Τραπεζικά νέα

Τι απαντά το ΤΧΣ στον Τσίπρα για την αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς – Αναγκαία η αύξηση, μακροπρόθεσμα τα οφέλη

Τι απαντά το ΤΧΣ στον Τσίπρα για την αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς – Αναγκαία η αύξηση, μακροπρόθεσμα τα οφέλη

Σύμφωνα με το ΤΧΣ η τελική δομή της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θα προσελκύσει το ενδιαφέρον επενδυτών με μακροπρόθεσμη προοπτική και θα επιτρέψει στους υπάρχοντες μετόχους να συμμετάσχουν στα δυνητικά οφέλη 

Σχετικά Άρθρα

Στα μακροπρόθεσμα οφέλη της εκκαθάρισης των ισολογισμών από τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) και την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης των ελληνικών τραπεζών εστιάζει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, τονίζοντας ότι η επιτυχία των συστημικών τραπεζών στα σχέδια μετασχηματισμού των αποτελεί το κλειδί που θα ξεκλειδώσει την αξία για τους μετόχους και την ελληνική οικονομία.
Ειδικότερα, σε απάντηση στην επιστολή του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα (6 Απριλίου 2021), σχετικά με το ρόλο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην διαχείριση και επίβλεψη της επένδυσης του Δημοσίου στην Τράπεζα Πειραιώς, το Ταμείο υπενθυμίζει ότι έχει επιμείνει στο να παρουσιάσει η Πειραιώς ένα καλά σχεδιασμένο και αξιόπιστο σχέδιο για τον ευρύ μετασχηματισμό και ενίσχυση του επιχειρηματικού της μοντέλου.
Αυτός είναι και ο θεμέλιος λίθος της πρότασής της στους επενδυτές, αναφέρει, προτρέποντας τους επενδυτές να αναλάβουν τον ρόλο να βοηθήσουν, να εμπνεύσουν και να καθοδηγήσουν την Τράπεζα στον κατάλληλο δρόμο για την επιτυχία αυτού του φιλόδοξου προγράμματος.
«Πιστεύουμε ότι η τελική δομή της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θα προσελκύσει τόσο το ενδιαφέρον επενδυτών με μακροπρόθεσμη προοπτική αλλά θα επιτρέψει και στους υπάρχοντες μετόχους να συμμετάσχουν στα δυνητικά οφέλη που αναμένονται από αυτή η συναλλαγή», αναφέρει χαρακτηριστικά το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Ουδέν σχόλιο (ακόμη) για τους όρους της αύξησης κεφαλαίου της Πειραιώς

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δεν παραλείπει να διαβεβαιώσει τον Αλέξη Τσίπρα ότι βασική του προτεραιότητα είναι η εξασφάλιση της ορθής διαχείρισης των συμφερόντων του Δημοσίου στην Τράπεζα.
«Ωστόσο, εκτιμούμε ότι είναι κατανοητό το γεγονός ότι παρότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας ενέκρινε επί της αρχής την δυνατότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, ο χρόνος και οι όροι της όποιας τέτοιας συναλλαγής αποτελούν ιδιαίτερα εμπιστευτική πληροφόρηση και για αυτό το λόγο δεν θα ήταν ούτε ορθό αλλά ούτε και συμβατό με το κανονιστικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς να σχολιάσει το Ταμείο στη βάση οποιασδήποτε τέτοιας εμπιστευτικής πληροφορίας τυχόν έχει στην κατοχή του.
Παρά ταύτα οι ανησυχίες σας για τη δίκαιη αντιμετώπιση των υφιστάμενων μετόχων, λαμβάνονται σοβαρά υπ’ όψιν, και σας διαβεβαιώνουμε ότι το Ταμείο στόχο έχει να προασπίσει αυτή τη θεμελιώδη αρχή», αναφέρει χαρακτηριστικά το Ταμείο.

Το ζήτημα των CoCos

Αναφορικά με το ζήτημα που σχετίζεται με την μη πληρωμή από την Τράπεζα του τοκομεριδίου (κουπόνι) των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών τον Δεκέμβριο του 2020. Θεμελιώδης όρος του Προγράμματος Έκδοσης Ομολογιών αξίας € 2.040 εκατομμυρίων του Δεκεμβρίου του 2015, σύμφωνα με το οποίο εκδόθηκαν οι υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες (τα «Cocos»), ήταν ότι η πληρωμή των τοκομεριδίων (είτε σε μετρητά είτε σε μετοχές) εναπόκειτο στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Δ.Σ. της Τράπεζας, αναφέρει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Ο εν λόγω όρος ήταν αναγκαίος με βάση την εφαρμοστέα Ευρωπαϊκή νομοθεσία, ώστε τα Cocos να χαρακτηρίζονται ως Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1), και ως εκ τούτου να ενισχύσουν τον εποπτικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας, που ήταν ο σκοπός της παροχής κεφαλαιακής στήριξης στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης του Ελληνικού συστημικού τραπεζικού τομέα το 2015.
Συνεπώς, το Ταμείο δεν είχε καμία νομική βάση σύμφωνα με τα συμβατικά κείμενα για να απαιτήσει την πληρωμή, ούτε άλλως ήταν σε θέση να επιβάλει ή να εξασφαλίσει την διενέργεια της σχετικής πληρωμής του τοκομεριδίου.
Παραβίαση της ως άνω αρχής θα συνεπαγόταν τον αποχαρακτηρισμό του κεφαλαίου των CoCos ως εποπτικού κεφαλαίου, με αντίκτυπο στην κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας (τον Δεκέμβριο 2020 η Τράπεζα είχε EUR 5.938.000.000 σε CET 1).
Αυτό θα ήταν μία ανεπιθύμητη εξέλιξη ενόψει της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας με την κατάσταση του Covid-19 και της επικείμενης άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Επιπλέον, το ίδιο χρηματοπιστωτικό μέσο δύσκολα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως CET 1 με βάση το σημερινό, αυστηρότερο, κανονιστικό πλαίσιο.
Ωστόσο, μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι κρατήσαμε πλήρως ενημερωμένους την Τράπεζα και τις σχετικές εποπτικές αρχές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας/του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ECB/SSM) και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (ESM), την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Comp) για τη θέση μας σε αυτό το ζήτημα κατά τη σχετική χρονική περίοδο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ζητήματα δημοσίου συμφέροντος που θέτετε στην επιστολή σας, αναφέρει χαρακτηριστικά το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Η απόφαση για την πληρωμή ή μη του τοκομεριδίου, καθώς και οι πιθανοί τρόποι πληρωμής (δηλαδή σε μετρητά ή μετοχές) εναπόκειντο στην πλήρη διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας, η οποία αφού έλαβε υπόψη τις ισχυρές συστάσεις του Επόπτη αποφάσισε να μην πληρώσει το τοκομερίδιο τον Δεκέμβριο 2020, όπως είχε πράξει και τον Δεκέμβριο 2018.

Για την αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς

Όσον αφορά το θέμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, και σεβόμενοι τους κανονισμούς κατάχρησης της αγοράς, το Ταμείο εστιάζει σε ορισμένα σημεία.
Η κρισιμότητα της ταχείας και αποφασιστικής μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) αναγνωρίζεται ευρέως από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και αναλυτές του ελληνικού τραπεζικού τομέα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουν οι ελληνικές τράπεζες να λειτουργήσουν ως μοχλός της οικονομικής ανάκαμψης στο άμεσο μέλλον είναι να μειώσουν δραστικά και το συντομότερο δυνατόν το βάρος των ΜΕΑ και να ξεπεράσουν την εσωστρέφεια που επιφέρει αυτή η παρακαταθήκη της κρίσης.
Από αυτήν την άποψη, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε τις προσπάθειες και τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε το ΤΧΣ ήδη από το 2018.
Το άλλο στοιχείο που θα χρειαστούν οι ελληνικές τράπεζες σε αυτήν την προσπάθεια είναι μια στιβαρή κεφαλαιακή βάση.
Θα θέλαμε να αναφέρουμε, εν προκειμένω, ότι το ΤΧΣ έχει επιμείνει στο να παρουσιάσει η Τράπεζα ένα καλά σχεδιασμένο και αξιόπιστο σχέδιο για τον ευρύ μετασχηματισμό και ενίσχυση του επιχειρηματικού της μοντέλου.
Αυτός είναι και ο θεμέλιος λίθος της πρότασής της στους επενδυτές. Η επιτυχία των συστημικών τραπεζών στα σχέδια μετασχηματισμού των αποτελεί το κλειδί που θα ξεκλειδώσει την αξία για τους μετόχους και την ελληνική οικονομία.
Το ΤΧΣ, σε εναρμόνιση με τον θεσμικό του στόχο να επιστρέψουν οι τράπεζες στον ιδιωτικό τομέα, θεωρεί ότι οι επενδυτές πρέπει να αναλάβουν τον ρόλο να βοηθήσουν, να εμπνεύσουν και να καθοδηγήσουν την Τράπεζα στον κατάλληλο δρόμο για την επιτυχία αυτού του φιλόδοξου προγράμματος.
Πιστεύουμε ότι η τελική δομή της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θα προσελκύσει τόσο το ενδιαφέρον επενδυτών με μακροπρόθεσμη προοπτική αλλά θα επιτρέψει και στους υπάρχοντες μετόχους να συμμετάσχουν στα δυνητικά οφέλη που αναμένονται από αυτή η συναλλαγή.
Κλείνοντας θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε για τη συνεχή προσήλωση του Ταμείου στην αποστολή του να διασφαλίσει την χρηματοοικονομική σταθερότητα χάριν του δημοσίου συμφέροντος, καταλήγει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης