Πλαστικά Κρήτης: Την καταβολή επιστροφής μετρητών 0,11 ευρώ και μερίσματος 0,148 ευρώ αποφάσισε η Γ.Σ.

Πλαστικά Κρήτης: Την καταβολή επιστροφής μετρητών 0,11 ευρώ και μερίσματος 0,148 ευρώ αποφάσισε η Γ.Σ.
Τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου κατά 3.011.712 ευρώ, µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής κατά 0,11 ευρώ ανά µετοχή και την επιστροφή του ποσού της µείωσης στους µετόχους µε καταβολή µετρητών, αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Πλαστικά Κρήτης
Τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 3.011.712 ευρώ, µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής κατά το ποσό των 0,11 ευρώ ανά µετοχή και την επιστροφή του ποσού της µείωσης στους µετόχους της εταιρείας µε καταβολή µετρητών, ήτοι καταβολή 0,11 ευρώ ανά µετοχή, αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Πλαστικά Κρήτης, ενώ έδωσε το «πράσινο φως» στη διανομή μερίσματος ύψους 0,148 ευρώ ανά μετοχή.
Αναλυτικά, η εταιρεία Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισµού του Χ.Α., ενηµερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 22 Ιουνίου 2018 και ώρα 13:00 στα γραφεία της στη Βιοµηχανική Περιοχή Ηρακλείου, έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύµφωνα µε την από 31/05/2018 πρόσκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της.
Στη Συνέλευση παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή µε εκπρόσωπό τους 39 µέτοχοι, που εκπροσωπούσαν 24.948.281 µετοχές και ψήφους, επί συνόλου 27.379.200 µετοχών δηλ. ποσοστό 91,121% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούµενη από το Νόµο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, ψηφίσθηκαν όλα τα θέµατα της ηµερησίας διάταξης, ως κάτωθι:
Θέµα 1ο -Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιηµένων) της εταιρικής χρήσης 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017) καθώς και των εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρείας για τις εν λόγω Οικονοµικές Καταστάσεις και διάθεση κερδών.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε οµόφωνα τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιηµένες) της εταιρικής χρήσης 2017, τις σχετικές εκθέσεις του ∆. Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και τη διάθεση κερδών.
Αναλυτικά τα κέρδη της χρήσης 2017 πρό φόρων ανέρχονται σε 24.221.410,08 ευρώ και µετά την αφαίρεση του φόρου 6.914.978,16 ευρώ, αποµένουν κέρδη προς διάθεση συνολικού ποσού 17.306.431,92 ευρώ τα οποία θα διατεθούν ως εξής:
Για αµοιβές ∆Σ 621.320,00
Αποθεµατικό του Αρθρου 48Ν.4172 2.038.356,24
Μέρισµα 4.052.121,60
Κέρδη εις νέον 10.594.634,08
Σύνολο 17.306.431,92
Το µέρισµα που θα δοθεί ανά µετοχή θα είναι 0,148 ευρώ και θα καταβληθεί στους μετόχους της εταιρείας σύµφωνα µε το παρακάτω χρονοδιάγραµµα:
Παρασκευή 20/07/2018: Αποκοπή δικαιώµατος Μερίσµατος χρήσης 2017,
∆ευτέρα 23/07/2018: Ηµεροµηνία προσδιορισµού ∆ικαιούχων Μερίσµατος χρήσης 2017 (record date),
Παρασκευή 27/07/2018: Έναρξη καταβολής Μερίσµατος χρήσης 2017.
Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας να ρυθµίσει τα διαδικαστικά της καταβολής του µερίσµατος στους δικαιούχους, συµπεριλαµβανοµένης της επιλογής της πληρώτριας τράπεζας.
Θα ακολουθήσει ανακοίνωση της εταιρίας για τα σχετικά θέµατα της διανοµής µερίσµατος.
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 24.948.281
Ποσοστό επί του µετοχικού κεφαλαίου: 91,121%
Έγκυρα: 24.948.281
Ψηφοφορία επί των εγκύρων:
Υπέρ: 24.948.281
Κατά: 0
Λευκά/Αποχή: 0
Θέµα 2ο - Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για την χρήση 2017.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε οµόφωνα την απαλλαγή των Μελών του ∆.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2017.
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 24.948.281
Ποσοστό επί του µετοχικού κεφαλαίου: 91,121%
Έγκυρα: 24.948.281
Ψηφοφορία επί των εγκύρων: Υπέρ: 24.948.281
Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0
Θέµα 3ο - Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε οµόφωνα να µην πραγµατοποιηθεί αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 24.948.281
Ποσοστό επί του µετοχικού κεφαλαίου: 91,121%
Έγκυρα: 24.948.281
Ψηφοφορία επί των εγκύρων:
Υπέρ: 24.948.281
Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0
Θέµα 4ο - Μείωση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µε επιστροφή µετρητών στους µετόχους, µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε οµόφωνα τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 3.011.712 ευρώ, µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής κατά το ποσό των 0,11 ευρώ ανά µετοχή και την επιστροφή του ποσού της µείωσης στους µετόχους της εταιρείας µε καταβολή µετρητών, ήτοι καταβολή 0,11 ευρώ ανά µετοχή σύµφωνα µε το παρακάτω χρονοδιάγραµµα:
Παρασκευή 24/08/2018: Αποκοπή δικαιώµατος Επιστροφής Κεφαλαίου,
∆ευτέρα 27/08/2018: Ηµεροµηνία προσδιορισµού ∆ικαιούχων Επιστροφής Κεφαλαίου (record date),
Παρασκευή 31/08/2018: Έναρξη καταβολής Επιστροφής Κεφαλαίου.
Αυτή η επιστροφή κεφαλαίου θα χρηµατοδοτηθεί από τα χρηµατικά διαθέσιµα της εταιρείας.
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται πλέον στο ποσό των 8.213.760 από 11.225.472 ευρώ και θα αποτελείται από 27.379.200 µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ.
Ακολούθως η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, οµόφωνα, την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού µε την παρακάτω προσθήκη στο κειµενό του: «……Με την από 22.06.2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας µειώθηκε κατά τρία εκατοµµύρια έντεκα χιλιάδες επτακόσια δώδεκα ευρώ (3.011.712) µε επιστροφή µέρους του κεφαλαίου στους µετόχους ύψους 0,11 ευρώ ανά µετοχή µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 0,41 ευρώ σε 0,30 ευρώ.
Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε οκτώ εκατοµµύρια διακόσιες δέκα τρείς χιλιάδες επτακόσια εξήντα ευρώ (8.213.760) και είναι διαιρεµένο σε είκοσι επτά εκατοµµύρια τριακόσιες εβδοµήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες (27.379.200) ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ της κάθε µίας.»
Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, συµπεριλαµβανοµένης της επιλογής της πληρώτριας τράπεζας, για την υλοποίηση της απόφασης επιστροφής κεφαλαίου στους δικαιούχους.
Θα ακολουθήσει ανακοίνωση της εταιρείας για τα σχετικά θέµατα της επιστροφής κεφαλαίου.
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 24.948.281
Ποσοστό επί του µετοχικού κεφαλαίου: 91,121%
Έγκυρα: 24.948.281
Ψηφοφορία επί των εγκύρων:
Υπέρ: 24.948.281
Κατά: 0 Λευκά/Αποχή: 0
Θέµα 5ο - Λήψη απόφασης για την έκδοση κοινών οµολογιακών ∆ανείων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και καθορισµός των βασικών όρων τους.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε οµόφωνα την εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για µη λήψη δανείου στην παρούσα φάση.
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 24.948.281
Ποσοστό επί του µετοχικού κεφαλαίου: 91,121%
Έγκυρα: 24.948.281
Ψηφοφορία επί των εγκύρων:
Υπέρ: 24.948.281
Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0
Θέµα 6ο - Έγκριση αµοιβών των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που προσφέρουν στην εταιρεία υπηρεσίες πέραν των καθηκόντων τους ως ∆ιοικητικών Συµβούλων.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε οµόφωνα να δοθούν αµοιβές του άρθρου 24 παρ.2 του ν.2190/1920 στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που δεν αµοίβονται µε µηνιαίο µισθό και οι αµοιβές αυτές να είναι ίδιες µε το προηγούµενο έτος.
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 24.948.281
Ποσοστό επί του µετοχικού κεφαλαίου: 91,121%
Έγκυρα: 24.948.281
Ψηφοφορία επί των εγκύρων:
Υπέρ: 24.948.281
Κατά: 0 Λευκά/Αποχή: 0
Θέµα 7ο - Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2018 και καθορισµός της αµοιβής τους.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2018 από το µητρώο ελεγκτών της Α.Ε.Ο.Ε. Σ.Ο.Λ. Συγκεκριµένα τον κ. Λώλο Κωνσταντίνο του Μάρκου Ορκωτό Λογιστή-Ελεγκτή µε Α.Μ. 13821 και επαγγελµατική ∆ιεύθυνση Φ. Νέγρη 3 Αθήνα, ως τακτικό Ελεγκτή και τον κ. Φρίµα Παντελή του Παναγιώτη, Ορκωτό ΛογιστήΕλεγκτή µε Α.Μ. 17231 ως αναπληρωµατικό ελεγκτή. Σηµειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρία θα αναλάβει και την διαδικασία έκδοσης του ετήσιου πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συµµόρφωσης της εταιρείας για τη χρήση 2018, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 65A του ν. 4174/2013.
Η αµοιβή για τους ορκωτούς ελεγκτές κατά τη χρήση 2018 παραµένει ίδια µε το 2017.
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 24.948.281
Ποσοστό επί του µετοχικού κεφαλαίου: 91,121%
Έγκυρα: 24.948.281
Ψηφοφορία επί των εγκύρων:
Υπέρ: 24.927.337
Κατά: 20.944 Λευκά/Αποχή : 0
Θέµα 8ο - Χορήγηση άδειας συµµετοχής µελών του ∆.Σ. σε διοικητικά συµβούλια άλλων ανωνύµων εταιριών.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε οµόφωνα την εισήγηση του ∆ιοικητικού συµβουλίου για χορήγηση άδειας, σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα µέλη του να συµµετέχουν στα ∆ιοικητικά Συµβούλια άλλων ανωνύµων εταιριών η και στη διεύθυνση των εταιριών του Οµίλου, που επιδιώκουν όµοιους η παρεµφερείς σκοπούς µε αυτούς της εταιρείας.
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 24.948.281
Ποσοστό επί του µετοχικού κεφαλαίου: 91,121%
Έγκυρα: 24.948.281
Ψηφοφορία επί των εγκύρων:
Υπέρ: 24.948.281
Κατά: 0
Λευκά/Αποχή: 0
Παράλληλα, η εταιρεία σημειώνει με ξεχωριστή της αναλυτική ανακοίνωση, ότι το καθαρό πληρωτέο στους δικαιούχους ποσό μερίσματος, µετά την παρακράτηση του φόρου 15% που αναλογεί, ανέρχεται σε 0,1258 ευρώ ανά µετοχή.
Ηµεροµηνία αποκοπής ορίσθηκε η Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018.
∆ικαιούχοι του εν λόγω µερίσµατος είναι οι εγγεγραµµένοι μέτοχοι της εταιρείας στα αρχεία του Συστήµατος Άυλων Τίτλων των Ελληνικών Χρηµατιστηρίων κατά την 23η Ιουλίου 2018 (Record Date).
Ηµεροµηνία έναρξης πληρωµής µερίσµατος ορίζεται η Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018.
H καταβολή του µερίσµατος θα πραγµατοποιηθεί µέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. ως ακολούθως:
1. Από τους Χειριστές των δικαιούχων Μετόχων, εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωµα είσπραξης.
2. Με κατάθεση στο ∆ιεθνή Αριθµό Τραπεζικού Λογαριασµού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυµεί να εισπράττει τα διανεµόµενα ποσά, για τους επενδυτές που δεν επιθυµούν να τα εισπράττουν µέσω των Χειριστών τους. 3. Μέσω του δικτύου των καταστηµάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., για τους επενδυτές που για διάφορους λόγους δεν κατέστη δυνατή η καταβολή των διανεµόµενων ποσών στις περιπτώσεις (1) και (2) παραπάνω.
Μετά την 31/12/2018, η καταβολή του µερίσµατος θα γίνεται: α) από το υποκατάστηµα Αθηνών, οδός Προόδου 4, Αιγάλεω, τηλ. 210-5450120, β) από τα γραφεία της Εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου οδός Ρ, τηλ. 2810-308500, fax 2810-381328. Για την είσπραξη του µερίσµατος είναι απαραίτητο οι κ.κ. Μέτοχοι να προσκοµίσουν την αστυνοµική τους ταυτότητα και τον αριθµό της µερίδας Σ.Α.Τ., προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η εξακρίβωση των στοιχείων τους σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία του µετοχολογίου. Θα είναι δυνατή η είσπραξη του µερίσµατος από τρίτο πρόσωπο, εφόσον προσκοµίζεται εκτός των ανωτέρω, και εξουσιοδότηση µε τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου και του εξουσιοδοτούµενου (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, Α.∆.Τ. και Α.Φ.Μ.), θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνοµική ή άλλη αρχή.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS