Επιχειρήσεις

Η ΑΜΚ της ΕΛΓΕΚΑ, αποκάλυψε τρύπα… απομείωσης- Τα ερωτήματα για Κεφαλαιαγορά, ΕΛΤΕ, ορκωτό

Η ΑΜΚ της ΕΛΓΕΚΑ, αποκάλυψε τρύπα… απομείωσης- Τα ερωτήματα για Κεφαλαιαγορά, ΕΛΤΕ, ορκωτό
Τα κενά της χθεσινής 23/6 ανακοίνωσης της εταιρίας και τα ζητήματα που προκύπτουν
Σχετικά Άρθρα

Η ΕΛΕΓΚΑ οδεύει προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την υποχρεώνει βάσει της χρηματιστηριακής νομοθεσίας να προχωρήσει σε πρόσθετη απομείωση αύλων 2,464 εκατ. ευρώ και η υπόθεση φαίνεται να εξαντλείται.
Η χθεσινή 23/6 ανακοίνωση της ΕΛΓΕΚΑ προς το Χρηματιστήριο κατ’ απαίτηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που προφανώς εξέτασε το Ενημερωτικό Δελτίο εγείρει ζητήματα τόσο για την εταιρία, όσο και για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τον ορκωτό ελεγκτή και την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης.
Είναι άραγε τόσο απλό όσο φαίνεται ή η απομείωση που προέκυψε λόγω ενημερωτικού δελτίου γίνεται για να τηρηθούν τα προσχήματα επί των οικονομικών καταστάσεων που ουσιαστικά τίθενται εν αμφιβόλω;

Η ανακοίνωση

Ειδικότερα η ΕΛΓΕΚΑ ανακοίνωσε τα εξής:

«Η Διοίκηση του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ στο πλαίσιο της διαδικασίας κατάρτισης του Ενημερωτικού Δελτίου για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Μητρικής εταιρίας, ποσού ύψους 6,9 εκατ. ευρώ, προέβη σε επανεξέταση της υπεραξίας που προέρχεται από τη θυγατρική της εταιρία «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.».
Στον νέο έλεγχο απομείωσης, ο οποίος αφορά παρελθούσες χρήσεις, υιοθετήθηκε ένα πιο συντηρητικό σενάριο των βασικών παραδοχών, με συνέπεια να προκύψει ανάγκη περαιτέρω απομείωσης της υπεραξίας που κατέχει ο Όμιλος κατά 2.443 χιλ. ευρώ.
Ως συνέπεια της εν λόγω διαδικασίας, το σύνολο Ενεργητικού του Ομίλου την 31/12/2020 και 31/12/2019 διαμορφώνεται σε 150.501 χιλ. ευρώ και 154.988 χιλ. ευρώ αντίστοιχα, ενώ το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου διαμορφώνεται σε -229 χιλ. ευρώ και 2.216 χιλ. ευρώ, αντίστοιχα.
Τα δημοσιευθέντα μεγέθη ήταν 152.944 χιλ. ευρώ και 157.431 χιλ. ευρώ και 2.214 χιλ. ευρώ και 4.659 χιλ. ευρώ, αντίστοιχα. Καμία μεταβολή δεν υπάρχει στα μεγέθη της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος του Ομίλου.
Οι ανωτέρω μεταβολές επέρχονται με βάση τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 8 και θα αποτυπωθούν αναλυτικά κατά τη σύνταξη των Ενδιάμεσων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου της 30/06/2021».

Ποια είναι η αλήθεια;

Πάντως ανατρέχοντας στις οικονομικές καταστάσεις του 2020 διαπιστώνει κάποιος ότι το σύνολο της υπεραξίας είναι 7,464 εκ ευρώ και η απομείωση που ανακοινώθηκε 2,464 εκ ευρώ ή σε ποσοστό που υπερβαίνει το 30% του συνόλου της υπεραξίας.
Η ίδια εταιρία στις οικονομικές καταστάσεις του 2020 αναφέρει ότι «Το ανακτήσιμο ποσό της υπεραξίας που αφορά στις εταιρίες «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» και «SC GATEDOOR HOLDINGS COM S.R.L.» έχει προσδιορισθεί βάσει του υπολογισμού των καθαρών προεξοφλημένων ταμειακών χρηματοροών που αναμένεται να προκύψουν από τη δραστηριότητά τους («value in use») που είναι η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης, διανομής και συσκευασίας εμπορευμάτων τρίτων για την «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» και η εκμετάλλευση ακινήτων για την «SC GATEDOOR HOLDINGS COM S.R.L.».
Από τον σχετικό έλεγχο δεν προέκυψε κάποιο ποσό απομείωσης.
Στις 31/12/2020 ο Όμιλος ανέλυσε την ευαισθησία των ανακτήσιμων ποσών σε σχέση με μία λογική και πιθανή αλλαγή στο προεξοφλητικό επιτόκιο κατά 1%.
Από την ανάλυση αυτή προέκυψε ότι δεν απαιτείται απομείωση στην υπεραξία της «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» και της «SC GATEDOOR HOLDINGS COM S.R.L.».
Και το ερώτημα είναι τι άλλαξε και προέκυψε τώρα η ανάγκη απομείωσης της υπεραξίας; Είναι μήπως μυστικό του κράτους και δεν ανακοινώνεται ή μήπως οι υπηρεσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υποχρέωσαν την εταιρία χωρίς τεκμηρίωση να κάνει απομείωση; Προφανώς και δεν συνέβη αυτό.
Είναι αρκετή όμως η συγκεκριμένη απομείωση;
Απάντηση δεν υπάρχει στο ερώτημα τουλάχιστον με ευθύ τρόπο καθώς ουδείς γνωρίζει πως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υποχρέωσε την εταιρία να κάνει απομείωση ενώ ο ορκωτός τα είχε δει όλα καλά πριν από λίγες εβδομάδες.

Η αξία συμμετοχής και τα ερωτήματα

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΛΓΕΚΑ έχει στα βιβλία της αξία της συμμετοχής της στη θυγατρική ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ 16,3 εκ ευρώ. αναφέρει δε στις οικονομικές καταστάσεις 2020 ότι «προέβη σε άσκηση απομείωσης για τη συμμετοχή της στην «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.», από την οποία δεν προέκυψε η ανάγκη για απομείωση της αξίας της.
Το προεξοφλητικό επιτόκιο στο οποίο βασίστηκε ο υπολογισμός των καθαρών προεξοφλημένων ταμειακών χρηματοροών είναι 8,10%, ενώ το ποσοστό ανάπτυξης στο διηνεκές που λήφθηκε υπόψη είναι 2%.
Σε περίπτωση αύξησης του προεξοφλητικού επιτοκίου κατά 1% θα προέκυπτε απομείωση ύψους 3.722 χιλ. ευρώ, ενώ σε περίπτωση μείωσης του προεξοφλητικού επιτοκίου κατά 1% δεν θα προέκυπτε κάποια απομείωση».
Και το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν φαίνεται να ασχολήθηκε με την αξία συμμετοχής. Δεν έχουμε αλλαγή των προεξοφλημένων ταμειακών ροών; Είναι το 2% ανάπτυξη στο διηνεκές λογικό; Εντάσσεται στις προβλέψεις του ΔΛΠ 36;
Άραγε η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης που εποπτεύει τους ορκωτούς προβληματίζεται για την συγκεκριμένη εικόνα ή τη θεωρεί άνευ ουσιαστικής σημασίας παρ ότι η ΕΛΓΕΚΑ είναι εισηγμένη εταιρία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΔΙΑΚΙΝΗΣΙ το 2020 είχε τζίρο 38,8 εκ ευρώ, ζημίες μετά φόρων της τάξεως των 2 εκ ευρώ και καθαρή θέση 3,1 εκ ευρώ ενώ το Σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 έχει καταστεί κατώτερο του ημίσεος (1/2) του μετοχικού της κεφαλαίου και ως εκ τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν.4548/2018, βάσει του οποίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση των μετόχων με θέμα την λήψη των κατάλληλων μέτρων.

Το δάνειο των 8 εκατ. ευρώ

Επιπλέον κατά τη διάρκεια του 2020, η «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» έλαβε δάνειο ύψους 8 εκατ. ευρώ ευρώ από συνδεδεμένη εταιρία με σκοπό την υλοποίηση επενδυτικών κινήσεων του Ομίλου.
Εντούτοις, όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις «λόγω των έκτακτων συνθηκών που προκλήθηκαν από την πανδημία COVID-19 οι πόροι χρησιμοποιήθηκαν για την στήριξη των ταμειακών αναγκών της εταιρίας για κεφάλαιο κίνησης. Τ
ο δάνειο έχει ημερομηνία λήξης την 30/06/2025 και επιτόκιο euribor πλέον περιθώριο 3,25%. Και προκαλεί απορία για το ποια ήταν η συνδεδεμένη εταιρία που είχε τη δυνατότητα να χορηγήσει τέτοιου ύψους δανείου ειδικά μάλιστα όταν αυτό δεν χρησιμοποιήθηκε για τους σκοπούς που ελήφθη. Και το ερώτημα γίνεται ποιο επιτακτικό αν ληφθεί υπό όψιν ότι ο τζίρος της ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ το 2020 αυξήθηκε κατά 2,6 εκ ευρώ ενώ την ίδια στιγμή οι απαιτήσεις της έναντι πελατών αυξήθηκαν κατά 5,6 εκ ευρώ δηλαδή εμφανίζεται να υπάρχει καθυστέρηση στις εισπράξεις.
Είναι μόνο όμως καθυστέρηση ή θα προκύψουν και ζητήματα δυνατότητας είσπραξης απαιτήσεων;

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης