Τραπεζικά νέα

Enria (SSM): Οι τράπεζες να αποτυπώσουν ορθά τους πιστωτικούς κινδύνους, χαλαρές οι κεφαλαιακές απαιτήσεις - Ζητάει απαντήσεις έως 31/1/2021

tags :
Enria (SSM): Οι τράπεζες να αποτυπώσουν ορθά τους πιστωτικούς κινδύνους, χαλαρές οι κεφαλαιακές απαιτήσεις - Ζητάει απαντήσεις έως 31/1/2021
Επιστολή στους Διευθύνοντες Συμβούλους των ελληνικών συστημικών τραπεζών έστειλε ο επικεφαλής του Εποπτικού Βραχίονα της ΕΚΤ (SSM) Andrea Enria
Οι τράπεζες της ευρωζώνης πρέπει να αποτυπώσουν επαρκώς τους πιστωτικούς κινδύνους στους ισολογισμούς τους αναφέρει σε επιστολή που έστειλε σε 128 συστημικές τράπεζες στην ευρωζώνη ο επικεφαλής του Εποπτικού Βραχίονα της ΕΚΤ (SSM) Andrea Enria
Στην επιστολή ζητάει από τις τράπεζες να απαντήσουν στα θέματα που θέτει ο εποπτικός μηχανισμός έως έως τις 31 Ιανουαρίου 2021.


Τι αναφέρει στην επιστολή ο Enria (SSM)

Διαβάστε εδώ την επιστολή

Ο σκοπός αυτής της επιστολής είναι να παρέχει στις τράπεζες πρόσθετη καθοδήγηση σχετικά με τον προσδιορισμό και τη μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου, εν μέσω της πανδημίας (COVID19).
Υπενθυμίζεται ότι η ΕΚΤ εξέδωσε επιστολή την 1η Απριλίου 2020, η οποία διευκρίνισε ότι, ενώ τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να αξιοποιήσουν την ευελιξία που παρέχεται βάσει των υφιστάμενων λογιστικών προτύπων για να απορροφήσουν τον αντίκτυπο του πιστωτικού κινδύνου και να μετριάσουν την υπερβολική προκυκλικότητα, υποχρεούνται να συνεχίσουν να υποβάλουν εκθέσεις για την ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων και τη συσσώρευση NPL, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, έτσι ώστε να διατηρηθεί μια σαφής εικόνα των κινδύνων στον τραπεζικό τομέα.
Ταυτόχρονα, η ΕΚΤ είχε επισημάνει ότι τα μέτρα κεφαλαιακής χαλάρωσης που εγκρίθηκαν στα πρώτα στάδια της πανδημίας αποσκοπούν στο να επιτρέψουν στις τράπεζες να μετριάσουν τον πιστωτικό κίνδυνο για την ομαλή χρηματοδότηση της οικονομικής δραστηριότητας.

Σωστή αποτύπωση κινδύνων

Ωστόσο, η ΕΚΤ έχει διαπιστώσει ετερογενείς πρακτικές.
Επομένως, καθίσταται ολοένα και πιο σημαντικό οι τράπεζες να διασφαλίζουν ότι ο κίνδυνος αξιολογείται, ταξινομείται και μετράται επαρκώς τους ισολογισμούς τους.
Αυτό χρησιμεύει για την έγκαιρη παροχή κατάλληλων λύσεων σε οφειλέτες, συμβάλλοντας στον περιορισμό της συσσώρευσης προβληματικών περιουσιακών στοιχείων στις τράπεζες, ελαχιστοποιώντας και μετριάζοντας τις επιπτώσεις των αθετήσεων όπου είναι δυνατόν.
Από αυτήν την άποψη, είναι σημαντικό τα ιδρύματα να επιτύχουν τη σωστή ισορροπία.
Τα ιδρύματα θα πρέπει να χρησιμοποιούν καλά δομημένες και ορθές διαδικασίες αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας του εκάστοτε δανειολήπτη, ώστε να μπορούν να διακρίνουν εγκαίρως και αποτελεσματικά αν το χρέος του είναι βιώσιμο.

Ως εκ τούτου, η ΕΚΤ αναμένει από τα ιδρύματα να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό που η ΕΚΤ θεωρεί ορθές πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου, όπως ορίζεται παρακάτω.

-Πρώτον, οι τράπεζες θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι έχουν βελτιώσει τις διαδικασίες τους, ώστε όλες οι τροποποιήσεις των συμβάσεων που χαρακτηρίζονται παραχωρήσεις να πληρούν τους όρους του άρθρου 47β του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (ο Κανονισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων, CRR) και να ταξινομούνται σωστά.
Για πιστωτικές διευκολύνσεις που υπόκεινται σε τροποποιήσεις οι οποίες δεν πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με το μορατόριουμ πληρωμών, τα ιδρύματα θα πρέπει να αξιολογούν αν πληρούνται τα κριτήρια οικονομικών δυσκολιών.

Η αναστολή πληρωμών

-Δεύτερον, οι τράπεζες αναμένεται να διενεργούν τακτικές αξιολογήσεις των δανειοληπτών.
Οι τράπεζες θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι έχουν βελτιώσει τις υπάρχουσες διαδικασίες και δείκτες, ώστε να είναι κατάλληλοι για το τρέχον περιβάλλον κινδύνου.
Ομοίως, πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης είναι αποτελεσματικά.
-Τρίτον, από τη σκοπιά της διαχείρισης κινδύνων, η ΕΚΤ είναι της άποψης ότι οι τράπεζες πρέπει να εντοπίζουν και να καταγράφουν οποιαδήποτε σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου σε πρώιμο στάδιο.

Προληπτική πολιτική

-Τέταρτον, σε ό,τι αφορά την προληπτική πολιτική, για να διασφαλιστεί η ορθή μέτρηση, διαχείριση και κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου, η ΕΚΤ θεωρεί απαραίτητο οι τράπεζες να εκτιμήσουν σωστά τις προβλέψεις τους χρησιμοποιώντας ρεαλιστικές παραμέτρους και παραδοχές που είναι κατάλληλες για το τρέχον περιβάλλον.
Η ΕΚΤ αναμένει από τα στελέχη των τραπεζών να ασκούν επαρκή εποπτεία.
Επιπλέον, θα πρέπει επίσης να διασφαλίζεται ότι υπάρχει καταμερισμός των εργασιών σε ό,τι αφορά την πορεία ενός δανείου.

Η ΕΚΤ θα ενεργοποιήσει και νέα εργαλεία παρακολούθησης των τραπεζών

Τέλος, η ΕΚΤ αναμένει από τις τράπεζες να εκτιμήσουν τον πιθανό αντίκτυπο της κρίσης από την άποψη της κεφαλαιακής επάρκειας.
Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι το περιεχόμενο αυτής της επιστολής υπενθυμίζει υφιστάμενους κανονισμούς και κατευθυντήριες γραμμές.
Η ΕΚΤ σκοπεύει να χρησιμοποιήσει ένα ευρύ φάσμα εποπτικών εργαλείων για να παρακολουθεί ενεργά όλες τις πτυχές αυτής της επιστολής.
Η Κοινή Εποπτική Ομάδα θα εκτιμούσε την απάντηση σε αυτήν την επιστολή, η οποία εγκρίθηκε από το διαχειριστικό όργανο στο πλαίσιο της εποπτικής της λειτουργίας, έως τις 31 Ιανουαρίου 2021.
Image
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης