Πλαστικά Κρήτης: Από 31 Αυγούστου 2018 η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου 0,11 ευρώ

Πλαστικά Κρήτης: Από 31 Αυγούστου 2018 η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου 0,11 ευρώ
Από την 24/08/2018 οι µετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγµατεύσιµες στο Χ.Α. µε τη νέα ονοµαστική αξία των 0,30 ευρώ και χωρίς το δικαίωµα συµµετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου
Από τις 31 Αυγούστου 2018 θα ξεκινήσει η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου 0,11 ευρώ της Πλαστικά Κρήτης, ενώ από τις 24 Αυγούστου 2018 οι µετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγµατεύσιµες στο Χ.Α. µε τη νέα ονοµαστική αξία των 0,30 ευρώ και χωρίς το δικαίωµα συµµετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σημερινή (25/7/2018) ανακοίνωση, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 22.06.2018 αποφάσισε τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 3.011.712 ευρώ.
Η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου θα πραγµατοποιηθεί µε αντίστοιχη µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 0,41 ευρώ σε 0,30 ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών στους µετόχους ποσού 0,11 ευρώ ανά µετοχή.
Μετά την ως άνω µείωση, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 8.213.760 ευρώ, διαιρούµενο σε 27.379.200 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ.
Το Υπουργείο Οικονοµίας & Ανάπτυξης – Γενική Γραµµατεία Εµπορίου & Προστασίας Καταναλωτή – Γενική ∆ιεύθυνση Αγοράς - ∆/νση Εταιρειών Τµήµα Εποπτείας Εισηγµένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε. µε την αριθ. Πρωτ. 69464/27-06-2018 (Α∆Α: Ψ∆1Ο465ΧΙ8-ΨΡΞ) απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρείας.
Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. στη συνεδρίασή της της 20ης Ιουλίου 2018 ενηµερώθηκε για τη µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών της εταιρείας µε επιστροφή κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών στους µετόχους ποσού 0,11 ευρώ ανά µετοχή.
Όπως ανακοινώθηκε στο Οικονοµικό Ηµερολόγιο της εταιρείας, από την 24/08/2018 οι µετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγµατεύσιµες στο Χ.Α. µε τη νέα ονοµαστική αξία των 0,30 ευρώ ανά µετοχή και χωρίς το δικαίωµα συµµετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών στους µετόχους ποσού 0,11 ευρώ ανά µετοχή.
Από την ίδια ηµεροµηνία, η τιµή εκκίνησης των µετοχών της εταιρείας στο Χ.Α. θα διαµορφωθεί σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών σε συνδυασµό µε την υπ΄αριθ. 26 απόφαση του ∆.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.
∆ικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι µέτοχοι που θα είναι εγγεγραµµένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 27/08/2018 για την εν λόγω εισηγημένη εταιρεία.
Ως ηµεροµηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ποσού 0,11 ευρώ ορίζεται η 31/08/2018.
Η καταβολή των µετρητών για το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου θα ξεκινήσει από την 31/08/2018 και θα πραγµατοποιηθεί µέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. ως ακολούθως:
1. Από τους Χειριστές των δικαιούχων µετόχων, εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωµα είσπραξης.
2. Με κατάθεση στο ∆ιεθνή Αριθµό Τραπεζικού Λογαριασµού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυµεί να εισπράττει τα διανεµόµενα ποσά, για τους επενδυτές που δεν επιθυµούν να τα εισπράττουν µέσω των Χειριστών τους.
3. Μέσω του δικτύου των καταστηµάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., για τους επενδυτές που για διάφορους λόγους δεν κατέστη δυνατή η καταβολή των διανεµόµενων ποσών στις περιπτώσεις (1) και (2) παραπάνω.
Μετά την 31/12/2018, η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου θα γίνεται: α) από το υποκατάστηµα Αθηνών, οδός Προόδου 4, Αιγάλεω, τηλ. 210-5450120, β) από τα γραφεία της Εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου οδός Ρ, τηλ. 2810-308500, fax 2810-381328.
Για την είσπραξη της επιστροφής κεφαλαίου είναι απαραίτητο οι κ.κ. Μέτοχοι να προσκοµίσουν την αστυνοµική τους ταυτότητα και τον αριθµό της µερίδας Σ.Α.Τ., προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η εξακρίβωση των στοιχείων τους σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία του µετοχολογίου.
Θα είναι δυνατή η είσπραξη της επιστροφής κεφαλαίου από τρίτο πρόσωπο, εφόσον προσκοµίζεται εκτός των ανωτέρω, και εξουσιοδότηση µε τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου και του εξουσιοδοτούµενου (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, Α.∆.Τ. και Α.Φ.Μ.), θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνοµική ή άλλη αρχή.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS