Τραπεζικά νέα

Eurobank: Τι αποφάσισε η Γενική Συνέλευση στις 23 Ιουλίου 2021

Eurobank: Τι αποφάσισε η Γενική Συνέλευση στις 23 Ιουλίου 2021
Ποιες αποφάσεις πήρε η Γενική Συνέλευσης της Eurobank στις 23 Ιουλίου 2021

Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία («Εταιρεία») ανακοινώνει τα ακόλουθα:
Α. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που συνεδρίασε στις 23 Ιουλίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ., από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 2.762.035.636 μετοχές επί 3.709.161.852 μετοχών, ήτοι ποσοστό 75,53% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον Νόμο 3864/2010, όπως ισχύει, στα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης δεν συνυπολογίζονται οι 52.080.673 κοινές μετοχές της Εταιρείας που ανήκουν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 02.07.2021 πρόσκληση, η Γενική Συνέλευση:

α. Ενέκρινε τις Ετήσιες και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2020 καθώς και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής: • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.759.547.154 (99,91% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων: - Υπέρ: 2.759.547.154 - Κατά: 0 • Αριθμός αποχών: 2.488.482

β. Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση για τη χρήση 2020 καθώς και την απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2020. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής: • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.757.985.589 (99,85% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων: - Υπέρ: 2.745.297.428 - Κατά: 12.688.161 • Αριθμός αποχών: 4.050.047

γ. Ενέκρινε: α) την εκλογή της εταιρείας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία» (KPMG) ως τακτικού ελεγκτή των Ετήσιων και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2021 και β) η σχετική αμοιβή της KPMG για τον έλεγχο των Ετήσιων και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2021 να ανέλθει σε €0,2 εκατ. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής: • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.762.035.636 (100% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων: - Υπέρ: 2.761.923.261 - Κατά: 112.375 • Αριθμός αποχών: 0 

δ. Ενέκρινε την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία είχε εγκριθεί από την από 28.07.2020 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής: • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.762.035.636 (100% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων: - Υπέρ: 1.845.735.628 - Κατά: 916.300.008 • Αριθμός αποχών: 0

ε. Ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2020 καθώς και την προκαταβολή αμοιβών για τη χρήση 2021 στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ως μελών Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής: • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.762.035.636 (100% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων: - Υπέρ: 2.762.034.636 - Κατά: 1.000 • Αριθμός αποχών: 0

στ. Ψήφισε θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2020.
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής: • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.762.035.636 (100% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων: - Υπέρ: 2.724.757.343 - Κατά: 37.278.293 • Αριθμός αποχών: 0

ζ. Ενέκρινε τον οριστικό ορισμό της κας Cinzia Basile ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. George Myhal.
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής: • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.738.211.552 (98,97% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων: - Υπέρ: 2.733.461.750 - Κατά: 4.749.802 • Αριθμός αποχών: 23.824.084 8. Ενέκρινε την Πολιτική Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

η. Ενέκρινε την Πολιτική Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής: • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.738.211.552 (99,14% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων: - Υπέρ: 2.738.211.552 - Κατά: 0 • Αριθμός αποχών: 23.824.084

θ. Ενέκρινε: i) Την εκλογή των κατωτέρω προσώπων ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας: 1.Ανδρέας Δ. Αθανασόπουλος 2. Κωνσταντίνος Β. Βασιλείου 3. Αλίκη Κ. Γρηγοριάδη 4. Γεώργιος Π. Ζανιάς 5. Σταύρος Ε. Ιωάννου 6. Φωκίων X. Καραβίας 7. Ειρήνη Κ. Ρουβιθά Πάνου 8. Γεώργιος Κ. Χρυσικός 9. Cinzia V. Basile 10. Rajeev K. Kakar 11. Bradley Paul L. Martin 12. Jawaid A. Mirza 13. Eυθυμία Π. Δελή, Εκπρόσωπος ΤΧΣ
Η θητεία των μελών θα λήξει στις 23.07.2024, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2024.

ii) Τον ορισμό των κ.κ. Αλίκης Κ. Γρηγοριάδη, Ειρήνης Κ. Ρουβιθά Πάνου, Cinzia Basile, Rajeev Kakar and Jawaid A. Mirza ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής: • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.653.305.600 (96,06% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων: - Υπέρ: 2.384.796.247 - Κατά: 268.509.353 • Αριθμός αποχών: 108.730.036

ι. Ενέκρινε: 1) Η Επιτροπή Ελέγχου να λειτουργεί ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 2) Η Επιτροπή Ελέγχου να απαρτίζεται από έξι (6) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των οποίων τουλάχιστον τα τρία (3) να είναι ανεξάρτητα. 3) Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου που θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1γ του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, θα συμπίπτει με τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή θα λήγει στις 23.07.2024, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2024.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής: • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.762.035.636 (100% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων: - Υπέρ: 2.706.387.805 - Κατά: 55.647.831 • Αριθμός αποχών: 0

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης