο μέλος απέκτησε εκτελεστικές αρμοδιότητες σε θυγατρική, με συνέπεια τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., βάσει των προϋποθέσεων που θέτει ο Κώδικας να είναι λιγότερα από το ένα τρίτο (Α.ΙΙ, παρ. 2.3, 2.5 του Κώδικα).
Η απόκλιση αυτή σύμφωνα με την ΕΛΓΕΚΑ θα διευθετηθεί κατά την επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, στα πλαίσια γενικότερης εναρμόνισης με τις νέες διατάξεις του Ν.4706/2020. Μόνο που δεν προσδιορίζεται πότε θα γίνει η Γενική Συνέλευση αυτή ενώ είναι άγνωστο αν το ζήτημα έχει απασχολήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που εποπτεύει την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στη σύνθεση των Επιτροπών Ελέγχου των εισηγμένων εταιριών.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης