Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Ideal: Stock option plan για το ΔΣ και στελέχη του ομίλου

Ideal: Stock option plan για το ΔΣ και στελέχη του ομίλου
Stock option plan για το ΔΣ και στελέχη του ομίλου Ideal

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ομίλου Ideal, σε συνέχεια της παρασχεθείσας από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2021 εξουσιοδοτήσεως, κατά τη συνεδρίαση αυτού της 30ης Ιουλίου 2021 προέβη στη θέσπιση προγράμαμτος διάθεσης μετοχών, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Στελεχών της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Οι ειδικότεροι όροι, η διαδικασία και οι ρυθμίσεις του εγκεκριμένου προγράμαμτος έχουν ως ακολούθως:

 

Πρόγραμμα Διάθεσης Μετοχών της εταιρείας «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ»

1. Περιγραφή του Προγράμματος

1.1 Με το παρόν η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ» (εφεξής η «Εταιρεία»), της οποίας οι μετοχές διαπραγματεύονται στην οργανωμένη (ρυθμιζόμενη) αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θέτει σε ισχύ, σε εκτέλεση της από 30.07.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν της από 30.06.2021 εξουσιοδότησης, κατ' άρθρο 113 παρ. 4 του ν. 4548/2018 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το παρόν πρόγραμμα διάθεσης μετοχών, μέσω δικαιωμάτων προαίρεσης (option) για την απόκτηση μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του ν. 4548/2018 και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας (εφεξής το «Πρόγραμμα»), προς όφελος μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Στελεχών της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 Ν. 4308/2014, που πληρούν τις προϋποθέσεις και τελικώς θα καθορισθούν σύμφωνα με τον όρο2 του παρόντος Προγράμματος (εφεξής οι «Δικαιούχοι»).
1.2 Ειδικότερα, το παρόν Πρόγραμμα συνίσταται στη χορήγηση δικαιωμάτων προαίρεσης (ως ειδικότερα καθορίζονται στον παρακάτω όρο 4 του παρόντος) στους Δικαιούχους, προκειμένου να αποκτήσουν κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, εκδόσεως της Εταιρείας μέσω της συμμετοχής τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της σε σταθερή τιμή και σε συγκεκριμένο χρόνο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν Πρόγραμμα για την χορήγηση και την άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών (εφεξής τα «Δικαιώματα»).

2. Δικαιούχοι

2.1 Στο Πρόγραμμα θα συμμετέχουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Στελέχη της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 Ν. 4308/2014, των οποίων η συμβολή στην πρόσφατη συναλλαγή στην οποία προέβη η Εταιρεία και συγκεκριμένα στην από 17.06.2021 αποφασισθείσα αύξηση με εισφορά σε είδος του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αντάλλαγμα μετοχές αυτής, η οποία καλύφθηκε με την εισφορά (i) εκ μέρους του επενδυτικού κεφαλαίου «Virtus South European Fund» (εφεξής το «VSEF») 411 κοινών ονομαστικών μετοχών της κυπριακής εταιρείας S.I.C.C. HOLDING LIMITED, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η καθεμία και 3.210.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της κυπριακής εταιρείας ESM EFFERVESCENT SODAS MANAGEMENT LIMITED, ονομαστικής αξίας 0,10 ευρώ η καθεμία και (ii) εκ μέρους του κ. Στυλιανού Βυτόγιαννη 395 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας S.I.C.C. HOLDING LIMITED ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η καθεμία (εφεξής η «Συναλλαγή»), σημαντικό μέρος της οποίας έχει ήδη συντελεσθεί με την από 27 Ιουλίου 2021 έγκριση του σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος, έχει ήδη υπάρξει και αναμένεται να υπάρξει ιδιαίτερα σημαντική, με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια που καθορίζονται στον όρο 2.2 του παρόντος, δεδομένου ότι η Εταιρεία τελεί σε μία μεταβατική περίοδο, καθώς θα πρέπει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να συλλειτουργήσουν αρμονικά διαφορετικοί επιχειρηματικοί τομείς δραστηριότητας.
2.2 Οι Δικαιούχοι θα καθορισθούν σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια, που λαμβάνουν υπόψη την συνεισφορά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Στελεχών της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 Ν. 4308/2014, στην επίτευξη των εξής επιχειρηματικών στόχων: (α) την επιτυχή ολοκλήρωση της Συναλλαγής και ιδίως της ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την εισφορά, ως είδος, των εταιρειών S.I.C.C. HOLDING LIMITED και ESM EFFERVESCENT SODAS MANAGEMENT LIMITED (εφεξής οι «Εισφερόμενες Εταιρείες»), η οποία θα δημιουργήσει μεγάλη αξία για την Εταιρεία, (β) το μετασχηματισμό της Εταιρείας, μέσω της Συναλλαγής και δη της εισφοράς των Εισφερόμενων Εταιρειών, δεδομένου ότι γνωρίζουν καλά και μπορούν να συνεισφέρουν στη διοικητική και στρατηγική ενσωμάτωση των Εισφερόμενων Εταιρειών, καθώς και των 100% θυγατρικών των τελευταίων, ήτοι των εταιρειών «ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» και Three Cents Α.Ε. και Three Cents Limited, αντίστοιχα, στην οργανωτική δομή του ομίλου στον οποίον ανήκει η Εταιρεία, (γ) την αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού των Εισφερόμενων Εταιρειών, ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη απόδοση σε επίπεδο διοίκησης, (δ) κατά τα επόμενα χρόνια, στην αύξηση και εν γένει περαιτέρω ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της Εταιρείας, μέσω εξαγορών, συγχωνεύσεων και λοιπών επενδύσεων.
2.3 Οι τελικοί Δικαιούχοι του Προγράμματος θα αποφασισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει των ως άνω υπό 2.1 και 2.2 κριτηρίων και προϋποθέσεων.

3. Διάρκεια του Προγράμματος

3.1 Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, από την ημερομηνία λήψης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σχετικά με τη θέσπιση του παρόντος Προγράμματος.
3.2 Τα δικαιώματα προαίρεσης θα ωριμάσουν, ήτοι θα μπορούν να ασκηθούν από τους Δικαιούχους του Προγράμματος, καθόλο το διάστημα από τον καθορισμό των τελικών Δικαιούχων του Προγράμματος από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τον όρο 2.3 του παρόντος μέχρι και τη λήξη του Προγράμματος (Περίοδος Ωρίμανσης - Vesting Period).

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης