Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Eurobank: Στις 21 Ιουλίου η Γενική Συνέλευση

tags :
Eurobank: Στις 21 Ιουλίου η Γενική Συνέλευση
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 27 Ιουλίου 2022

To Διοικητικό Συμβούλιο με την από 30 Ιουνίου 2022 απόφασή του καλεί τους μετόχους της Eurobank Ergasias να συμμετάσχουν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 21 Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Ετήσιες και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2021. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
  2. Συμψηφισμός «Αποθεματικών εταιρικού νόμου» και «Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με συσσωρευμένες ζημίες της Εταιρείας.
  3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2021 και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2021.
  4. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2022. Έγκριση σχετικής τροποποίησης της Τριμερούς Συμφωνίας Πλαισίου Συνεργασίας με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
  5. Έγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2021 και προκαταβολής αμοιβών για τη χρήση 2022 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  6. Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2021.
  7. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
  8. Ανασύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου.
  9. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2021.
  10. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 27 Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., επίσης από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Advertisement -->