Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Premia: Στις 8/3 στο ταμπλό του Χ.Α. οι νέες μετοχές

Premia: Στις 8/3 στο ταμπλό του Χ.Α. οι νέες μετοχές
Στις 8/3 στο ταμπλό του Χ.Α. οι νέες μετοχές της Premia Properties

Η Premia AE ανακοίνωσε ότι, από την 04.03.2021, θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν κατά τη συνεδρίαση της 03.03.2021 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 18.204.903 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με εισφορές σε είδος, η οποία πραγματοποιήθηκε δυνάμει της από 20.11.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας.
Σημειώνεται ότι η πλήρης καταβολή της Αύξησης με Εισφορές σε Είδος πιστοποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση της 07.01.2021 του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό €9.102.451,50, με την έκδοση 18.204.903 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μια και τιμή διάθεσης €1,10 εκάστη, οι οποίες διατέθηκαν ως εξής:

(i) 6.846.505 μετοχές στην εταιρία «ΝΟΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με εισφορά
από την τελευταία στην Εταιρία ποσοστού 22,10102% εξ αδιαιρέτου της κυριότητας δυο ακινήτων, και

(ii) 11.358.398 στην εταιρία «STERNER STENHUS GREECE AB» με εισφορά από την τελευταία στην Εταιρία (α) 947.269 μετοχών εκδόσεως της εταιρίας «JPA ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του μετοχικού της κεφαλαίου καθώς και (β) 4.842.558 ομολογιών έκδοσης της ιδίας εταιρίας, με βάση τις αποτιμήσεις των ως άνω εισφερθέντων ακίνητων, μετοχών και ομολογιών, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4548/2018.

Η συνολική διαφορά μεταξύ του καλυφθέντος στο πλαίσιο της ως άνω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και της αξίας αποτίμησης των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων, ποσού €10.922.942,50 έχει αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας «Διαφορά υπέρ το άρτιο».
Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 του ν. 4548/2018, και ελλείψει αντίθετης ειδικής πρόβλεψης στο καταστατικό της Εταιρίας, δεν παρασχέθηκε δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρίας.

Όπως ανακοινώθηκε στις 25.01.2021, η εταιρία «STERNER STENHUS GREECE AB» την 22.01.2021 μεταβίβασε εκτός χρηματιστηρίου στη σουηδική εταιρία «Nequiter Invest AB» 1.787.541 από τις μετοχές της Εταιρίας που έλαβε στο πλαίσιο της Αύξησης με Εισφορές σε Είδος, σύμφωνα με τα παραπάνω.
Οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Κατωτέρω, παρατίθεται το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα για την εισαγωγή των Nέων Μετοχών της Εταιρίας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. που προέκυψαν από την Αύξηση με Εισφορές σε Είδος:
premia.JPG


www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης