Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Γ.Ε. Δημητρίου: Ολοκληρώθηκε το reverse split και η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 0,04 ευρώ

Γ.Ε. Δημητρίου: Ολοκληρώθηκε το reverse split και η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 0,04 ευρώ
Με τη νέα ονομαστική της αξία των 0,04 ευρώ η μετοχή της Δημητρίου
 
Σχετικά Άρθρα

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία reverse split, μείωσης κεφαλαίου προς συμψηφισμό ζημιών και αύξησης κεφαλαίου που θα πραγματοποιηθεί εξωχρηματιστηριακά και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου απο την Quest Συμμετοχών, οδηγώντας τελικά την απορρόφηση της Δημητρίου από την Quest Συμμετοχών.

Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση της Γ.Ε. Δημητρίου αναφέρει:

H Εταιρεία με την επωνυμία «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 18η/07/2022 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφάσισε μεταξύ άλλων θεμάτων, την:

1) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των είκοσι δύο ευρώ και δέκα λεπτών (€ 22,10) με κεφαλαιοποίηση μέρους του υφιστάμενου αποθεματικού υπέρ το άρτιο, καθώς και την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε υφιστάμενης κοινής ονομαστικής μετοχής με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρείας δια της συνένωσής τους (reverse split) σε αναλογία 77 παλαιές μετοχές προς 1 νέα με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (€ 0,34) εκάστη σε είκοσι έξι ευρώ και δεκαοχτώ λεπτά (€ 26,18) εκάστη, και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο συνολικό ποσό των είκοσι έξι εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων δεκατριών Ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (€ 26.223.013,74) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο χίλιες εξακόσιες σαράντα τρείς (1.001.643) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι έξι ευρώ και δεκαοχτώ λεπτά (€ 26,18) εκάστη

2) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από τα είκοσι έξι ευρώ και δεκαοχτώ λεπτά (€ 26,18) εκάστη σε τέσσερα λεπτά του ευρώ εκάστη (€ 0,04) και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο συνολικό ποσό των σαράντα χιλιάδων εξήντα πέντε Ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (€ 40.065,72) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο χίλιες εξακόσιες σαράντα τρείς (1.001.643) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (€ 0,04) εκάστη.

Στις 26.07.2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2983653, η με αριθμό 2670081ΑΠ/26.07.2022, απόφασή της Διεύθυνσης Εταιρειών, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, της Εταιρείας, σύμφωνα με τη από 18.07.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Επίσης, την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. το νέο κωδικοποιημένο κείμενο του καταστατικού της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Εταιρικών πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίαση της 5ης Αυγούστου 2022 ενημερώθηκε για την : (α) την αντικατάσταση του συνόλου των εβδομήντα επτά εκατομμυρίων εκατόν είκοσι έξι χιλιάδων πεντακοσίων έντεκα (77.126.511) κοινών ονομαστικών μετοχών με ένα εκατομμύριο χίλιες εξακόσιες σαράντα τρείς (1.001.643) κοινές ονομαστικές μετοχές και την μεταβολή (αύξηση και μείωση) της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από τριάντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (€ 0,34) εκάστη σε τέσσερα λεπτά του ευρώ (€ 0,04) εκάστη, και (β) ενέκρινε την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών των ανωτέρω ενός εκατομμυρίου χίλιων εξακοσίων σαράντα τριών (1.001.643) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€ 0,04) εκάστη.

Δικαιούχοι των νέων μετοχών είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (στο εξής «Σ.Α.Τ.») ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 11η Αυγούστου 2022 (Record Date). Η πίστωση του συνόλου των νέων μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία, η οποία θα ανέρχεται σε τέσσερα λεπτά του ευρώ εκάστη (€ 0,04), θα πραγματοποιηθεί την 17η Αυγούστου 2022. Σημειώνεται ότι οι νέες μετοχές θα τεθούν σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, όπως και οι υφιστάμενες.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

`
Κλείσιμο