Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες βάζουν πωλητήριο στα μερίδια που κατέχουν σε Σελόντα και Νηρέα

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες βάζουν πωλητήριο στα μερίδια που κατέχουν σε Σελόντα και Νηρέα
Οι δύο εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας έκλεισαν με κέρδη τη χρήση του 2016...
Οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες «βάζουν πωλητήριο» στα μερίδιά τους στις δύο μεγαλύτερες ιχθυοκαλλιέργειες της χώρας, τη Σελόντα και τον Νηρέα, αναθέτοντας τη διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας στις Lazard Frères SAS, PricewaterhouseCoopers και Alvarez & Marsal, ως χρηματοοικονομικών συμβούλων, και της δικηγορικής Εταιρείας Κουταλίδη, ως νομικού συμβούλου.
Σε ό,τι αφορά στη Σελόντα, η Τράπεζα Πειραιώς κατέχει το 32,92%, η Eurobank Εργασίας το 13,28%, η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος το 11,44% και Alpha Bank το 21,97%.
Στον Νηρέα, οι τέσσερεις συστημικές τράπεζες συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με τα ακόλουθα ποσοστά: η Τράπεζα Πειραιώς με 32,51%, η Eurobank Εργασίας με 15,64%, η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος με 6,18% και η Alpha Bank.

Να σημειωθεί ότι τα EBITDA του Ομίλου Σελόντα κατέγραψαν αύξηση της τάξης του 67% το 2016, καθώς διαμορφώθηκαν στα 19,38 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 11,6 εκατ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου.
Ο κύκλος εργασιών στον Όμιλο παρουσίασε αύξηση κατά 13% κι ανήλθε σε 168 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 149 εκατομμυρίων ευρώ της προηγούμενης χρονιάς.
Σημειώνεται ότι στο EBITDA της προηγούμενης περιόδου, περιλαμβάνεται και το λειτουργικό όφελος της θυγατρικής εταιρείας Περσεύς ΑΒΕΕ, ποσού 5,9 εκατ. ευρώ, η οποία ενσωματώνεται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.
Προς διευκόλυνση των συγκρίσεων, υπογραμμίζεται ότι εάν η εταιρεία Περσεύς ΑΒΕΕ ενοποιούνταν στη χρήση 2016 με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, το λειτουργικό αποτέλεσμα του Ομίλου θα ήταν αυξημένο κατά 3,7 εκατ. ευρώ (EBITDA εταιρείας ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ), και θα ανερχόταν σε 23,08 εκατ. ευρώ.
Για την εταιρεία τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε κέρδη 18,8 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 5,8 εκατ. της προηγούμενης περιόδου.
Η αύξηση των κερδών (ΕΒΙΤDA) στον Όμιλο και στην εταιρεία οφείλεται κυρίως στη βελτίωση του κόστους παραγωγής μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας και της βελτίωσης παραγωγικών δεικτών, στη μείωση του κόστους συσκευασίας και στις αυξημένες πωλήσεις ιχθύων.
Στο EBITDA της προηγούμενης περιόδου περιλαμβάνονται κέρδη από τις ιδιαίτερες συναλλαγές με την εταιρεία ΔΙΑΣ ΑΕ (αγορές βιομάζας).
Τα συνολικά ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 8 εκατ. ευρώ, έναντι 4 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.
Για την εταιρεία τα αντίστοιχα ποσά είναι 27 εκατ. ευρώ για το 2016 έναντι 15 εκατ.

Σε ό,τι αφορά την Νηρέα, το 2016 έκλεισε με αύξηση πωλήσεων και λειτουργικών κερδών, παρά τις έντονες πιέσεις που δέχθηκε η τιμή της τσιπούρας κατά το δεύτερο εξάμηνο,
Οι πωλήσεις του ανήλθαν σε 197,8 εκατ. ευρώ έναντι 185,4 εκατ. ευρώ το 2015, σημειώνοντας αύξηση κατά 6,7%. Ειδικότερα, οι πωλήσεις του κλάδου ιχθυοκαλλιέργειας που αντιστοιχούν στο 89,6% των συνολικών πωλήσεων του ομίλου αυξήθηκαν κατά 6%.
Αύξηση κατά 4,3% σημείωσε η αξία των εξαγωγών του ομίλου.
Συγκεκριμένα οι εξαγωγές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 78,9% των πωλήσεων, ανήλθαν σε 156,1 εκατ. ευρώ.
Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και χρηματοδοτικών αποσβέσεων (προ της αποτίμησης των βιολογικών στοιχείων σε εύλογη αξία) ανήλθαν σε 27,3 εκατ. ευρώ από 22,3 εκατ. ευρώ το 2015, καταγράφοντας αύξηση 22,4%.
Η αύξηση των λειτουργικών κερδών οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ποσοτήτων πώλησης και στη μείωση του κόστους παραγωγής των ψαριών.
Το 2016 έκλεισε για τον όμιλο με κέρδη.
Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 7,9 εκατ. ευρώ έναντι 68,1 εκατ. ευρώ το 2015.
Η τόσο μεγάλη απόκλιση σε σύγκριση με το 2015 οφείλεται στο γεγονός ότι το 2015 τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν κέρδη 57,2 εκατ. ευρώ από την αποτίμηση σε εύλογη αξία της αναδιάρθρωσης των δανείων και της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.
Τα καθαρά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 10,9 εκατ. ευρώ.
Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός (Net Debt), προ της επίδρασης από την αποτίμηση των δανείων του ομίλου σε εύλογη αξία, ανήλθε στα 171,6 εκατ. ευρώ έναντι 171,5 εκατ. ευρώ στη χρήση του 2015.
Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός (Net Debt), μετά την επίδραση της αποτίμησης σε εύλογη αξία των νέων δανείων, ανήλθε στα 154,7 εκατ. ευρώ έναντι 153,1 εκατ. ευρώ το 2015.
Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου, πλέον, ανέρχονται σε 132,1 εκατ. ευρώ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS